Sony Xperia Z3 - সম্পর্কগুলির অ্যাপ্লিকেশনে সদৃশ এন্ট্রিগুলি এড়ান

background image

সম্পক্কগুবির অ্যাব্লিয়কেয়ন স্ৃে এব্ট্রিগুবি এিান

যন্ আপনি আপিার পনরনচনতগুনল একটি িতুি অ্যাকাউর্টের সাহারয্য সমলয়সাধি কররি বা অি্য

উপারয় পনরনচনত তথ্য আম্ানি কররি আপনি পনরনচনতগুনলরত প্ররবরির প্রনতনলনপ বতনর হরত

পারর৷ যন্ এটি ঘরট, আপনি একটি একক এন্ট্রি বতনর কররত এ জাতীয় প্রনতনলনপ এন্ট্রিগুনলরত

কযাগ ন্রত পাররি৷ আর যন্ আপনি ভুল করর এন্ট্রিগুনল কযাগ করর থারকি তরব আপনি পরর

আবার কসগুনল পৃথক কররত পাররি৷

পনরনচনতসমূহ নলঙ্ক কররত

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি, তারপরর আলরতা চাপুি৷

2

কসই পনরনচনতটিরক আলরতা চাপুি কযটিরক আপনি অি্য একটি পনরনচনতর সারথ নলঙ্ক কররত

চাি৷

3

টিপুি, তারপর েবরবচবি বিঙ্ক করুন আলরতা চাপুি৷

4

কসই পনরনচনতটি যার তথ্য আপনি প্রথম পনরনচনতটির সারথ সংরযাজি কররত চাি তারত

আলরতা চাপুি, তারপরর নিন্চিত কররত ঠিক আয়ছ আলরতা চাপুি৷ প্রথম সম্পরকদে তথ্যটি

নদ্বতীয় সম্পরকদের সারথ মাজদে হরয় যারব এবং নলঙ্ক হওয়া পনরনচনতগুনল পনরনচনত তানলকারত

একটি পনরনচনত নহসারব প্র্নিদেত হরবিা৷

নলঙ্ক করা পনরনচনতগুনল আলা্া কররত

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি, তারপরর আলরতা চাপুি৷

2

আপিার সম্পা্িা কররত চাওয়া নলঙ্ক করা পনরনচনত আলরতা চাপুি, তরাপর এ

আলরতা চাপুি৷

3

েবরবচবি বিঙ্কমু্তি করুন > আিবিংক করুনআলরতা চাপুি৷