Sony Xperia Z3 - কল লগ ব্যবহার করে

background image

কি ি্য ি্যিহার কয়র

কল লরগ, আপনি নমসড্ , গৃহীত এবং রায়াল করা কলগুনল ক্খরত পারবি৷

80

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমাত্র নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

কল লগটি খুলরত

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি।

2

খুজজুি এবং আলরতা চাপুি।

আপিার নমসর কলগুরলা ্িদেি কররত

1

আপনি ককািও নমসর কল কপরল, পনরন্থিনত বারর ্ৃনষ্টরগাচর হরব৷ পনরন্থিনত বারটি

নিরচর ন্রক কটরি আিুি৷

2

বমসড্ কি আলরতা চাপুি৷

আপিার কল লগ কথরক একটি িম্বরর কল কররত

িম্বরটিরত আলরতা চাপুি।

কল করার আরগ িাম্বার সম্পা্িা কররত, কল লরগ িম্বরটি স্পিদে করুি ও ধরর থাকুি, তারপর কয়ির

আয়্য নম্বর সম্পা্না করুন আলরতা চাপুি৷

কল লগ কথরক আপিার পনরনচনতরত একটি িম্বর সংরযাজি কররত

1

কল লগ প্র্িদেরির সংখ্যা স্পিদে করর ধরর থাকুি এবং তারপরর েবরবচবিয়ি সংয়যািন

আলরতা চাপুি।

2

একটি নব্্যমাি পনরনচনত নিবদোচি করুি যারত আপনি িম্বর কযাগ কররত চাি বা নিুন

েবরবচবি বিরী করুন আলরতা চাপুি।

3

পনরনচনতর নববরণ সম্পা্িা করুি, তারপরর পসি করুন আলরতা চাপুি।

কল লরগর নবকল্প ক্খরত

কল লগটি কখালা থাকার সমরয় আলরতা চাপুি।

উপরর নির্দেি ব্যবহার করর আপনি সাধারণ কল কসটিংরস অ্যার্সেস কররত পাররি।