Sony Xperia Z3 - ইমেইল সেট আপ করা

background image

ইয়মইি পসট আে করা

আপিার ইরমল অ্যাকাউ্টেগুনলর মাধ্যরম ইরমল বাতদো পাঠারত বা গ্রহণ কররত আপিার নরভাইরসর

ইরমল অ্যান্লিরকিিটি ব্যবহার করুি৷ করপদোররট Microsoft Exchange ActiveSync অ্যাকাউ্টেগুনল

সরমত, এক সমরয় এক বা একানধক অ্যাকাউ্টে রাখরত পাররি৷

একটি ইরমইল অ্যাকাউ্টে কসট আপ কররত

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি৷

2

ইয়মি খুজরজ আলরতা চাপুি৷

3

কসটআপ সম্পূণদে কররত স্ক্রীরণ উপন্থিত হওয়া নির্দেিগুনল অিুসরণ করুি৷

নকছু ইরমইল পনররষবার জি্য, ইরমইল অ্যাকাউর্টের নবস্তানরত কসটিংরসর তরথ্যর জি্য আপিারক আপিার

ইরমইল পনররষবা প্র্ািকারীর সারথ কযাগারযাগ কররত হরত পারর৷

একটি অনতনরক্ত ইরমল ঠিকািা যুক্ত কররত

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, এ আলরতা চাপুি৷

2

খুজজুি এবং ইয়মি আলরতা চাপুি৷

3

আলরতা চাপুি, তারপরর পসটিংস > অ্যাকাউন্ট িুিুন আলরতা চাপুি৷

4

ইরমল ঠিকািা এবং পাসওয়ারদে প্রনবষ্ট করুি, তারপরর েরিি্তী আলরতা চাপুি৷ যন্

ইরমইল অ্যাকাউর্টের জি্য কসটিংস স্বয়ংন্রিয়ভারব রাউিরলার করা িা যায়, ম্যািুয়ানলভারব

কসই কসট আপটি সম্পন্ন করুি৷

5

সবরিরষ েরিি্তী আলরতা চাপুি৷