Sony Xperia Z3 - বিরক্ত করবেন না মোড সেটিংস

background image

বির্তি করয়িন না পমাড পসটিংস

আপনি আপিার যন্ত্রটিরক নবরক্ত কররবি িা কমার-এ কসট কররত পাররি এবং আপিার যন্ত্রটি

কতক্ষণ নবরক্ত কররবি িা কমার-এ থাকরব তা ম্যািুয়ালী কসট কররত পাররি৷ আপিার যন্ত্র

স্বয়ংন্রিয়ভারব নবরক্ত কররবি িা কমার-এ থাকরব তখি আপনি পূবদেনিধদোনরত কররত পাররি৷

সময়য়র সীমা পনই আপনি নিরজই িব্দ চালু িা করা পযদেন্ত যন্ত্রটিরক িীরব করর রাখুি৷

এক ঘন্টার িন্য

এক ঘ্টোর জি্য যন্ত্রটিরক িীরব রাখুি৷ আপনি সময়কালরক নিয়ন্ত্রণ করার জি্য কযাগ এবং নবরয়াগ

আইকিগুনলরক আলরতা করর চাপ ন্রত পাররি৷

নবরক্ত কররবি িা কমার সন্রিয় কররত

্ৃনষ্টরগাচর িা হওয়া পযদেন্ত ভনলউম কী িীরচর ন্রক টিপুি৷

নবরক্ত কররবি িা/কম্পি/িব্দ কমাররর মরধ্য দ্রুত পাল্টারত

1

, বা ্ৃনষ্টরগাচর িা হওয়া পযদেন্ত ভনলউম কী িীরচর বা উপররর ন্রক টিপুি৷

2

কম্পি/ধ্বনি কমাররর মরধ্য দ্রুত পাল্টারত , বা আলরতা চাপুি। নবরক্ত কররবি

িা কমার সন্রিয় কররত কম্পি কমারর থাকার সময় ভনলউম কী িীরচর ন্রক টিপুি৷

61

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমাত্র নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

নবরক্ত কররবি িা কমার সময় নবরনত নিধদোনরত কররত

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি।

2

পসটিংস > সেব্দ & বিজ্ঞব্তি > বির্তি করয়িন না > স্বয়ংব্রিয় বনয়মগুবি খুজজুি এবং

আলরতা চাপুি।

3

নবরক্ত কররবি িা কমার নিধদোনরত কররত সময় বা ঘটিা নিবদোচি করুি বা একটি িতুি

নিয়ম যুক্ত করুি।

4

ব্ন খুজজুি এবং আলরতা চাপুি এবং প্রাসনঙ্গক ন্িগুনলর কচকবার্সে টিক লাগাি, তারপরর

সম্পন্ন আলরতা চাপুি।

5

আরম্ভ সময় সুনবি্যস্ত কররত, শুরুর সময় আলরতা চাপুি ও একটি মাি নিবদোচি করুি,

তারপরর ঠিক আয়ছ আলরতা চাপুি।

6

সমান্তি সময় সুনবি্যস্ত কররত, সমাব্তি সময় আলরতা চাপুি ও একটি মাি নিবদোচি করুি,

তারপরর ঠিক আয়ছ আলরতা চাপুি। নিবদোনচত সমরয়র নবরনত চলাকালীি আপিার যন্ত্র

নবরক্ত কররবি িা কমারর থারক।

নবরক্ত কররবি িা কমাররর জি্য ব্যনত্রিম কসট করা

নবরক্ত কররবি িা কমারর ককাি ধররির নবজ্ঞন্তিগুনলরক বাজরত ক্রবি তা আপনি নিবদোচি করর

নিরত পাররবি এবং কার কাছ কথরক নবজ্ঞন্তিগুনল আসরছ কসই অিুসারর আপনি ব্যনত্রিমগুনল

বাছাই কররত পাররবি। সবরচরয় সাধারণ ধররণর ব্যনত্রিমগুনল হল:

ইরভ্টে এবং নরমাইন্ডার

কল

বাতদো

অ্যালামদে

নবরক্ত কররবি িা কমারর ব্যনত্রিমগুনল অিুরমা্ি কররত

1

কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি৷

2

পসটিংস > সেব্দ & বিজ্ঞব্তি > বির্তি করয়িন না > পকিি অগ্রাবধকার অনুয়মাব্ি

খুজজুি এবং আলরতা চাপুি।

3

স্লাইরারটিরক কান্খিত নবকরল্পর পারি কটরি আিুি৷

নবরক্ত কররবি িা কমারর ব্যনত্রিম নহসারব নবজ্ঞন্তিগুনল কসট কররত

1

কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি৷

2

পসটিংস > সেব্দ & বিজ্ঞব্তি > বির্তি করয়িন না > পকিি অগ্রাবধকার অনুয়মাব্ি

খুজজুি এবং আলরতা চাপুি।

3

একটি নবকল্প নিবদোচি করুি৷

নিন্দেষ্ট পনরনচনতর প্রকারগুনলর সারথ ব্যনত্রিমগুনলরক সংযুক্ত করার জি্য

1

কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি৷

2

পসটিংস > সেব্দ & বিজ্ঞব্তি > বির্তি করয়িন না > পকিি অগ্রাবধকার অনুয়মাব্ি

খুজজুি এবং আলরতা চাপুি।

3

কি অথবা িাি্কাগুবি আলরতা চাপুি৷

4

একটি নবকল্প নিবদোচি করুি৷

অ্যালামদেগুনলরক নবরক্ত কররবি িা কমারর বাজার অিুমনত ন্রত

1

্ৃনষ্টরগাচর িা হওয়া পযদেন্ত ভনলউম কী িীরচর ন্রক টিপুি৷

2

আলরতা চাপুি, তারপরর -এর পারির স্লাইরার সুনবি্যস্ত করুি৷

62

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমাত্র নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।