Sony Xperia Z3 - Postavke načina Ne uznemiravaj

background image

Postavke načina Ne uznemiravaj

Svoj uređaj možete postaviti u način Ne uznemiravaj i ručno odrediti koliko dugo će

uređaj ostati u načinu Ne uznemiravaj. Možete i automatski unaprijed postaviti kad će

uređaj biti u načinu Ne uznemiravaj.

Bez vremenskog

ograničenja

Uređaj držite u nečujnom načinu rada sve dok ručno ne uključite zvuk.

Jedan sat

Uređaj držite u nečujnom načinu rada sat vremena. Možete kucnuti na ikone za

minus i plus da biste prilagodili period trajanja.

Aktiviranje načina rada Ne uznemiravaj

Pritisnite i držite tipku za smanjivanje jačine zvuka dok se ne pojavi .

Brzo prebacivanje između načina rada Ne uznemiravaj/Vibracija/Zvuk

1

Pritisnite tipku za smanjivanje ili povećavanje jačine zvuka dok se ne pojavi ,

ili .

2

Kucnite , ili za brzo prebacivanje između načina rada Vibracija/Zvuk. Da

biste aktivirali način rada Ne uznemiravaj, pritisnite tipku za smanjivanje jačine

zvuka dok je uređaj u načinu rada s vibracijom.

56

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Zakazivanje vremenskih intervala za način rada Ne uznemiravaj

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Zvuk i obavještenje > Ne uznemiravaj>

Automatska pravila.

3

Odaberite vrijeme ili događaj za koji želite zakazati način rada Ne uznemiravaj ili

dodajte novo pravilo.

4

Pronađite i kucnite

Dani i označite potvrdne okvire za odgovarajuće dane, a zatim

kucnite

Gotovo.

5

Da biste podesili vrijeme početka, kucnite

Vrijeme početka i odaberite vrijednost,

a zatim kucnite

U redu.

6

Da biste podesili vrijeme završetka, kucnite

Vrijeme završetka i odaberite

vrijednost, a zatim kucnite

U redu. Uređaj ostaje u načinu rada Ne uznemiravaj

tokom odabranog vremenskog intervala.

Postavljanje izuzetaka u načinu rada "Ne uznemiravaj"

Možete odabrati kojim je vrstama obavještenja dopušteno da se oglašavaju u načinu

rada "Ne uznemiravaj" i možete filtrirati izuzetke na osnovu izvora obavještenja. U najviše

uobičajene vrste izuzetaka spadaju:

Događaji i podsjetnici

Pozivi

Poruke

Alarmi

Dozvoljavanje izuzetaka u načinu rada Ne uznemiravaj

1

Na početnom ekranu kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Zvuk i obavještenje > Ne uznemiravaj >

Dopušteno u Samo prioriteti.

3

Povucite klizač pored željene opcije.

Postavljanje obavještenja kao izuzetaka u načinu rada Ne uznemiravaj

1

Na početnom ekranu kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Zvuk i obavještenje > Ne uznemiravaj >

Dopušteno u Samo prioriteti.

3

Odaberite opciju.

Pridruživanje izuzetaka specifičnim vrstama kontakata

1

Na početnom ekranu kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Zvuk i obavještenje > Ne uznemiravaj >

Dopušteno u Samo prioriteti.

3

Kucnite

Pozivi ili Poruke.

4

Odaberite opciju.

Dopuštanje alarmima da se oglase u načinu rada Ne uznemiravaj

1

Pritisnite i držite tipku za smanjivanje jačine zvuka dok se ne pojavi .

2

Kucnite

, a zatim podesite klizač pored stavke .