Sony Xperia Z3 - ভলিউম সেটিংস

background image

িবিউম পসটিংস

আপনি আগত কল ও কঘাষণার নরংরটাি ভনলউম, এমিকী নমউনজক ও নভনরও ক্লিব্যারকর

ভনলউমও অ্যারজাস্ট কররত পাররি৷

ভনলউম কবাতামটির সাহারয্য নরংরটারির ভনলউম অ্যারজাস্ট কররত

ভনলউম কবাতামটি উপরর বা িীরচ টিপুি৷

ভনলউম কী ন্রয় নমনরয়া ক্লি করার ভনলউম কমরবনি করা

গাি বাজারিার বা নভনরও ক্খার সমরয়, ভনলউম কী উপরর বা িীরচ টিপুি - এমিনক

স্ক্রীি লক থাকা অব্থিারতও।

কম্পি কমার চালু কররত

পনরন্থিনত বারর ্ৃনষ্টরগাচর িা হওয়া পযদেন্ত ভনলউম কবাতামটিরক উপররর বা িীরচর

ন্রক টিপুি৷

60

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমাত্র নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

ভনলউম স্তরগুনল সুনবি্যস্ত কররত

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি।

2

পসটিংস > সেব্দ & বিজ্ঞব্তি খুজজুি এবং আলরতা চাপুি।

3

কান্খিত অব্থিাি কথরক ভনলউম স্লাইরারটিরক কটরি আিুি৷

আপনি ভনলউম কী উপরর বা িীরচ টিরপ এবং তারপরর

আলরতা কচরপ নরংরটাি, নমনরয়া ক্লিব্যাক বা

অ্যালামদে ভনলউরমর স্তরগুনল আলা্া আলা্া ভারব সুনবি্যস্ত কররত পাররবি।

ইিকানমং কলগুনলর জি্য আপিার যন্ত্রটিরক কম্পরি কসট কররত

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি৷

2

পসটিংস > সেব্দ & বিজ্ঞব্তি খুজজুি এবং আলরতা চাপুি৷

3

স্লাইরারটিরক কিগুবির িন্যও কম্পন হয়ি এর পারি রািন্রক কটরি আিুি৷

একটি নরংরটাি ্থিাপি কররত

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি।

2

পসটিংস > সেব্দ & বিজ্ঞব্তি > পফান বরংয়টান খুজজুি এবং আলরতা চাপুি।

3

তানলকা কথরক একটি নবকল্প চয়ি করুি বা আলরতা চাপুি এবং আপিার নরভাইরস

সনঞ্চত একটি সংগীত ফাইল নিবদোচি করুি।

4

নিন্চিত কররত, সম্পন্ন আলরতা চাপুি৷

কঘাষণা ধ্বনি নিবদোচি কররত

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি।

2

পসটিংস > সেব্দ & বিজ্ঞব্তি > পঘাষণার েব্দ খুজজুি এবং আলরতা চাপুি।

3

তানলকা কথরক একটি নবকল্প চয়ি করুি বা আলরতা চাপুি এবং আপিার নরভাইরস

সনঞ্চত একটি সংগীত ফাইল নিবদোচি করুি।

4

নিন্চিত কররত, সম্পন্ন আলরতা চাপুি৷

নকছু অ্যান্লিরকিরির নিজস্ব কঘাষণা ধ্বনি ররয়রছ, কযটি আপনি অ্যান্লিরকিি কসটিংস কথরক নিবদোচি কররত

পাররি৷

টাচ কটাি চালু কররত

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি৷

2

খুজজুি এবং আলরতা চাপুি পসটিংস > সেব্দ & বিজ্ঞব্তি > অন্যান্য েব্দগুবি

3

ডায়ািে্যাড পটান এবং স্পয়ে্কর ধ্ববন এর পারি রাি ন্রক স্লাইরারটি কটরি আিুি।