Sony Xperia Z3 - আপনার যন্ত্র চার্জ দেওয়া

background image

আেনার য্ত্রে চাি্ক প্ওয়া

সবদে্া আপিার নিন্দেষ্ট Xperia™ মরররলর জি্য নিনমদেত আসল Sony চাজদোর এবং USB ককবল ব্যবহার

করুি। অি্যাি্য চাজদে ও ককবল চাজদে হওয়ার সময় বাড়ারত পারর, এরকবাররই চাজদে িা কররত পারর বা

এমিনক আপিার যন্ত্রটিরক ক্ষনতগ্রস্ত কররত পারর। USB ককবল কঢাকারিার আরগ সমস্ত USB কপাটদে ও

সংরযাজক সম্পূণদেরূরপ শুষ্ক তা নিন্চিত করুি।

কনম্পউটাররর মাধ্যরম চাজদে ক্ওয়ার তুলিায় ক্ওয়ারলর সরকট চাজদোর আপিার যন্ত্ররক কবনি দ্রুত

চাজদে কররব। চাজদে হওয়ার সময়ও আপনি আপিার যন্ত্রটি ব্যবহার কররত পাররি৷
ব্যাটানর যন্ হ্রাসপ্রা্তি হয় তাহরল চানজদেংরয় প্রনতন্রিয়া কররত আপিার যন্ত্র 30 নমনিট পযদেন্ত সময়

নিরত পারর। এই সমরয়, স্ক্রীি সম্পূণদে রূরপ অন্ধকার থাকরত, চানজদেং আইকি িা ক্খারত পারর।

এছাড়াও লক্ষ্যিীয় একটি সম্পূণদে রূরপ নিঃরিষ হওয়া ব্যাটানর সম্পূণদে চাজদে হরত 4 ঘ্টো পযদেন্ত সময়

নিরত পারর।

আপিার যরন্ত্রর একটি এরম্বররর, নরচারজদেরবল ব্যাটানর ররয়রছ যা শুধুমাত্র একটি অিুরমান্ত Sony কমরামত

ককন্দ্র কথরক প্রনত্থিাপি করা উনচত৷ এই যন্ত্রটি আপিার নিরজর কখিই কখালার বা পৃথক করার কচষ্টা করা

উনচত িয়৷ এমিটি করা হরল ক্ষনত হরত পারর এবং আপিার ওয়ারান্টে আর ববধ থাকরব িা৷

আপিার যন্ত্রটিরক চাজদে ন্রত

1

পাওয়ার আউটরলরট যরন্ত্রর চাজদোরটি ্লিাগ করুি৷

2

USB ককবরলর একটি প্রান্ত চাজদোরর ্লিাগ করুি (বা ককািও কনম্পউটাররর USB কপারটদে)৷

3

ককবরলর অি্য প্রান্তটি আপিার যরন্ত্রর মাইর্রিা USB কপারটদে USB নচ্নিটি উপরর ন্রক কররখ

্লিাগ করুি৷ চানজদেং যখি শুরু হয় তখি নবজ্ঞন্তি আরলা জ্বরল ওরঠ৷

4

যন্ত্রটি সম্পূণদেভারব চাজদে হরয় কগরল, USB ককবলটিরক আপিার যন্ত্র কথরক সরাসনর সামরির

ন্রক কটরি সংরযাগ নবন্ছেন্ন করুি৷ সংরযাজকটি বাজকা িয় তা নিন্চিত করুি৷

ককবলমাত্র আপিার যরন্ত্রর সারথ ক্ওয়া চাজদোর বা আপিার যন্ত্রটি চাজদে করার উর্দেরি্য অি্য Sony চাজদোর

ব্যবহার করুি।

ব্যাটানর সম্পূণদেরূরপ হ্রাস পায় তাহরল কঘাষণা আরলা জ্বরল উঠরত এবং চানজদেং আইকি উপন্থিত হরত

করয়ক নমনিট সময় লাগরত পারর৷

38

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমাত্র নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

ব্যাটানর কঘাষণা আরলার নস্তনত

সবুজ

ব্যাটানর চাজদে হর্ছে এবং ব্যাটানর চারজদের কলরভল 90% এর কথরক কবনি

কমলা

ব্যাটানর চাজদে হর্ছে এবং ব্যাটানর চারজদের কলরভল 90% এর কথরক কম

লাল

ব্যাটানর চাজদে হর্ছে এবং ব্যাটানর চারজদের কলরভল 15% এর কথরক কম