Sony Xperia Z3 - সংগঠন

background image

সং্যঠন

আপিার যন্ত্রটি ককবলমাত্র nano SIM কারদে সমথদেি করর৷

8

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমাত্র নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

সুনিন্চিত করুি নরভাইরস সনন্নরবি করারিার আরগ আপনি nano SIM কারদে কহাাারর nano SIM কারদে

সনন্নরবি কররছি৷ এছাড়াও, nano কারদে স্লরটর সারথ কমমনর কাররদের স্লট গুনলরয় কফলরবি িা৷

nano SIM কারদে কঢাকারত

আপনি যন্ যন্ত্রটি চালু থাকা অব্থিায় একটি nano SIM কারদে কঢাকাি তাহরল যন্ত্রটি স্বংয়ন্রিয়ভারব

পুিঃসূচিা হরব৷

1

nano SIM কারদে কহাাারটির কভারটিরক নবনছন্ন করুি৷

2

আঙ্গুরলর িখ বা অি্যাি্য অিুরূপ বস্তু ব্যবহার করর nano SIM কারদে কহাাারটিরক

বাইররর ন্রক কটরি আিুি৷

3

nano কারদে কহাাারর nano SIM কারদে ্থিাপি করুি, তারপর কহাাারটি পুিরায় সনন্নরবি

করুি৷

4

কভারটি পুিরায় সংযুক্ত করুি৷

nano SIM কারদে কহাাারটিরক সঠিক সজ্জারীনতরত আবার সনন্নরবি করা সুনিন্চিত করুি৷ আপনি যখি

nano SIM সনন্নরবি করার জি্য কহাাারটিরক বাইরররর ন্রক টািরবি তখি কসটিরক অি্য ককারিা ন্রক

কঘারারবি িা৷

কমমনর কারদে ্থিাপি কররত

1

কমমনর কারদে স্লরটর কভার সরাি৷

2

কমমনর কারদে স্লরটর মরধ্য কমমনর কারদে কঢাকাি, তারপরর পুিরায় কমমনর কারদে স্লট কভার

লাগাি।

9

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমাত্র নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

nano SIM কারদে অপসারি কররত

1

nano SIM কারদে স্লট কভারটিরক পুণঃসংযুক্ত করুি৷

2

আঙ্গুরলর িখ বা অি্যাি্য অিুরূপ বস্তু ব্যবহার করর nano SIM কারদে কহাাারটিরক

বাইররর ন্রক কটরি আিুি৷

3

nano SIM কারদে অপসারণ কররত৷

4

nano SIM কারদে কহাাারটি আবার স্লরট কঢাকাি৷

5

কভারটি পুিরায় সংযুক্ত করুি৷

কমমনর কারদে অপসারণ কররত

1

যন্ত্রটিরক বন্ধ করুি এবং কমমনর কারদে স্লরটর কভারটিরক আলা্া করুি৷

2

কমমনর কারদেটিরক নভতররর ন্রক টিপুি এবং তারপর সারথ সারথ কসটিরক কছরড় ন্ি৷

3

কমমনর কারদেটিরক পুররাপুনর বাইররর ন্রক টািুি এবং এটিরক অপসারণ করুি৷

4

কভারটি পুিরায় সংযুক্ত করুি৷

আপনি ধাপ 1-এ ক্ওয়া বণদেিা অিুসারর যন্ত্র বন্ধ িা কররও কমমনর কারদে অপসারণ কররত পাররি। এই

পদ্ধনত ব্যবহার কররত, আপিারক অবি্যই প্রথরম কমমনর কারদে অপ্ররবি্য কররত হরব। পসটিংস > সঞ্চয়

স্থান আলরতা চাপুি, তারপরর SD কাড্ক-এর পারি আলরতা চাপুি, তারপরর উপররর অবনিষ্ট
নির্দেিাবলী অিুসরণ করুি।