Sony Xperia Z3 - Fotografování a nahrávání videí

background image

Fotografování a nahrávání videí

1

Objektiv předního fotoaparátu

2

Volba režimu záznamu

3

Přepnutí mezi předním a hlavním fotoaparátem

4

Přiblížení a oddálení

5

Tlačítko spouště fotoaparátu – Aktivuje fotoaparát / pořizuje fotografie / nahrává videoklipy

6

Prohlížení fotografií a videoklipů

7

Pořizování fotografií nebo nahrávání videa

8

Návrat k předchozímu kroku nebo ukončení režimu fotoaparátu

9

Ikona nastavení režimu záznamu

10 Nastavení blesku

Fotografování ze zamykací obrazovky

1

Chcete-li aktivovat obrazovku, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .

2

Chcete-li fotoaparát aktivovat, dotkněte se ikony , podržte ji a přetáhněte

doleva.

3

Jakmile se aplikace fotoaparátu spustí, ťukněte na tlačítko .

Pořízení fotografie pomocí tlačítka spouště fotoaparátu

1

Aktivujte fotoaparát.

2

Stiskněte zcela tlačítko fotoaparátu.

Pořízení fotografie ťuknutím na tlačítko fotoaparátu na obrazovce

1

Aktivujte fotoaparát.

2

Zaměřte fotoaparát na objekt.

3

Ťukněte na tlačítko fotoaparátu na obrazovce. Fotografie je pořízena v okamžiku

uvolnění prstu.

Pořízení selfie pomocí předního fotoaparátu

1

Aktivujte fotoaparát.

2

Klepněte na

.

3

Až budete chtít pořídit fotografii, stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu. Fotografie

je pořízena v okamžiku zvednutí prstu.

Použití blesku fotoaparátu

1

Když je otevřený fotoaparát, ťukněte na položku .

2

Vyberte požadované nastavení blesku.

3

Pořiďte fotografii.

100

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Použití funkce přiblížení

Když je fotoaparát spuštěný, stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Stáhněte prsty na obrazovce fotoaparátu k sobě nebo od sebe.

Záznam videa pomocí tlačítka spouště fotoaparátu

1

Aktivujte fotoaparát.

2

Přejetím prstem po obrazovce vyberte položku

.

3

Chcete-li zahájit záznam videa, stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu.

4

Záznam zastavíte opětovným stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu.

Nahrávání videoklipu

1

Aktivujte fotoaparát.

2

Pokud není vybrán režim videa, přejeďte po obrazovce na možnost

.

3

Zaměřte fotoaparát na předmět.

4

Ťuknutím na ikonu spusťte nahrávání.

5

Nahrávání pozastavíte ťuknutím na ikonu . Ťuknutím na ikonu nahrávání

obnovíte.

6

Ťuknutím na ikonu nahrávání zastavíte.

Pořízení fotografie při nahrávání videoklipu

Chcete-li při nahrávání videoklipu pořídit fotografii, ťukněte na ikonu . Fotografie

je pořízena v okamžiku zvednutí prstu.

Zobrazení fotografií a videoklipů

1

Aktivujte fotoaparát a ťuknutím na příslušnou miniaturu otevřete požadovanou

fotografii nebo video.

2

Fotografie a videa můžete zobrazovat listováním doleva nebo doprava.

Odstranění fotografie nebo nahraného videa

1

Vyhledejte fotografii nebo video, které chcete odstranit.

2

Ťuknutím na obrazovku zobrazte tlačítko .

3

Vyberte .

4

Výběr potvrďte ťuknutím na volbu

Odstranit.