Sony Xperia Z3 - গ্রহণ করা কলগুলি

background image

গ্রহণ করা কিগুবি

যন্ত্রটি নিদ্রা কমারর থাকার সময় বা প্দো লক থাকা অব্থিাি আপনি যন্ ককারিা ইিকানমং কল

গ্রহি কররি তাহরল, কফাি অ্যান্লিরকিি পূণদে প্দো ফমদে্যারট কখারল৷ প্দো সন্রিয় থাকার সময় আপনি

যন্ ককারিা ইিকানমং কল গ্রহণ কররি তাহরল, ইিকানমং কলটি একটি কহরস-আপ নবজ্ঞন্তি

নহসারব নরসর্লি হয়, এটি হ'ল একটি নমনিমাইজ করা উইরন্ডা যা প্দো কখালা থাকরলও প্দোর

একবারর উপররর ন্রক থারক৷ যখি ককারিা নবজ্ঞন্তি আরস, আপনি কলটির উ্তির ন্রবরি নক িা

তা চয়ি কররত পাররি এবং কফাি অ্যান্লিরকিাি প্দো খুলরত পাররি বা আপনি কলটিরক প্রত্যাখাি

করর বতদেমাি প্দোয় থাকরত পাররি৷

স্ক্রীি সন্রিয় থাকার সমরয় ককাি ইিকানমং করলর উ্তির ন্রত

-কক রািন্রক কটরি নিরয় যাি৷

প্দো সন্রিয় থাকার সমরয় ককাি ইিকানমং করলর উ্তির ন্রত

প্দোর উপরর ককারি কভরস আসা ককাি কঘাষণা এরল, িিাি ব্ন আলরতা চাপুি।

কলটির উ্তির ক্ওয়ার পনরবরতদে, আপনি কভরস আসা নবজ্ঞন্তি উইরন্ডার উপরররর ভারগ আলরতা চাপার

মাধ্যরম আপনি প্রধাি কফারির অ্যান্লিরকিাি স্ক্রীরণ যরত পাররি৷ এই পদ্ধনত ব্যবহার করর, আপনি কল

পনরচালিা করার জি্য আরও নবকল্প পারবি। উ্াহরণস্বরূপ, আপনি ককাি বাতদোর সরঙ্গ বা কল উ্তির

কমনিরি ফররায়ারদে করর কল বানতল করার নসদ্ধান্ত নিরত পাররি।

স্ক্রীি সন্রিয় থাকার সমরয় ককাি ইিকানমং কল বানতল কররত

বাম ন্রক কটরি আিুি।

প্দো সন্রিয় থাকার সমরয় ককাি ইিকানমং কল প্রত্যাখ্যাি কররত

প্দোর উপরর ককারি কভরস আসা ককাি কঘাষণা এরল, খাবরি করুন আলরতা চাপুি।

কলটি প্রত্যাখাি করার পনরবরতদে, আপনি উপররর ন্রক থাকা নবজ্ঞন্তি উইরন্ডার উপরররর ভারগ আলরতা

চাপার মাধ্যরম আপনি প্রধাি কফারির অ্যান্লিরকিি স্ক্রীরণ যরত পাররি৷ এই পদ্ধনত ব্যবহার করর, আপনি

কল পনরচালিা করার জি্য আরও নবকল্প পারবি। উ্াহরণস্বরূপ, আপনি ককাি বাতদোর সরঙ্গ বা কল উ্তির

কমনিরি ফররায়ারদে করর কল বানতল করার নসদ্ধান্ত নিরত পাররি।

ইিকানমং করলর নরংরটাি নিঃিব্দ কররত

অপনি যখি কল গ্রহণ কররি, ভনলউম কীটি টিপুি৷

78

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমাত্র নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

উ্তির ক্ওয়ার কমনিরির ব্যবহার

আপনি যখি ব্যস্ত থারকি বা ককারিা কল নমস কররি তখি আপনি কলগুনলর উ্তির ক্ওয়ার

জি্য নিরজর যরন্ত্রর উ্তির ক্ওয়া যরন্ত্রর ব্যবহার কররত পাররি৷ আপনি স্বয়ংন্রিয় উ্তির ক্ওয়া

ন্রিয়াটি সক্ষম কররত পাররি এবং নিধদোরণ কররত পাররি কয কলটির স্বয়ংন্রিয়ভারব উ্তির

ক্ওয়ার আরগ কতক্ষি অরপক্ষা করা হরব৷ যখি আপনি কলগুনলর উ্তির ক্ওয়ার জি্য খুব কবনি

ব্যস্ত থারকি তখি আপনি কলগুনলরক ম্যািুয়ালীভারব কসট কররত পাররি৷ এবং আপনি আপিার

উ্তির ক্ওয়া কমনিরি ক্ওয়া বাতদোগুনলরক কসাজা আপিার যন্ত্র কথরক অ্যার্সেস কররত পাররি৷

উ্তির ক্ওয়ার কমনিরির ব্যবহার করার আরগ, আপিারক একটি অনভবা্ি বাতদো করকরদে কররত হরব৷

উ্তির ক্ওয়া কমনিরির জি্য একটি অনভবা্ি বাতদো করকরদে কররত

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি৷

2

পসটিংস > কি করুন > Xperia™ উত্তর পমবেন > বগ্রটিংস খুজরজ আলরতা চাপুি৷

3

নিুন বগ্রটিং পরকড্ক করুন আলরতা চাপুি এবং প্দোয় প্র্নিদেত নির্দেিাবলী কমরি চলুি৷

স্বয়ংন্রিয় উ্তির প্র্াি সন্রিয় কররত

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি৷

2

খুজজুি এবং আলরতা চাপুি পসটিংস > কি করুন > Xperia™ উত্তর পমবেন

3

স্লাইরারটিরক উত্তর পমবেন এর রািন্রক কটরি আিুি৷

আপনি যন্ কলগুনল স্বয়ংন্রিয় উ্তির প্র্ারির জি্য একটি সময় নবলম্ব কসট িা কররি তাহরল নরফল্ট

মািটি ব্যবহার করা হরব৷

স্বয়ংন্রিয় উ্তির প্র্ারির জি্য একটি সময় নবলম্ব কসট কররত

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি৷

2

খুজজুি এবং আলরতা চাপুি পসটিংস > কি করুন > Xperia™ উত্তর পমবেন

3

উত্তর পমবেন কি পনওয়ার েয়র আলরতা চাপুি৷

4

উপরর এবং িীরচ কস্ক্রাল করর সময় সামঞ্জস্য করুি৷

5

সম্পন্ন হয়য়য়ছ আলরতা চাপুি৷

ককাি ইিকানমং কলরক উ্তির কমনিরি ফররায়ারদে কররত

যখি ককাি কল আসরব তখি ্রেবিব্রিয়ার বিকল্প উপররর ন্রক কটরি আিুি, তারপরর

উত্তর পমবেন িাবিি করুন নিবদোচি করুি।

ককাি কল আসার সমরয়, আপনি নপ্ররসট সমরয়র নবলম্ব অনত্রিান্ত হওয়া পযদেন্ত অরপক্ষা কররত পাররি যারত

উ্তির কমনিি কল স্বয়ংন্রিয়ভারব বাছরত পারর।

উ্তির ক্ওয়া কমনিরি বাতদোগুনল শুিরত

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি৷

2

পসটিংস > কি করুন > Xperia™ উত্তর পমবেন > িাি্কা খুজরজ আলরতা চাপুি৷

3

আপনি কয ভরয়স বাতদোটি শুিরত চাি কসটি নিবদোচি করুি৷

আপনি এ আলরতা চাপার মাধ্যরম কল লগ কথরক কসাজাসুনি উ্তির ক্ওয়া বাতদোগুনল শুিরত পাররি৷

একটি পাঠ্য বাতদো দ্বারা কল প্রত্যাখ্যাি করুি

আপনি ককারিা পাঠ্য বাতদো সহ ককারিা কল প্রত্যাখ্যাি কররত পাররি৷ যখি আপনি একটি বাতদোর

সারথ একটি কল প্রত্যাখাি কররি তখি বাতদোটি স্বয়ংন্রিয়ভারব কলাররর কারছ পাঠারিা হয় এবং

আপিার যরন্ত্র সংরনক্ষত হয়৷
আপনি আপিার যরন্ত্র উপলব্ধ ককারিা পূবদেনিধদোনরত বাতদো কথরক নিবদোচি কররত পাররি, বা আপনি

একটি িতুি বাতদো বতনর কররত পাররি৷ আপনি ককারিা পূবদেনিধদোনরত বাতদো সম্পা্িা করার

মাধ্যরম আপিার ব্যনক্তগতকৃত বাতদোও বতনর কররত পাররি৷

79

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমাত্র নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

স্ক্রীি নিন্ক্রিয় থাকার সময় একটি পাঠ্য বাতদোর মাধ্যরম কল প্রত্যাখ্যাি কররত

1

যখি একটি আগত কল আরস তখি ্রেবিব্রিয়ার বিকল্প আলরতা চাপুি৷

2

একটি পূবদেনিধদোনরত বাতদো নিবদোচি করুি বা নিুন িাি্কা বিখুন আলরতা চাপুি|

স্ক্রীি সন্রিয় থাকার সময় একটি পাঠ্য বাতদোর মাধ্যরম কল প্রত্যাখ্যাি কররত

1

ককারিা আগত কল ্ৃনষ্টরগাচর হরল ভাসমাি কঘাষণা উইরন্ডার উপররর অংি কযখারি কফাি

িম্বর বা পনরনচনতর িাম ্ৃনষ্টরগাচর হয় কসখারি আলরতা চাপুি।

2

্রেবিব্রিয়ার বিকল্প আলরতা চাপুি।

3

একটি পূবদেনিধদোনরত বাতদো নিবদোচি করুি বা নিুন িাি্কা বিখুন আলরতা চাপুি|

একটি পাঠ্য বাতদোর মাধ্যরম ককািও নদ্বতীয় কল প্রত্যাখ্যাি কররত

1

একটি কল চলার সময় আপনি বারবার নবপ িব্দ শুিরত কপরল, ্রেবিব্রিয়ার বিকল্প

আলরতা চাপুি|

2

একটি পূবদেনিধদোনরত বাতদো নিবদোচি করুি বা নিুন িাি্কা বিখুন আলরতা চাপুি|

ককারিা কল প্রত্যাখ্যাি কররত ব্যবহৃত পাঠ্য বাতদোটিরক সম্পা্িা কররত

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি।

2

পসটিংস > কি করুন > দ্রুত প্রতু্য্তির খুজজুি এবং আলরতা চাপুি।

3

আপনি কয বাতদোটিরক সম্পা্িা কররত চাি কসটিরক আলরতা চাপুি, তারপরর প্ররয়াজিীয়

পনরবতদেিগুনল করুি।

4

ঠিক আয়ছ আলরতা চাপুি।