Sony Xperia Z3 - পরিচিতিসমূহ স্থানান্তর করা

background image

েবরবচবিসমূহ স্থানান্তর করা

আপিার িতুি যরন্ত্র পনরনচনতগুনল ্থিািান্তর করার কবি করয়কটি উপায় থাকরত পারর৷ আপনি

অিলাইি অ্যাকাউ্টে কথরক পনরনচনত নসঙ্ক কররত পাররি অথবা সরাসনর অি্য নরভাইস কথরক

আম্ানি কররত পাররি।

একটি কনম্পউটার ব্যবহার করর পরনচনতসমূহ ্থিািান্তর করা

Xperia™ Transfer হল একটি অ্যান্লিরকিি যা আপিার পুররারিা যন্ত্র কথরক পনরনচনতসমূহরক সংগ্রহ

করর এবং কসগুনলরক আপিার িতুি যরন্ত্র ্থিািান্তর কররত সহায়তা করর৷ Xperia™ Transfer, যা

আপনি Xperia™ Companion কনম্পউটার কপ্রাগ্রাম কথরক অ্যার্সেস কররত পাররি, iOS/iCloud

এবং Android™ চানলত কমাবাইল নরভাইস সমথদেি করর। আপনি যন্ iOS নরভাইস কথরক সু্যইচ

কররছি, তাহরল App Matching ববনিষ্ট্যটি আপিার iOS অ্যারপর সমতুল্য Android প্রস্তাব কররব।
Xperia™ Transfer ব্যবহার কররত, আপিার যা প্ররয়াজি:

একটি ই্টোররিট সংযুক্ত কনম্পউটার৷

আপিার িতুি Android™ যন্ত্র|

আপিার িতুি Android™ যরন্ত্রর জি্য একটি USB ককবল|

আপিার পুরাি যন্ত্র|

আপিার পুররারিা যরন্ত্রর জি্য একটি USB ককবল|

আপিার হয়রতা আপিার পুরারিা নরভাইরসর প্ররয়াজি হরব িা। iOS নরভাইরসর জি্য, আপনি সরাসনর

iCloud এ সংরযাগ কররত পাররি বা ্থিািীয় ব্যাকআপ ব্যবহার কররত পাররি। আরগ কথরক ককিা Sony

নরভাইরসর জি্য আপনি ্থিািীয় ব্যাকআপ ব্যবহার কররত পাররি।

আপিার িতুি যরন্ত্র পনরনচনতগুনল ্থিািান্তর কররত

1

সফ্টওয়্যারটি ইনতমরধ্যই ইিস্টল িা করা থাকরল

http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/-এ Windows-এর জি্য

Xperia™ Companion বা

http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/-এ Mac-এর জি্য

Xperia™ Companion সন্ধাি এবং রাউিরলার করুি৷

2

একটি USB ককবরলর সাহারয্য আপিার কফািরক কনম্পউটাররর সারথ সংযুক্ত করুি৷

3

সফলভারব ইিস্টরলিরির পরর, স্বয়ংন্রিয় ভারব শুরু িা হরল Xperia™ Companion

সফ্টওয়্যারটি খুলুি, তারপরর

Xperia™ Transfer

ন্লিক করুি এবং আপিার পনরনচনতগুনল

্থিািান্তর কররত প্রাসনঙ্গক নির্দেনিকাগুনল অিুসরণ করুি৷

একটি অিলাইি অ্যাকাউ্টে ব্যবহার করর পনরনচনতসমূহ ্থিািান্তর করা

আপনি যন্ ককাি অিলাইি অ্যাকাউ্টে ন্রয় আপিার পুররারিা নরভাইস বা আপিার কনম্পউটাররর
পনরনচনতর মরধ্য সমলয় কররি, উ্াহরণস্বরূপ, Google Sync™, Facebook™ বা Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

, তাহরল আপনি এই অ্যাকাউ্টে ব্যবহার করর আপিার িতুি নরভাইরস

আপিার পনরনচনত ্থিািান্তর কররত পাররবি।

একটি সমন্বয়সাধি অ্যাকাউর্টের সরঙ্গ আপিার িতুি যরন্ত্র পনরনচনত সমলয়সাধি কররত

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি, তারপরর আলরতা চাপুি৷

2

আলরতা চাপুি, তারপরর পসটিং > অ্যাকাউন্ট এিং সমিয় আলরতা চাপুি৷

3

আপনি কযটির সারথ আপিার পনরনচনতসমূহ সমলয় কররত চাি কসই অ্যাকাউ্টেটি নিবদোচি

করুি, তারপর > এখন সমিয় করুন আলরতা চাপুি৷

আপিার পনরনচনতসমূহ এটির সারথ সমলয় করার পূরবদে আপিারক সম্পনকদেত সমলয় করার অ্যাকাউর্টে সাইি

ইি করা ্রকার৷

85

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমাত্র নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

পনরনচনতসমূহ ্থিািান্তররর অি্যি্য পদ্ধনতগুনল

আপিার পুরাি যন্ত্র কথরক িতুি যরন্ত্র পনরনচনতসমূহ ্থিািান্তর করার কবি নকছু উপায় আরছ৷
উ্াহরণস্বরূপ, আপনি কমমনর কাররদে পনরনচনতসমূহ অিুনলনপ কররত পাররি, Bluetooth

®

প্রযুনক্ত

ব্যবহার করুি বা SIM কাররদে পনরনচনতসমূহ সংরক্ষণ করুি৷ আপিার পুরাি যন্ত্র কথরক

পনরনচনতসমূহ ্থিািান্তর করার নবষরয় আররা নিন্দেষ্ট তরথ্যর জি্য, প্রাসনঙ্গক ব্যবহারকারীর নির্দেনিকা

পড়ুি৷

কমমনর কারদে কথরক পনরনচনতগুনল ইরম্পাটদে কররত

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি, তারপরর আলরতা চাপুি৷

2

টিপুি, তারপর েবরবচবিগুবি ইয়ম্পাট্ক করুন > SD কাড্ক আলরতা চাপুি৷

3

আপিার পরনচনতগুনল ককাথায় সঞ্চয় কররবি নিবদোচি করুি৷

4

কয ফাইল আপনি আম্ানি কররত চাি তা নিবদোচি করুি এবং ঠিক আয়ছ আলরতা

চাপুি৷

Bluetooth

®

প্রযুনক্ত ব্যবহার করর পনরনচনতগুনল আম্ানি কররত

1

আপিার Bluetooth

®

ন্রিয়া চালু আরছ ও আপিার যন্ত্র ্ৃি্যমাি-এ ্থিাপি আরছ নক িা

নিন্চিত করুি৷

2

আপিার যরন্ত্র ককািও ইিকানমং ফাইল সম্পনকদেত কঘাষণা এরল পনরন্থিনত বারটি িীরচর ন্রক

টািুি এবং ফাইল ্থিািান্তরটি স্বীকার কররত কঘাষণা আইকিটিরত আলরতা চাপুি৷

3

ফাইল ্থিািান্তর শুরু কররত স্বীকার করুন আলরতা চাপুি৷

4

পনরন্থিনত বারটি নিরচর ন্রক কটরি আিুি৷ ্থিািান্তর সম্পূণদে হরয় কগরল, কঘাষণা আলরতা

চাপুি৷

5

প্রা্তি ফাইলটিরত আলরতা চাপুি এবং আপিার পনরনচনতগুনল ককাথায় সঞ্চয় কররবি তা

নিবদোচি করুি৷

একটা SIM কারদে কথরক পনরনচনতগুনল ইরম্পাটদে কররত

আপনি তথ্য হারারত পাররি বা একাধানক পনরনচনত এন্ট্রি কপরত পাররি যন্ আপনি একটি SIM কারদে

ব্যবহার করর পনরনচনতসমূহ ্থিািান্তর কররি৷

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি, তারপরর আলরতা চাপুি৷

2

আলরতা চাপুি, তারপরর েবরবচবিগুবি ইয়ম্পাট্ক করুন > SIM কাড্ক আলরতা চাপুি৷

3

আপিার পরনচনতগুনল ককাথায় সঞ্চয় কররবি নিবদোচি করুি৷

4

ককাি পৃথক পনরনচনত আম্ানি কররত, পনরনচনতটি খুজজুি ও আলরতা চাপুি৷ সকল

পনরনচনত আম্ানি কররত, সিগুবিয়ক ইয়ম্পাট্ক করুন আলরতা চাপুি৷