Sony Xperia Z3 - পর্দা লক এবং আনলক করা

background image

ে্্কা িক এিং আনিক করা

যখি আপিার যন্ত্রটি চালু থারক এবং ককািও নিন্দেষ্ট সময়কারলর জি্য অলস থারক ব্যাটানরটি

সঞ্চয় কররত প্দোটি অন্ধকার হরয় যায় এবং স্বয়ংন্রিয়ভারব লক হয়৷ এই তালাটি আপনি যখি

টাচস্ক্রীিটি ব্যবহার কররছি িা তখি তারত ককাি অিনভরপ্রত কাজ হওয়া করাধ করর৷ আপনি

যখি একটি িতুি যন্ত্র ককরিি তখি একটি প্রাথনমক কসায়াইপ লক ইনতমরধ্যই কসট করা থারক৷

অথদোৎ এটিরক আিলক কররত আপনি উপররর ন্রক কসায়াইপ করররছি। আপনি পরর সুরক্ষা

কসটিংস এবং অি্যাি্য প্রকাররর লক পনরবতদেি কররত পাররি৷

স্ক্রীি লক

পৃষ্ঠায় 13ক্খুি৷

প্দোটি চালু কররত

পাওয়ার কী সংনক্ষ্তি সমরয়র জি্য টিপুি৷

প্দো লক কররত

যখি প্দো চালু আরছ, সংরক্ষরপ কী টিপুি৷