Sony Xperia Z3 - মোবাইল নেটওয়ার্ক নির্বাচিত করা

background image

পমািাইি পনটওয়াক্ক বনি্কাবচি করা

আপনি কযখারি ররয়রছি কসখারি উপলভ্য কমাবাইল কিটওয়াকদেগুনলর উপর নিভদের করর আপিার

যন্ত্র স্বয়ংন্রিয়ভারব কমাবাইল কিটওয়াকদেগুনলর মরধ্য পনরবতদেি করর। একটি নবরিষ কমাবাইল

কিটওয়াকদে ব্যবহার কররত আপনি হারত করর আপিার যন্ত্ররক কসট কররত পাররি, কযমি,

WCDMA বা GSM।
নবনভন্ন স্ট্যাটাস আইকিগুনল ন্থিনত বারর প্র্নিদেত হয় কিটওয়ারকদে ধরণ বা কমাররর উপর নিভদের

করর যারত আপনি সংযুক্ত ররয়রছি।

পনরন্থিনত আইকিগুনল

পৃষ্ঠায় 34 ক্খুি নবনভন্ন ন্থিনত

আইকিগুনল ককমি ক্খরত।

একটি কিটওয়াকদে কমার নিবদোচি কররত

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি৷

2

খুজজুি এবং আলরতা চাপুি পসটিংস > আরও > পমািাইি পনটওয়াক্ক

3

েছয়্দের পনটওয়াক্ক ্রেকার আলরতা চাপুি এবং একটি কিটওয়াকদে কমারর নিবদোচি করুি৷

56

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমাত্র নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

ম্যািুয়ালভারব অি্য ককািও কিটওয়াকদে নিবদোচি কররত

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি৷

2

পসটিংস > আরও > পমািাইি পনটওয়াক্ক > পনটওয়াক্ক অোয়রটরগুবি খুজরজ আলরতা

চাপুি৷

3

সন্ধান পমাড আলরতা চাপুি এবং ম্যানুয়াি নিবদোচি করুি৷

4

একটি কিটওয়াকদে নিবদোচি করুি৷

আপনি ককািও কিটওয়াকদে ম্যািুয়াল পদ্ধনতরত নিবদোচি কররল, আপনি ম্যািুয়াল পদ্ধনতরত নিবদোনচত

কিটওয়াকদেটির কররঞ্জর বাইরর চরল কগরলও আপিার যন্ত্রটি অি্য ককািও কিটওয়াকদে সন্ধাি কররব িা৷

স্বয়ংন্রিয় কিটওয়াকদে নিবদোচি চালু কররত

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি৷

2

পসটিংস > আরও > পমািাইি পনটওয়াক্ক > পনটওয়াক্ক অোয়রটরগুবি খুজরজ আলরতা

চাপুি৷

3

সন্ধান পমাড আলরতা চাপুি এবং আেনাআেবন নিবদোচি করুি৷