Sony Xperia Z3 - প্রিয় এবং গ্রুপগুলি

background image

ব্রেয় এিং গ্রুেগুবি

পনরনচনত অ্যান্লিরকিি কথরক যারত আপনি তার্র দ্রুত অ্যার্সেস পাি কসইজি্য আপনি

পনরনচনতগুনলরক পছ্দেসই নহরসরব নচন্নিত কররত পাররি৷ আপনি পনরনচনত অ্যান্লিরকিি কথরক

পনরনচনতসমূরহর কগাষ্ঠী অবনধ দ্রুত অ্যার্সেস পাওয়ার জি্য অি্য কগাষ্ঠীও নিধদোরণ কররত পাররি৷

ককািও পনরনচনতরক পছ্দেসইরূরপ নচন্নিত বা অনচন্নিত কররত

1

কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি, তারপরর আলরতা চাপুি৷

2

আপনি আপিার পছ্দেসইরত কয পনরনচনত সংরযাজি কররত বা কসখাি কথরক অপসারণ

কররত ই্ছেুক কসটি আলরতা চাপুি৷

3

আলরতা চাপুি৷

আপিার পছর্দের পনরনচনতগুনল ্িদেি কররত

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি কত আলরতা চাপুি, তারপরর আলরতা

চাপুি৷

2

পফিাবরট আলরতা চাপুি৷

ককািও গ্রুরপ ককািও পনরনচনত নিন্দেষ্ট কররত

1

পনরনচনতসমূহ অ্যান্লিরকিরি, আপনি কয পনরনচনতটিরক একটি গ্রুরপ নিধদোরি কররত চাি কসই

পনরনচনতটিরত আলরতা চাপুি৷

2

আলরতা চাপুি, তারপরর গ্রুে ট্যাব আলরতা চাপুি৷

3

আপনি কয সব গ্রুরপ পনরনচনতটিরক যুক্ত কররত চাি কসগুনলর কচকবা্সে নচন্নিত করুি৷

4

পসি করুন আলরতা চাপুি৷

90

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমাত্র নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।