Sony Xperia Z3 - সাধারণ ক্যামেরা সেটিংস

background image

সাধারণ ক্যায়মরা পসটিংস

ক্যাপচার করার কমারগুনল

অয়েক্ষাকৃি উন্নি আেনাআেবন

কযরকারিা ্ৃি্য মািািসই করার জি্য আপিার কসটিংস অিুকূনলত করুি৷

112

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমাত্র নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

বনয়ি পরয়ক

ক্যারমরা কসটিংস ম্যািুয়ানল সুনবি্যস্ত করুি

Sound Photo

পটভূনমরত ধ্বনি সহ ছনবগুনল তুলুি৷

মাবল্ট ক্যায়মরা

একক স্ক্রীরি একানধক ককাণ কথরক একই ্ৃি্য করকরদে করুি৷

বচয়ত্রর ময়ধ্য মুখ প াকান

একই সমরয় সামরির এবং নপছরির ক্যারমরাগুনল ব্যবহার করর ছনবগুনল তুলুি৷

4K বিবডও

4K আল্ট্রা হাই করনফরিি সহ নভনরওগুনল তুলুি৷

Timeshift video

উচ্চ ক্রিম কররট নভনরওগুনল তুলুি এবং ধীর গনতর প্রভাবগুনল প্ররয়াগ করুি৷

AR ্রেিাি

ভাচুদেয়াল ্ৃি্য এবং চনরত্রগুনল সহ ছনব বা নভনরওগুনল তুলুি৷

সৃিনেীি ্রেিাি

ছনব বা নভনরওগুনলরত প্রভাবগুনল প্ররয়াগ করুি৷

Timeshift burst

ছনবর গু্ছে কথরক একটি সরবদো্তিম ফরটা খুজজুি৷

ে্যায়নারামা সু্যইে করুন

চওড়া-ককারণর এবং প্যারিারানমক ছনবগুনল তুলুি৷

েটিূবমর পফাকাস কম করা

আপিার নবষয়টিরক আররা কবনি পনরমারণ পনরষ্কার কররত আপিার ফরটার পটভূনম অস্পষ্ট করুি৷

বেিী পোয়ট্র্কট

বাস্তব সমরয় প্রনতকৃনত বিলীগুনল সহ ছনবগুনল তুলুি৷

নকভারব ভারলা ছনব কতালা যায় কস সম্পরকদে আরও জািরত

www.sonymobile.com/

support/

-এ যাি।

ক্যাপচার করার কমাররর মরধ্য পাল্টারত

1

ক্যারমরা কীটি টিপুি ও ধরর থাকুি৷

2

ক্যাপচার করার কমার নিবদোচি কররত স্ক্রীি কসায়াইপ করুি৷

সুরপনরয়র অরটা

সুরপনরয়র অরটা কমার কসই অব্থিা সিাক্ত করর কযই অব্থিায় আপনি শু্যট কররছি এবং এটি

নিন্চিত করার জি্য স্বয়ংন্রিয়ভারব কসটিংসরক সামঞ্জস্য করর যারত করর আপনি সরবদো্তিম ছনব

তুলরত পাররি৷

উচ্চতর স্বয়ংন্রিয় কমার সমথদেি করর এমি সরবদোচ্চ কররজানলউিাি হল 8MP। আপনি যন্ উচ্চতর

কররজানলউিারি ছনব তুলরত চাি তাহরল বনয়ি পরয়ক কমার ব্যবহার করুি।

ম্যািুয়াল কমার

ফরটা এবং নভনরওগুনল কতালার জি্য যখি আপনি আপিার ক্যারমরার কসটিংস ম্যািুয়ালী সামঞ্জস্য

কররত চাি তখি ম্যািুয়াল কমার ব্যবহার করুি৷

AR প্রভাব

আপনি আপিার ফরটাগুনলরত AR (augmented reality) প্রভাব প্ররয়াগ কররত পাররি এবং

কসগুনলরক আররা মজা্ার বািারত পাররি৷ ক্যারমরা ব্যবহার করার সময়, এই কসটিংসটি আপিারক

আপিার ফরটা বা নভনরওগুনলরত 3D একনত্রত কররত ক্য়৷ আপনি কয ্ৃি্যটি চাি শুধুমাত্র কসটি

নিবদোচি করুি এবং নভউ ফাইন্ডাররর মরধ্য এটির অব্থিাি সুনবি্যস্ত করুি৷

113

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমাত্র নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

সৃজিিীল প্রভাব

আপনি আপিার ফরটা বা নভনরওগুনলরত আলা্া আলা্া প্রভাব প্ররয়াগ কররত পাররি৷

উ্াহরণস্বরূপ, ফরটাগুনলরক পুরাতরির মরতা ক্খারত আপনি একটি িস্টালনজক প্রভাব বা আররা

একটি মজার নচরত্রর জি্য একটি কস্কচ প্রভাব যুক্ত কররত পাররি৷

Sweep Panorama

আপনি টিপুি এবং কসায়াইপ করুি কমািরি অিুভূনমক বা উ্লেম্ব ন্রক ওয়াইর-এরঙ্গল এবং

প্যারিারানমক ফরটা তুলরত পাররি৷

একটি প্যারিারানমক ফরটা কতালা

1

ক্যারমরা চালু করুি৷

2

এ কযরত স্ক্রীরি কসায়াইপ করুি, তারপর নিবদোচি করুি৷

3

একটি শুটিং ন্কনির্দেি নিবদোচি কররত, আলরতা চাপুি৷

4

ক্যারমরা কীটি টিপুি এবং ক্যারমরাটিরক আরস্ত আরস্ত স্ক্রীরণ নির্দেনিত ন্রকর ন্রক নিরয়

যাি৷

টাইমনিফ্ট বাস্টদে

আপনি অি-স্ক্রীি ক্যারমরা কবাতাম কটপার আরগ ও পরর ক্যারমরা ্ুই কসরকন্ড -এক কসরকরন্ডর

একটি উইরন্ডারত 61 টি বারস্টদে ফরটা কতারল। সুতরাং আপনি নফরর কযরত এবং সঠিক প্রনত্ছেনব

খুজজরত পাররি৷

টাইমনিফ্ট ব্রাস্ট ব্যবহার কররত

1

ক্যারমরাটি সন্রিয় করুি।

2

-এ কযরত স্ক্রীি কসায়াইপ করুি, তারপরর নিবদোচি করুি৷

3

ছনব তুলুি। কতালা ফরটা ক্ষুদ্রনচত্র ্িদেরি ্ৃনষ্টরগাচর হয়।

4

ক্ষুদ্রনচত্রর মরধ্য কস্ক্রাল করুি এবং তারপরর আপনি কয ফরটাটি সঞ্চয় কররত চাি কসটি

নিবদোচি করুি, তারপরর আলরতা চাপুি।

Timeshift নভনরও

প্রনত কসরকরন্ড 120 ক্রিরমর হারররর উচ্চ ক্রিম কররটর সারথ আপনি একটি নভনরও করকরদে কররত

পাররি এবং তারপর ধীর গনতরত সম্পূণদে নভনরও বা অংিগুনলরক চালারত আপনি প্রভাব প্ররয়াগ

কররত পাররি৷

পটভূনম নররফাকাস কমার

আপিার ক্যরমরাটিরক োপসা করা পটভূনমর প্রভারবর ব্যবহার আপািার নবষয় স্পষ্ট ক্খারিা এবং

কসটির পটভূনমর তুলিায় অনধক স্পৃষ্ট বািারিার জি্য করুি৷ পটভূনম নররফাকাস কমারর, ক্যারমরা

2টি িটদে কতারল, পটভূনমর িিাক্ত করর এবং তারপর নবষয়টিরক স্পৃষ্ট এবং কফাকারস রাখার জি্য

কসটিরক োপসা করর- কযমি নরনজট্যাল SLR ক্যারমরার মাধ্যরম শুট করা। আপনি নতিটি নভন্ন

োপসা করার ববনচত্র কথরক নিবদোচি কররত পাররি এবং পূবদেরূপ প্র্িদেরি োপসা করার কলরভল

টিউি কররত পাররি৷

নচরত্রর মরধ্য মুখ

আপনি বস্তুর সারথ একসরঙ্গ আপিার ছনব তুলরত পাররি কসইজি্য একই সমরয় সম্মুখ ও প্রধাি

ক্যারমরা চালু কররত আপনি নচরত্রর মরধ্য মুখ কমারটি ব্যবহার কররত পাররি।

একানধক ক্যারমরা কমার

একানধক ক্যারমরা কমার আপিারক ছনব তুলরত ক্য় যা ্ুটি নভন্ন ককাণ ও নরভাইরসর ছনব

একীভূত করর। আপনি আপিার যরন্ত্রর ক্যারমরা নভউফাইন্ডারর ্ুটি নচত্র ক্খরত পারবি - একটি

আপিার নিরজর ক্যারমরা কথরক কতালা এবং অি্যটি একটি সংযুক্ত Xperia™ যন্ত্র বা Sony

114

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমাত্র নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

ক্যারমরা কথরক কতালা যা NFC এবং Wi-Fi Direct™ প্রযুনক্ত সমথদেি করর৷ তখি আপনি ছনব

কতালার আরগ নভউফাইন্ডারর আপনি যা ক্খরছি তা সম্পা্িা কররত পাররবি।
তাই আপনি যন্ ককারিা কিসারটদে থারকি, উ্াহরণস্বরূও, আপনি এক ককাণ কথরক ব্যারন্ডর এবং

অি্য ককাণ কথরক ্িদেকর্র একটি একনত্রত ছনব তুলরত চাি তাহরল কসরা প্রভারবর জি্য আপনি

একানধক ক্যারমরা কমার ব্যবহার কররত পাররি।
আপনি NFC ব্যবহার করর একানধক ক্যারমরা কমার কসটআপ কররত পাররি, যা Wi-Fi Direct™

প্রযুনক্ত ব্যবহার করা ্ুটি নরভাইরসর কজাড় লঞ্চ করর।

একানধক ক্যারমরা কমার ব্যবহার করা

1

আপনি কয যরন্ত্রর মরধ্য সংযুক্ত কররত চাই তাহরল উভয় যরন্ত্রর NFC ফাংিি চালু করুি।

2

আপিার যরন্ত্র ক্যারমরা সক্ষম করুি।

3

এ কযরত স্ক্রীরি কসায়াইপ করুি, তারপর নিবদোচি করুি৷

4

উভয় যরন্ত্রর স্ক্রীরি, আলরতা চাপুি।

5

যন্ত্রগুনলরক এরক অপররর NFC িিাক্তকরণ এনরয়ায় স্পিদে করাি। Wi-Fi Direct™ প্রযুনক্ত

ব্যবহার করর ্ুটি যন্ত্ররকই এখি সংযুক্ত কররত হরব৷

6

যখি এই যরন্ত্র ্ুটি সংযুক্ত হরয় যায়, আপিার যরন্ত্রর নভউফাইরন্ডর নচত্র প্র্নিদেত হয়-

একটি আপিার ক্যারমরার নভউফাইন্ডাররর কথরক এবং আররকটি সংযুক্ত যরন্ত্রর নভউফাইরন্ডর

কথরক।

7

আপিার নভউফাইন্ডারর ছনবগুনল সম্পা্িা কররত, আলরতা চাপুি।

8

ই্ছো অিুযায়ী ছনবগুনল সম্পা্িা করুি৷ উ্াহরণস্বরূপ, আপনি একটি ছনব আলরতা কচরপ

ধরর রাখরত পাররি এবং ্রিরমর পনরবতদেি কররত নভউফাইন্ডাররর অি্য পারি কটরি নিরয়

কযরত পাররি।

9

আপিার সম্পা্িা করা কিষ হরয় কগরল কসগুনল চূড়ান্ত সনম্মনলত ছনব ক্যাপচার কররত

সম্পন্ন > আলরতা চাপুি।

ক্যারমরা অ্যান্লিরকিিগুনল রাউিরলার করা

আপনি Google Play™ অথবা অি্য উৎসগুনল কথরক নবিামূরল্য এবং অরথদের নবনিমরয় ক্যারমরা

অ্যান্লিরকিিগুনল রাউিরলার কররত পাররবি। আপনি রাউিরলার শুরু করার আরগ, নিন্চিত হরয়

নিি আপিার ই্টোররিট সংরযাগটি চালু আরছ, করটা ট্রানফক মাশুল সীনমত কররত Wi-Fi হওয়া

বাঞ্ছিীয়।

ক্যারমরা অ্যান্লিরকিিগুনল রাউিরলার করা

1

ক্যারমরা অ্যান্লিরকিাি খুলুি৷

2

এ কযরত স্ক্রীরি কসায়াইপ করুি, তারপর এ আলরতা চাপুি৷

3

অ্যান্লিরকিািটিরক নিবদোচি করুি কযটিরক আপনি রাউিরলার কররত চাি, তারপর

ইিস্টরলিি সম্পূণদে কররত নির্দেিগুনল অিুসরণ করুি৷

দ্রুত প্রবতদেি

যখি প্দো লক থারক তখি ক্যারমরা চালু কররত দ্রুত প্রবতদেি কসটিংস ব্যবহার করুি৷

শুধুমাত্র ্রেিি্কন করুন

যখি এই কসটিংস সন্রিয় থারক, তখি িীরচর ক্যারমরা কবাতাম টিরপ এবং ধরর কররখ স্ক্রীি লক অব্থিায় আপনি

ক্যারমরা চালু কররত পাররি৷

্রেিি্কন করুন এিং ছবি িুিুন

যখি এই কসটিংস সন্রিয় থারক, তখি িীরচর ক্যারমরা কবাতাম টিরপ এবং ধরর কররখ স্ক্রীি লক অব্থিায় আপনি

ক্যারমরা চালু এবং ছনব ক্যাপচার কররত পাররি৷

চািু করুন ও বিবডও পরকড্ক ক.

যখি এই কসটিংস সন্রিয় থারক, তখি িীরচর ক্যারমরা কবাতাম টিরপ এবং ধরর কররখ স্ক্রীি লক অব্থিায় আপনি

ক্যারমরা চালু এবং নভনরও ক্যাপচার করা সূচিা কররত পাররি৷

িন্ধ

115

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমাত্র নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

অব্থিাি সংরক্ষণ করুি

আপনি ছনবগুনল কতালার সময় কসগুনলরত কভগগনলক অব্থিাি (নজওট্যাগ) তথ্য যুক্ত করুি।

স্পিদে নচত্র গ্রহণ

আপিার আঙুল ন্রয় নভউ ফাইন্ডার স্পিদে করর একটি কফাকাস অঞ্চল সিাক্ত করুি৷ যত

তাড়াতানড় আপনি আপিার আঙুলরক কছরড় ক্রবি তত িীঘ্র ছনবটি কতালা হরব৷

ধ্বনি

িাটাররর ধ্বনি বন্ধ বা চালু করা চয়ি কররত

করটা সংরক্ষণ

আপনি, করটা হয় অপসারণ কযাগ্য SD কাররদে বা আপিার যরন্ত্রর আভ্যন্তরীণ সঞ্চরয় সংরক্ষণ

কররত পাররি৷

আি্যন্তরীণ সঞ্চয়

ছনব এবং নভনরওগুনল যরন্ত্রর কমমনররত সংরনক্ষত হয়৷

SD কাড্ক

ছনব এবং নভনরওগুনল SD কাররদে সংরনক্ষত হয়৷

Touch Block

আপনি ক্যারমরা ব্যবহার করার সময় অনি্ছোকৃত স্পিদেগুনলরক এড়ারত আপনি স্পিদে স্ক্রীি অক্ষম

কররত পাররি৷

কশ্বত সমতা

এই কসটিংস, যা শুধুমাত্র বনয়ি পরয়ক ক্যাপচার কমারর উপলভ্য, আরলার অব্থিার উপর নভন্তি

করর রঙ সমতা সামঞ্জস্য করুি৷ এটি আপিারক এ্সেরপাজার ম্যািুয়ালী -2.0 EV কথরক +2.0

EV ব্যান্তিরত সমাঞ্জস্য করার মঞ্জুনর ক্য়৷ উ্াহরণস্বরূপ, আপনি ্লি্যাস বা মাইিাস নিয়ন্ত্রণগুনল

আলরতা চাপার মাধ্যরম নিয়নমতভারব নচরত্রর উজ্বলতা বারারত বা কমারত পারর যখি কশ্বত সমস্তা

কসটিংস আইকি প্র্নিদেত হয়৷

স্বয়ং

আরলাক পনররবি অিুযানয় স্বয়ংন্রিয় ভারব রং সমতা সুনবি্যস্ত করর৷

পশ্বিাি

উষ্ণ আরলার অব্থিা কযমি বব্ু্যনতক বালরবর নিরচ কশ্বত সমতাটি সুনবি্যস্ত করর৷

পফ্লায়রায়সন্ট

্লিুরররস্টে আরলাক পনররবরি রং সমতা সুনবি্যস্ত করর৷

ব্য়নর আয়িা

করগদ্রজ্জ্বল বাইররর অব্থিার জি্য ররঙর সমতাটি সুনবি্যস্ত করুি৷

পমঘা্ছেন্ন

কমঘা্ছেন্ন আকারির জি্য রং সমতা সুনবি্যস্ত করর৷