Sony Xperia Z3 - আপনার যন্ত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে আনলক করা

background image

আেনার য্ত্রে স্বয়ংব্রিয়িায়ি আনিক করা

স্মাটদে লক ববনিষ্ট্যটি আপিারক নকছু পনরন্থিনতরত আপিার যন্ত্রটি স্বয়ংন্রিয়ভারব আিলরক ্থিাপি

কররত ন্রয় তা আিলক করার কাজ অরপক্ষকৃত সহজ করর ক্য়। আপনি আপিার যন্ত্র আিলক

অব্থিায় রাখরত পাররবি, উ্াহরণস্বরূপ, এটি ককারিা Bluetooth® যরন্ত্র সংযুক্ত থাকা অব্থিায় বা

আপনি এটিরক নিরজর সরঙ্গ করর ককাথাও নিরয় যাওয়ার সমরয়।
আপিার যন্ত্র স্বয়ংন্রিয়ভারব আিলক করার জি্য তা প্রস্তুত কররত, আপিারক প্রথরম নিম্ননলনখত

ধাপগুনল ্রিমািুসারর অিুসরণ কররত হরব:

আপিার কারছ একটি সন্রিয় ই্টোররিট সংরযাগ ররয়রছ তা নিন্চিত করুি, করটা ট্র্যানফক চাজদেরক

সীমাবদ্ধ রাখরত Wi-Fi সংরযাগ হরলই ভারলা হরব।

Google Play™ পনররষবাগুনলর অ্যাপ কয আপররট আরছ তা নিন্চিত কররত আপিার সমস্ত অ্যাপ

Play Store™ অ্যান্লিরকিি ন্রয় আপররট করা হরয়রছ নকিা আপিারক তা ক্রখ নিরত হরব।

আপ-টু-করট Google Play™ পনররষবা অ্যাপ থাকরল তা কথরক নিন্চিত করা যারব কয আপনি

সাম্প্রনতক স্মাটদে লক ববনিষ্ট্যগুনল ব্যবহার কররত পাররবি।

স্মাটদে লক সক্ষম করুি।

আপনি কখি আপিার যন্ত্রটিরক স্বয়ংন্রিয়ভারব আিলক কররত চাি তা কসট করুি।

স্মাটদে লক ববনিষ্ট্যটি Google™ দ্বারা নবকনিত এবং Google™ কথরক করা আপরররটর কাররণ সমরয়

সমরয় ববনিরষ্ট্যর মরধ্য কহররফর হরত পারর।

স্মাটদে লক ববনিষ্ট্যটি সব মারকদেট, ক্ি বা প্রর্রি উপলভ্য িাও হরত পারর৷

স্মাটদে লক সক্ষম কররত

1

আপনি কয আপিার স্ক্রীি লরকর জি্য একটি ধরি, নপি বা পাসওয়ারদে কসট করররছি তা

নিন্চিত করুি।

2

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি৷

3

খুজজুি এবং আলরতা চাপুি পসটিংস > সুরক্ষা > বিশ্বস্ত এয়িন্ট

4

স্লাইরারটিরক স্মাট্ক িক (Google) এর রািন্রক কটরি আিুি৷

5

বিশ্বস্ত এয়িন্ট -এর পারি থাকা নফরুি তীরর আলরতা চাপুি।

6

খুজজুি এবং স্মাট্ক িক আলরতা চাপুি৷

7

আপিার ধরি, নপি বা পাসওয়ারদে নলখুি। আপনি যখিই আপিার স্মাটদে লক কসটিং

পনরবতদেি কররত চাইরবি তখিই আপিারক এই স্ক্রীি লকটি ন্রত হরব।

8

একটি স্মাটদে লক ধরি নিবদোচি করুি।

15

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমাত্র নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

যন্ত্রটি কখি স্বয়ংন্রিয়ভারব আিলক রাখা হরব তা ্থিাপি করা

আপনি নিম্ননলনখত কসটিংস ব্যবহার করর আপিার যন্ত্রটি আিলক রাখরত স্পাটদে লক কসট কররত

পাররবি:

বিশ্বস্ত বডিাইসগুবি — একটি নবশ্বস্ত Bluetooth® যন্ত্র সংযুক্ত থাকা অব্থিায় আপিার যন্ত্রটি

আিলক অব্থিায় রাখুি।

বিশ্বস্ত স্থানগুবি — আপনি ককারিা নবশ্বস্ত জায়গায় থাকার সমরয় আপিার যন্ত্রটিরক আিলক

অব্থিায় রাখুি।

অন-িবড েনা্তিকরণ — আপনি যন্ত্রটিরক সরঙ্গ করর নিরয় ককাথাও যাওয়ার সমরয় তারক

আিলক অব্থিায় রাখুি।

বিশ্বস্ত মুখ —আপিার কফািটির ন্রক তানকরয় তা আিলক করুি।

বিশ্বস্ত িয়য়স — কয ককারিা স্ক্রীরি সন্ধাি কররত ভরয়স সিাক্তকরণ কসট আপ করুি।
আপনি আপিার যন্ত্র 4 ঘণ্টা ধরর ব্যবহার িা কররল এবং আপনি এটিরক পুিসূদেচিা করার পরর

আপিারক তা ম্যািুয়ানল আিলক কররত হরব।

নবশ্বস্ত Bluetooth® যন্ত্রগুনলরত সংরযাগ করা

আপনি একটি সংযুক্ত Bluetooth® যন্ত্ররক একটি "নবশ্বস্ত" নরভাইস নহসারব রাখরত পাররবি এবং

আপিার Xperia™ যন্ত্র এরত সংযুক্ত থাকার সমরয় তা আিলক অব্থিায় রাখরত পাররবি। তাই

আপিার যন্ এমি Bluetooth® যন্ত্র থারক যার্র আপনি নিয়নমত সংযুক্ত কররি, উ্াহরণস্বরূপ,

গানড়র স্পীকার বা বানড়র নবরিা্ি নসরস্টম, একটি Bluetooth® ঘনড় বা একটি নফটরিস

ট্র্যাকার, তাহরল আপনি তার্র নবশ্বস্ত যন্ত্র নহসারব কযাগ কররত পাররবি এবং সময় বাজচারত একটি

লক স্ক্রীরির অনতনরক্ত নিরাপ্তিা এনড়রয় কযরত পাররবি। এই ববনিষ্ট্যটি সাধারণত তখিই ব্যবহার

করা উনচত যখি আপনি অরপক্ষাকৃত নিরাপ্ ্থিাি কথরক এই যন্ত্রগুনল ব্যবহার কররছি। নকছু

কক্ষরত্র, আপিারক তখিও ককারিা নবশ্বস্ত যন্ত্র সংযুক্ত করার আরগ আপিার যন্ত্র ম্যািুয়ানল আিলক

করর নিরত হরত পারর।

আপিার যরন্ত্রর সরঙ্গ অিবরত সংযুক্ত যন্ত্রগুনলরক নবশ্বস্ত যন্ত্র নহসারব কযাগ করার পরামিদে ক্ওয়া হয় িা,

উ্াহরণস্বরূপ, Bluetooth® কীরবারদে বা ককসগুনল।

ককারিা নবশ্বস্ত Bluetooth® যন্ত্র বন্ধ হওয়ার বা কররঞ্জর বাইরর চরল যাওয়ার সরঙ্গ সরঙ্গ আপিার স্ক্রীি লক

হরয় যায় এবং আপনি আপিার PIN, নবি্যাস বা পাসওয়ারদে ন্রয় তা আিলক কররত পাররবি।

একটি নবশ্বস্ত Bluetooth® নরভাইস কযাগ কররত

1

আপনি কয Bluetooth® যন্ত্রটিরক নবশ্বস্ত যন্ত্র নহসারব কযাগ কররত চাি কসটি কয আপিার

যরন্ত্রর সরঙ্গ যুগ্মকরণ করা হরয়রছ এবং সংরযাগ করা হরয়রছ তা নিন্চিত করুি।

2

স্মাটদে লক কমিুরত, বিশ্বস্ত বডিাইসগুবি আলরতা চাপুি।

3

বিশ্বস্ত য্ত্রে পযা্য করুন > Bluetoothআলরতা চাপুি৷

4

সংযুক্ত যন্ত্রগুনলর তানলকা কথরক ককারিা যন্ত্র নিবদোচি কররত তার িারম আলরতা চাপুি।

শুধুমাত্র কযাগ করা যন্ত্রগুনলরক এই তানলকায় ক্খা যায়।

5

আপিার সংরযারগর নিরাপ্তিার উপরর নিভদের করর, নবশ্বস্ত যন্ত্রটি আপিার যন্ত্রটিরক আিলক

অব্থিারতই রাখার আরগ আপিারক হয়রতা তা ম্যািুয়ানল আিলক কররত হরব।

একটি নবশ্বস্ত Bluetooth® যন্ত্র সনররয় ন্রত

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি৷

2

পসটিংস > সুরক্ষা > স্মাট্ক িক > বিশ্বস্ত বডিাইসগুবি খুজরজ আলরতা চাপুি৷

3

আপনি কয যন্ত্রটি সরারত চাি কসটি আলরতা চাপুি৷

4

বিশ্বস্ত য্ত্রে সরান আলরতা চাপুি৷

নবশ্বস্ত যন্ত্রগুনল ব্যবহার করার সমরয় আপনি কয নিরাপ্ তা নিন্চিত করা

নবনভন্ন Bluetooth® যন্ত্র আলা্া আলা্া Bluetooth® মািক ও নিরাপ্তিা সক্ষমতা সমথদেি করর।

কারুর পরক্ষ আপিার Bluetooth® সংরযারগর িকল করর আপিার Xperia™ যন্ত্র আিলক রাখা

সম্ভব হরত পারর, এমিনক আপিার নবশ্বস্ত যন্ত্র আর আরিপারি িা থাকরলও। আপিার সংরযারগর

িকল কররত কচষ্টা করা কারুর কাছ কথরক আপিার সংরযাগ নিরাপ্ আরছ নকিা তা আপিার

যন্ত্র সবসময় বুরে উঠরত পারর িা।

16

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমাত্র নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

আপনি একটি নিরাপ্ সংরযাগ ব্যবহার কররছি নকিা তা আপিার যন্ত্রটি বুরে উঠরত িা পাররল,

আপনি আপিার Xperia™ যরন্ত্র একটি নবজ্ঞন্তি পারবি এবং নবশ্বস্ত যন্ত্রটি এটিরক আিলক

অব্থিারতই রাখার আরগ আপিারক তা ম্যািুয়ানল আিলক কররত হরত পারর।
আপিার যরন্ত্রর মররল, সংযুক্ত Bluetooth® যন্ত্র এবং আপিার পনররবরির মরতা নবষয়গুনল

অিুসারর Bluetooth® সংরযারগর করঞ্জ আলা্া হরত পারর। এই নবষয়গুনলর উপরর নিভদের করর,

Bluetooth® সংরযাগগুনল 100 নমটার পযদেন্ত ্ূররত্ব কাজ কররত পাররব। আপিার Xperia™ যন্ত্র

একটি নবশ্বস্ত যরন্ত্রর নিকরট থাকরল তা ককউ নিরল, নবশ্বস্ত যন্ত্র আপিার Xperia™ যন্ত্র আিলক

কররল নতনি হয়রতা এটিরক অ্যার্সেস কররত পাররবি।

নবশ্বস্ত ্থিািগুনলরত সংরযাগ করা

নবশ্বস্ত ্থিািগুনলর ববনিষ্ট্য কসট আপ করা হরল, আপনি ককারিা নিন্দেষ্ট নবশ্বস্ত জায়গায় থাকরল

আপিার Xperia™ যরন্ত্র লক স্ক্রীি নিরাপ্তিা অক্ষম হরয় যায়। এই ববনিষ্ট্যটি যারত কাজ করর

তার জি্য, আপিার অবি্যই একটি ই্টোররিট সংরযাগ থাকরত হরব, (Wi-Fi-এ বাঞ্ছিীয়) এবং

আপিার যন্ত্ররক আপিার বতদেমাি অব্থিাি ব্যবহার করার অিুমনত ন্রত হরব।
নবশ্বস্ত ্থিািগুনল কসট আপ কররত, বানড়র বা কাস্টম অব্থিািগুনল কযাগ করার আরগ আপিার

যরন্ত্র কয এরকবারর নিভুদেল অব্থিাি কমার বা ব্যাটানর-সাশ্রয় অব্থিাি কমার সক্ষম করা আরছ তা

প্রথরম নিন্চিত করুি।

আপিার নবশ্বস্ত ্থিািগুনলর পনরসীমা অিুমািনভন্তিক মাত্র এবং তা আপিার বানড়র ক্ওয়াল ছানড়রয় বা নবশ্বস্ত

জায়গা নহসারব আপনি কযাগ করররছি এমি অি্য অঞ্চরলর পনরসীমার বাইররও ছনড়রয় থাকরত পারর। এই

ববনিষ্ট্যটি আপিার যন্ত্রটিরক 80 নমটার ব্যাসাধদে জুরড় আিলক অব্থিায় রাখরত পাররব। তাছাড়া, মরি

রাখরবি কয অব্থিাি সংরকতগুনলর স্ৃি বািারিা সম্ভব বা তার্র প্রভানবত করা সম্ভব। নবরিষ ধররির

যন্ত্রপানতরত অ্যার্সেস ররয়রছ এমি ককউ আপিার যন্ত্র আিলক করার ক্ষমতা রাখরত পাররি।

আপিার বানড়র অব্থিাি কযাগ কররত

1

নিন্চিত হরয় নিি কয অব্থিাি কমার চালু করা আরছ এবং আপনি হয় উচ্চ বনিু্কিিা বা

ি্যাটাবর সঞ্চয় কসটিং ব্যবহার কররছি।

2

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি৷

3

পসটিংস > সুরক্ষা > স্মাট্ক িক > বিশ্বস্ত স্থানগুবি > পহামখুজরজ আলরতা চাপুি৷

4

এই অিস্থানটি চািু করুন আলরতা চাপুি৷

আপিার বানড়র অব্থিাি সম্পা্িা কররত

1

নিন্চিত হরয় নিি কয অব্থিাি কমার চালু করা আরছ এবং আপনি হয় উচ্চ বনিু্কিিা বা

ি্যাটাবর সঞ্চয় কসটিং ব্যবহার কররছি।

2

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি৷

3

পসটিংস > সুরক্ষা > স্মাট্ক িক > বিশ্বস্ত স্থানগুবি খুজরজ আলরতা চাপুি৷

4

আপিার বানড়র অব্থিাি নিবদোচি করুি।

5

সম্পা্না করুন আলরতা চাপুি৷

6

অিুসন্ধাি ্র্ডে, আপনি আপিার বানড়র অব্থিাি নহসারব কয অব্থিািটি ব্যবহার কররত

চাি তা নলখুি।

আপিার বানড়র একই ঠিকািায় একানধক নবনাং থাকরল, আপনি কয নবশ্বস্ত ্থিািটি কযাগ কররত চাি তা

প্রকৃত ঠিকািা কথরক আলা্া হরত পারর। অব্থিারির নিভুদেলতা নিন্চিত কররত, আপনি কাস্টম ্থিাি নহসারব

আবাসরির মরধ্য আপিার বানড়র প্রকৃত অব্থিাি কযাগ কররত পাররি।

আপিার বানড়র অব্থিাি সনররয় ন্রত

1

নিন্চিত হরয় নিি কয অব্থিাি কমার চালু করা আরছ এবং আপনি হয় উচ্চ বনিু্কিিা বা

ি্যাটাবর সঞ্চয় কসটিং ব্যবহার কররছি।

2

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি৷

3

পসটিংস > সুরক্ষা > স্মাট্ক িক > বিশ্বস্ত স্থানগুবি > পহামখুজরজ আলরতা চাপুি৷

4

এই অিস্থানটি িন্ধ করুন আলরতা চাপুি৷

17

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমাত্র নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

কাস্টম অব্থিািগুনলর ব্যবহার

আপনি কযরকারিা অব্থিািরক নবশ্বস্ত, কাস্টম ্থিাি নহসারব কযাগ কররত পাররবি এবং এখারি

আপিার যন্ত্র আিলক অব্থিায় থাকরত পাররব।

একটি কাস্টম ্থিাি কযাগ কররত

1

নিন্চিত হরয় নিি কয অব্থিাি কমার চালু করা আরছ এবং আপনি হয় উচ্চ বনিু্কিিা বা

ি্যাটাবর সঞ্চয় কসটিং ব্যবহার কররছি।

2

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি৷

3

পসটিংস > সুরক্ষা > স্মাট্ক িক > বিশ্বস্ত স্থানগুবি খুজরজ আলরতা চাপুি৷

4

বিশ্বস্ত স্থান পযা্য করুন আলরতা চাপুি৷

5

আপিার বতদেমাি অব্থিািটিরক নবশ্বস্ত, কাস্টম ্থিাি নহসারব ব্যবহার কররত, এই অিস্থানটি

বনি্কাচন করুন আলরতা চাপুি।

6

নবকল্প ভারব, আর একটি অব্থিাি রাখরত, নববধদেি গ্লাস আইকরি আলরতা চাপুি এবং

ঠিকািাটি নলখুি। আপিার যন্ত্রটি ক্ওয়া অব্থিািটির কখাজজ করর। প্রস্তানবত ঠিকািাটি

ব্যবহার কররত, ঠিকািাটিরত আলরতা চাপুি।

7

অব্থিািটিরত ককারিা অল্পনবস্তর পনরবতদেি কররত, ঠিকািার পারি থাকা নফরুি তীর

আলরতা চাপুি, তারপরর অব্থিারির নপিটিরক কান্খিত জায়গায় কটরি নিরয় আসুি এবং এই

অিস্থানটি বনি্কাচন করুন আলরতা চাপুি।

একটি কাস্টম ্থিাি সম্পা্িা কররত

1

নিন্চিত হরয় নিি কয অব্থিাি কমার চালু করা আরছ এবং আপনি হয় উচ্চ বনিু্কিিা বা

ি্যাটাবর সঞ্চয় কসটিং ব্যবহার কররছি।

2

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি৷

3

পসটিংস > সুরক্ষা > স্মাট্ক িক > বিশ্বস্ত স্থানগুবি খুজরজ আলরতা চাপুি৷

4

আপনি কয ্থিািটি সম্পা্িা কররত চাি কসটি নিবদোচি করুি৷

5

ঠিকানা সম্পা্না করুন আলরতা চাপুি৷

6

আর একটি অব্থিাি রাখরত, নববধদেি গ্লাস আইকরি আলরতা চাপুি এবং ঠিকািাটি নলখুি।

আপিার যন্ত্রটি ক্ওয়া অব্থিািটির কখাজজ করর। প্রস্তানবত ঠিকািাটি ব্যবহার কররত,

ঠিকািাটিরত আলরতা চাপুি।

7

অব্থিািটিরত ককারিা অল্পনবস্তর পনরবতদেি কররত, ঠিকািার পারি থাকা নফরুি তীর

আলরতা চাপুি, তারপরর অব্থিারির নপিটিরক কান্খিত জায়গায় কটরি নিরয় আসুি এবং এই

অিস্থানটি বনি্কাচন করুন আলরতা চাপুি।

একটি কাস্টম ্থিাি সনররয় ন্রত

1

নিন্চিত হরয় নিি কয অব্থিাি কমার চালু করা আরছ এবং আপনি হয় উচ্চ বনিু্কিিা বা

ি্যাটাবর সঞ্চয় কসটিং ব্যবহার কররছি।

2

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি৷

3

পসটিংস > সুরক্ষা > স্মাট্ক িক > বিশ্বস্ত স্থানগুবি খুজরজ আলরতা চাপুি৷

4

আপনি কয ্থিািটি সরারত চাি কসটি নিবদোচি করুি৷

5

মুছুন আলরতা চাপুি৷

আপনি আপিার যন্ত্র নিরজর সরঙ্গ কররখ ককাথাও যাওয়ার সমরয় তা আিলক করর

রাখা

িরীরর িিাক্তকরণ ববনিষ্ট্যটি ব্যবহার করর, আপনি যন্ত্রটিরক নিরজর সরঙ্গ রাখা অব্থিায় তা

আিলক অব্থিায় রাখরত পাররবি, উ্াহরণস্বরূপ, আপনি যখি এটিরক নিরজর হারত করর, পরকরট

বা ব্যারগ করর নিরয় যার্ছেি। আপিার যরন্ত্রর অ্যাকরসরলররানমটার যন্ বুেরত পারর কয যন্ত্রটিরক

সরঙ্গ করর ককাথাও নিরয় যাওয়া হর্ছে তাহরল তা আপিার যন্ত্রটিরক আিলক অব্থিায় রারখ।

অ্যাকরসরলররানমটার যখি বুেরত পারর কয যন্ত্রটিরক কররখ ক্ওয়া হরয়রছ তখি যন্ত্রটি লক হরয়

যায়।

িরীরর িিাক্তকরণ ববনিষ্ট্য কার িরীরর সংযুক্ত তা আলা্া করর বুরে নিরত পারর িা। িরীরর িিাক্তকরণ

ন্রয় আিলক থাকা অব্থিায় আপনি আপিার যন্ত্রটি কাউরক ন্রল, আপিার যন্ত্রটি কসই ব্যনক্তটির কারছও

18

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমাত্র নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

আিলক অব্থিারতই থাকরত পারর। মরি রাখরবি কয নিরাপ্তিা নবষয়ক ববনিষ্ট্য নহসারব িরীরর িিাক্তকরণ

ববনিষ্ট্যটি প্যাটািদে, নপি বা পাসওয়াররদের তুলিায় কম নিরাপ্।

অি-বনর সিাক্তকরণ সক্ষম কররত

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি৷

2

পসটিংস > সুরক্ষা > স্মাট্ক িক > অন-িবড েনা্তিকরণ খুজরজ আলরতা চাপুি৷

3

স্লাইরারটিরক িন্ধ এর রািন্রক কটরি আিুি তারপর অবিরি রাখুন আলরতা চাপুি৷

িরীরর িিাক্তকররণর ব্যবহার

আপনি িরীরর িিাক্তকরণ ববনিষ্ট্য ব্যবহার করার সমরয়, আপিারক নিম্ননলনখত আচররণর নবষরয়

সরচতি থাকরত হরব:

যখি আপিার যন্ত্র বুেরত পারর তা আপিার িরীরর ররয়রছ তখি, এটিরক আিলক করার পরর

তা আিলক অব্থিারতই থারক।

আপনি যখিই আপিার যন্ত্রটিরক কররখ ক্রবি এবং এটি বুেরত পাররব কয এটি বতদেমারি আপিার

িরীরর কিই, আপিার যন্ত্রটি স্বয়ংন্রিয়ভারব লক হরয় যারব।

আপনি আপিার যন্ত্রটিরক িানমরয় রাখর পরর, উ্াহরণস্বরূপ, আপনি তা ককারিা কটনবরল িানমরয়

রাখরল, আপিার যন্ত্রটি লক হরত এক নমনিট পযদেন্ত সময় নিরত পারর।

আপনি গানড়রত, বারস, কট্ররি বা এই ধররির ককারিা যািবাহরি চাপার পরর, আপিার যন্ত্রটি লক

হরত 5 কথরক 10 নমনিট সময় নিরত পারর।

মরি রাখরবি কয আপনি নবমারি বা কিগকায় চড়রল (বা মাটির সরঙ্গ সংস্পিদে কিই এমি

যািবাহরি), আপিার যন্ত্রটি স্বয়ংন্রিয়ভারব লক িাও হরত পারর, তাই প্ররয়াজরি তা ম্যািুয়াল

ভারব লক করর নিি।

আপনি আপিার যন্ত্রটি আবার হারত তুরল নিরল বা গানড় কথরক কিরম কগরল, তা একবার আিলক

করুি এবং তা আপনি যতক্ষণ নিরজর সরঙ্গ রাখরবি ততক্ষণ আিলক অব্থিারতই থাকরব।

অি-বনর সিাক্তকরণ বন্ধ কররত

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক এ আলরতা চাপুি৷

2

পসটিংস > সুরক্ষা > স্মাট্ক িক > অন-িবড েনা্তিকরণ খুজরজ আলরতা চাপুি৷

3

স্লাইরারটিরক চািু এর বামন্রক কটরি আিুি৷