Sony Xperia Z3 - রেডিও শোনা

background image

পরবডও পোনা

আপিার যরন্ত্র থাকা FM করনরও কযরকারিা FM করনরওর মতই কাজ করর৷ উ্াহরণস্বরূপ, আপনি

FM করনরও ব্রাউজ কররত ও শুিরত পাররি ও কসগুনলরক নপ্রয়রূরপ সংরক্ষণ কররত পাররি৷

করনরওটি ব্যবহার করার আরগ আপিারক অবি্যই যরন্ত্র ককারিা তারযুক্ত কহররসট বা কহররফাি

সংযুক্ত কররত হরব৷ কযরহতু কহররসট বা কহররফাি একটি অ্যার্টেিা নহসারব কাজ করর৷ এই

যন্ত্রগুনলর একটি সংযুক্ত করার পরর, আপনি যন্ চাি তাহরল, অনরওরক নরভাইরসর স্পীকারর

সু্যইচ কররত পাররি৷

1

নপ্রয় তানলকা

2

করনরও চালু/বন্ধ কবাতাম

3

কমিু নবকল্প ক্খুি

4

টিউি করা ন্রিরকারয়নন্স

5

একটি চ্যারিলরক নপ্রয়রূরপ সঞ্চয় বা অপসারণ করুি

6

রায়াল টিউি করা

7

ন্রিরকারয়নন্স ব্যান্ড - চ্যারিলগুনলর মরধ্য একটি কথরক অি্যটিরত কযরত রাি ন্রক বা বাম ন্রক টািুি

8

ককারিা চ্যারিল সন্ধাি করার জি্য ন্রিরকারয়নন্স ব্যান্ডরক উপরর নিরয় যাি

9

একটি সংরনক্ষত নপ্রয় চ্যারিল

10 ককারিা চ্যারিল সন্ধাি করার জি্য ন্রিরকারয়নন্স ব্যান্ডরক িীরচ নিরয় যাি

FM করনরও কিািা

1

আপিার যরন্ত্রর সারথ একটি কহররসট বা কহররফারির একটি কসট সংযুক্ত করুি৷

2

আপিার কহাম স্ক্রীি কথরক, আলরতা চাপুি৷

3

এফএম পরবডও খুজরজ আলরতা চাপুি৷ ন্রিরকারয়নন্স ব্যান্ড অিুযায়ী কস্ক্রাল করার সময়

উপলভ্য চ্যারিলগুনল ্ৃনষ্টরগাচর হয়৷

আপনি যখি FM করনরওটি সূচিা কররি, উপলভ্য চ্যারিলগুনল স্বয়ংন্রিয়ভারব হানজর হয়৷ ককারিা চ্যারিরলর

যন্ RDS তথ্য থারক, তাহরল আপনি চ্যারিলটি কিািা শুরু করার করয়ক কসরকন্ড পরর তা হানজর হয়৷

পছ্দেসই করনরও চ্যারিলগুনলর মরধ্য কযরত

ন্রিরকারয়নন্স ব্যান্ডটিরক রাি ন্রক বা বাম ন্রক কটরি আিুি৷

107

এটি এই প্রকািিার একটি ই্টোররিট সংস্করণ। © শুধুমাত্র নিজস্ব ব্যবহাররর জি্যই মুদ্রণ করুি।

background image

করনরও চ্যারিরলর জি্য একটি িতুি সন্ধারির সূচিা কররত

1

করনরও কখালা থাকা অব্থিায় টিপুি৷

2

চ্যায়নিগুবির িন্য সন্ধান করুন আলরতা চাপুি৷ করনরও সব ন্রিরকারয়নন্স ব্যান্ড স্ক্যাি

করর এবং উপলভ্য সব চ্যারিল প্র্নিদেত হয়৷

স্পীকারর করনরও ধ্বনি পাল্টারত

1

করনরও কখালা থাকা অব্থিায় টিপুি৷

2

স্পীকায়র িািান আলরতা চাপুি৷

তারযুক্ত হ্যান্ডরসরট বা কহররফারি ধ্বনি কফরারত টিপুি এবং পহডয়ফানগুবিয়ি প্লি করুন আলরতা চাপুি৷

TrackID™ ব্যবহার করর FM করনরওরত ককািও গাি সিাক্ত কররত

1

গািটি যখি আপিার কফারির FM করনরওরত বারজ, আলরতা চাপুি, এবং TrackID™

নিবদোচি করুি৷

2

TrackID™ অ্যান্লিরকিিটি গািটিরক িমুিা নহসারব ব্যবহাররর সময় একটি প্রগনত সূচক

উপন্থিত হয়৷ িিাক্তকরণ সফল হরল, আপিারক ফলাফল বা সম্ভাব্য ফলাফলগুনলর একটি

তানলকা ক্ওয়া হরব৷

3

FM করনরওরত নফরর যাওয়ার জি্য, আলরতা চাপুি৷

TrackID™ অ্যান্লিরকিি এবং TrackID™ পনররষবা সব ক্রি/অঞ্চরল সমথদে িয়, অথবা সব কিটওয়াকদে দ্বারা

এবং/অথবা সব এলাকার পনররষবা প্র্ািকারীর্র দ্বারা সমনথদেত িয়৷