Sony Xperia Z3 - Bluetooth® ওয়্যারলেস প্রযুক্তি

background image

Bluetooth® ওয়্যারয়িস ্রেযুব্তি

অি্য Bluetooth® সুসঙ্গত যন্ত্রগুনলরত ফাইলগুনল কপ্ররণ কররত বা হ্যান্ডস্-ন্রি সরঞ্জামগুনলরত

সংরযাগ কররত Bluetooth® ন্রিয়াটি ব্যবহার করুি৷ মারে ককাি কঠিি বস্তু িা থাকরল,

Bluetooth® সংরযাগ 10 নমটার(33 ফুট) পনরনধর মরধ্য অরিক ভারলা কাজ করর৷ নকছু কক্ষরত্র

আপিারক অি্য Bluetooth® যরন্ত্রর সরঙ্গ কফািটিরক ম্যািুয়াল পদ্ধনতরত কপয়ার গঠি কররত হরব৷

Bluetooth® যন্ত্রগুনলর মরধ্য আন্তঃপনরচালি কযাগ্যতা এবং উপরযানগতা কম কবনি হরত পারর৷

আপনি যন্ ককারিা যন্ত্র একানধক ব্যবহারকারী ন্রয় ব্যবহার কররি, তাহরল প্ররত্যক ব্যবহারকারী

Bluetooth® কসটিংস পনরবতদেি কররত পাররি, এবং পনরবতদেিগুনল ব্যবহারকারীর্র উপর প্রভাব পড়রব৷

Bluetooth

®

ফাংিি চালু করুি

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি৷

2

পসটিংস > Bluetooth খুজজুি এবং আলরতা চাপুি৷

3

Bluetooth এর পারি অি-অফ সু্যইচটি আলরতা চাপুি যারত Bluetooth

®

ন্রিয়া চালু হয়৷

আপিার নরভাইসটি এখি নিকটবত্তী নরভাইসগুনলরত ও উপলভ্য Bluetooth

®

নরভাইসগুনলরত ক্খা যার্ছে।

আপিার যরন্ত্রর িাম ক্ওয়া

আপনি আপিার যন্ত্ররক একটা িাম ন্রত পাররি৷ আপনি Bluetooth

®

ন্রিয়া চালু করার পর এই

িাম অি্যাি্য যরন্ত্র প্র্িদেি কররব এবং আপিার যরন্ত্র ্ৃি্যমাি অব্থিায় ্থিাপি হরব৷

আপিার যন্ত্রটিরক একটি িাম ন্রত

1

Bluetooth

®

ফাংিি চালু আরছ তা নিন্চিত করুি৷

2

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি৷

3

পসটিংস > Bluetooth খুজজুি এবং আলরতা চাপুি৷

4

> এই বডিাইসটির েুনঃনামকরণ করুনআলরতা চাপুি৷

5

আপিার যরন্ত্রর একটি িাম প্রনবষ্ট করাি৷

6

েুনঃনামকরণ আলরতা চাপুি৷

142

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমাত্র নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

অি্য ককারিা Bluetooth

®

যরন্ত্রর সারথ কজাড়া বাজধা

আপনি যখি নিরজর কফািটিরক অি্য ককািও যরন্ত্রর সারথ কজাড়া বাজরধি, উ্াহরণস্বরূপ, আপিার
যন্ত্রটিরক ককািও Bluetooth

®

কহররসট অথবা ককািও Bluetooth

®

গাড়ীর নকরটর সারথ সংযুক্ত

কররি এবং সঙ্গীত অংিী্ানর করার জি্য এই যন্ত্রগুনলরক ব্যবহার কররি৷

একবার আপনি আপিার যন্ত্রটিরক অি্যি্য Bluetooth

®

যরন্ত্রর সারথ কজাড়া বাজধরল আপিার যন্ত্রটি

এই কজাড়ারক স্মরণ রাখরব৷ যন্ত্রটিরক ককািও Bluetooth

®

যরন্ত্রর সারথ কজাড়া বাজধার সময়,

আপিারক একটি পাসরকার প্ররবি করারত হরত পারর৷ আপিার যন্ত্র স্বয়ংন্রিয়ভারব কজরিনরক
পাসরকার 0000 ব্যবহার কররব৷ এটি কাজ িা কররল, যন্ত্র পাসরকাররর জি্য Bluetooth

®

যন্ত্র

রকু্যরমর্টেিি ক্খুি৷ পরবত্তীকারল একটি কপয়ার গঠিত Bluetooth

®

যরন্ত্রর সরঙ্গ সংরযাগ ্থিাপরির

সময় পাসরকার প্রনবষ্ট করার প্ররয়াজি হয়িা৷

নকছু Bluetooth

®

যন্ত্র, উ্াহরণস্বরূপ, কবনিরভাগ Bluetooth

®

কহররসরটর কক্ষরত্র উভয় কজাড়া ও অি্য যরন্ত্রর

সারথ সংযুক্ত থাকা ্রকার হয়৷

আপনি নবনভন্ন Bluetooth

®

যরন্ত্রর সারথ আপিার যন্ত্রটির কপয়ার গঠি কররত পাররি, নকন্তু ককািও এক

নিন্দেষ্ট সমরয় আপনি শুধুমাত্র একটি Bluetooth

®

কপ্রাফাইরল সংরযাগ ্থিাপি কররত পাররি৷

আপিার যন্ত্রটি অি্য একটি Bluetooth

®

যরন্ত্রর সারথ কজাড় বাজধরত

1

আপনি কয যন্ত্রটি সারথ কজাড় বাজধরত চাি কসটিরত Bluetooth

®

কাযদেকানরতা সন্রিয় আরছ

এবং অি্যাি্য Bluetooth

®

যরন্ত্র ্ৃি্যমাি তা নিন্চিত করর নিি৷

2

আপিার যরন্ত্রর কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি৷

3

পসটিংস > Bluetooth খুজজুি এবং আলরতা চাপুি৷

4

Bluetooth

®

চালু কররত Bluetooth এর পারি স্লাইরারটি রািন্রক কটরি আিুি৷ আপিার

যন্ত্র এবং Bluetooth

®

উপলব্ধ যন্ত্রগুনলর একটি তানলকা নব্্যমাি৷

5

আপনি কযটির সারথ এই Bluetooth

®

যন্ত্রটি কজাড় বাজধরত চাি তা আলরতা চাপুি৷

6

পাসরকার প্রনবষ্ট করুি, যন্ প্ররয়াজি হয়, বা ্ুটি যরন্ত্রই একই পাসরকার নিন্চিত করুি৷

আপিার যন্ত্রটি অি্য একটি Bluetooth

®

যরন্ত্রর সারথ সংরযাগ করা

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি৷

2

পসটিংস > Bluetooth খুজজুি এবং আলরতা চাপুি৷

3

আপনি কয Bluetooth

®

যরন্ত্রর সারথ আপনি কযটি সংযুক্ত কররত চাি তা আলরতা চাপুি৷

একটি Bluetooth

®

যন্ত্র আি-কপয়ার কররত

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি৷

2

পসটিংস > Bluetooth খুজজুি এবং আলরতা চাপুি৷

3

পিাি িাধা বডিাইসগুবি এর অধীরি, আপনি আিরপয়ার কররত চাওয়া যন্ত্রটির িারমর

কারছ এ আলরতা চাপুি|

4

িুয়ি যান আলরতা চাপুি৷

Bluetooth

®

প্রযুনক্ত ব্যবহার করর আইরটমগুনল কপ্ররণ করুি এবং গ্রহণ করুি

কফাি বা কনম্পউটাররর মরতা অি্যাি্য Bluetooth

®

সুসঙ্গত যরন্ত্রর সারথ আইরটমগুনল অংিী্ানর

কররত Bluetooth

®

প্রযুনক্ত ব্যবহার করুি৷ আপনি নিম্ননলনখত আইরটমগুনল পাঠারত বা গ্রহণ

কররত পাররি:

ছনব এবং নভনরও

সংগীত এবং অি্যাি্য অনরও ফাইল

ওরয়ব পৃষ্ঠা

143

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমাত্র নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

Bluetooth™ ব্যবহার করর আইরটমগুনল কপ্ররণ কররত

1

্রোেক যয়্ত্রে, আপনি কয Bluetooth™ যরন্ত্র আইরটম কপ্ররণ কররত চাি তারত Bluetooth™

চালু আরছ এবং অি্যাি্য Bluetooth™ যরন্ত্র ্ৃনষ্টরগাচর আরছ তা নিন্চিত করুি।

2

কপ্ররক যরন্ত্র, আপিার পাঠারত চাওয়া আইরটমটি কয অ্যান্লিরকিরি আরছ কসটি খুলুি এবং

আইরটমটিরত কস্ক্রাল করুি।

3

অ্যান্লিরকিি এবং আপনি কয আইরটম পাঠারত চাি তার উপরর নভন্তি করর, উ্াহরণস্বরূপ,

আপিারক আইরটমটি স্পিদে করর ধরর থাকরত হরত পারর, আইরটমটি খুলরত হরত পারর বা

টিপরত হরত পারর৷ আইরটম পাঠারিার অি্য ককারিা মাধ্যমও থাকরত পারর৷

4

একটি অংিী্ানর বা কপ্ররণ কমিু আইরটম নিবদোচি করুি।

5

্ৃন্টটরগাচর হওয়া কমিুরত, Bluetooth নিবদোচি করুি৷

6

আপিারক Bluetooth™ চালু কররত বলা হরল তা করুি৷

7

প্রাপক নরভাইরসর িারম আলরতা চাপুি৷

8

্রোেক বডিাইস: নজজ্ঞাসা করা হরল সংরযাগ স্বীকার করুি৷

9

নজজ্ঞাসা করা হরল একই পাসরকার উভয় যরন্ত্র প্রনবষ্ট করুি, বা প্রস্তানবত পাসরকার

নিন্চিত করুি।

10

্রোেক বডিাইস: আগত আইরটমটি স্বীকার করুি৷ ্রকার হরল কঘাষণা খুজরত পনরন্থিনত

বার িীরচর ন্রক কটরি আিুি।

Bluetooth

®

ব্যবহার করর আইরটমগুনল প্রা্তি কররত

1

Bluetooth

®

কয চালু আরছ এবং অি্যাি্য Bluetooth

®

যরন্ত্রর কারছ ্ৃি্যমাি তা নিন্চিত

হরয় নিি৷

2

পাঠারিার যন্ত্রটি এখি আপিার যরন্ত্র করটা পাঠারিা শুরু কররব৷

3

যন্ নজজ্ঞাসা করা হয়, ্ুটি যরন্ত্র একই পাসরকার প্ররবি কারি, বা প্রস্তানবত পাসরকার

নিন্চিত করুি৷

4

আপিার যরন্ত্র ককািও ইিকানমং ফাইল সম্পনকদেত কঘাষণা এরল পনরন্থিনত বারটি িীরচর ন্রক

টািুি এবং ফাইল ্থিািান্তরটি স্বীকার কররত কঘাষণা আইকিটিরত আলরতা চাপুি৷

5

ফাইল ্থিািান্তর শুরু কররত স্বীকার করুন আলরতা চাপুি৷

6

্থিািান্তররর প্রগনতটি ক্খরত ন্থিনত বারটি িীরচর ন্রক কটরি আিুি৷

7

প্রা্তি ককািও আইরটম খুলরত পনরন্থিনত বারটি িীরচর ন্রক টািুি এবং সম্পনকদেত

কঘাষণাটিরত আলরতা চাপুি৷

Bluetooth® ব্যবহার করর আপিার প্রা্তি করা ফাইলগুনল ক্খা

1

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি৷

2

পসটিংস > Bluetooth খুজজুি এবং আলরতা চাপুি৷

3

টিপুি এবং োওয়া ফাইিগুবি প্খান নিবদোচি করুি৷

144

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমাত্র নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।