Sony Xperia Z3 - Movie Creator

background image

Movie Creator

Xperia™ Movie Creator নব্্যমাি ফরটা এবং নভনরওগুনলরক ব্যবহার করর স্বয়ংন্রিয়ভারব 30

কসরকরন্ডর কছাট নভনরও বতনর করর৷ অ্যান্লিরকিি মুনভ বতনর কররত স্বয়ংন্রিয়ভারব সময়সীমা

নিধদোরণ করর। উ্াহরণস্বরূপ, এটি িনিবার ্ুপুরর বাইরর কঘারারর বা স্তিারহর প্রনতর্রির ফরটা

এবং নভনরওগুনলরক নিবদোচি করার মাধ্যরম আপিার জি্য একটি মুনভ বতনর করর৷ যখি এই

হাইলাইট-স্টাইল মুনভ বতনর হরয় যারব, তখি আপিারক সূনচত করা হরব। পছ্দে অিুযায়ী আপনি

133

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমাত্র নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

এটিরক সম্পা্িা কররত পাররি। উ্াহরণস্বরূপ, আপনি িীষদেক সম্পা্িা কররত পাররি, ্ৃি্যগুনল

মুছরত পাররি, সংগীত পনরবতদেি কররত পাররি এবং আররা ছনব এবং নভনরও কযাগ কররত

পাররি৷

Movie Creator খুলরত

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি৷

2

খুজজুি এবং Movie Creator আলরতা চাপুি৷

আপিার নরভাইরস যন্ ককাি ফরটা বা নভনরও কসভ িা থারক, তাহরল আপনি যখি Movie Creator

অ্যান্লিরকিিটি খুলরবি তখি এটি কাজ কররব িা।

Movie Creator এর কঘাষণা বন্ধ কররত

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি৷

2

খুজজুি এবং Movie Creator আলরতা চাপুি৷

3

আলরতা চাপুি, তারপরর পসটিংস আলরতা চাপুি এবং পঘাষণাসমূহ নিন্ক্রিয় করুি।

Movie Creator অক্ষম কররত

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, এ আলরতা চাপুি৷

2

পসটিংস > অ্যােস খুজজুি এবং আলরতা চাপুি৷

3

Movie Creator > অক্ষম করুন খুজজুি এবং আলরতা চাপুি৷

134

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমাত্র নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।