Sony Xperia Z3 - Wi-Fi

background image

Wi-Fi

Síť Wi-Fi umožňuje procházení internetových stránek, stahování aplikací nebo odesílání a

příjem e-mailů. Jakmile se připojíte k určité síti Wi-Fi, vaše zařízení si tuto síť zapamatuje,

a až se příště ocitnete v jejím dosahu, automaticky se k ní připojí.
Některé sítě Wi-Fi vyžadují, abyste se před získáním přístupu přihlásili na webové

stránce. Další informace vám poskytne správce příslušné sítě Wi-Fi.
Dostupné sítě Wi-Fi mohou být otevřené, nebo zabezpečené:

Otevřené sítě jsou označeny symbolem vedle názvu sítě Wi-Fi.

Zabezpečené sítě jsou označeny symbolem vedle názvu sítě Wi-Fi.

Některé sítě Wi-Fi se v seznamu dostupných sítí nezobrazují, protože nevysílají svůj síťový

název (SSID). Pokud název takové sítě znáte, můžete jej do seznamu dostupných sítí Wi-Fi

přidat ručně.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Wi-Fi

1

Na obrazovce

Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Wi-Fi.

3

Ťuknutím na jezdce zapněte nebo vypněte funkci Wi-Fi.

Připojování k síti Wi-Fi může trvat několik sekund.

Připojení k síti Wi-Fi

1

Na obrazovce

Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .

2

Vyhledejte položky

Nastavení > Wi-Fi a ťukněte na ně.

3

Ťuknutím na jezdce zapněte Wi-Fi. Zobrazí se všechny dostupné sítě Wi-Fi.

4

Ťuknutím na určitou síť Wi-Fi se k této síti připojíte. V případě zabezpečených sítí

zadejte příslušné heslo. Po připojení se na stavovém řádku zobrazí ikona .

Pokud chcete hledat nové dostupné sítě, ťukněte na a poté na možnost

Obnovit. Pokud se

nemůžete úspěšně připojit k síti Wi-Fi, projděte sirady k řešení potíží pro vaše zařízení na

adrese

www.sonymobile.com/support/

.

Ruční přidání sítě Wi-Fi®

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .

2

Vyhledejte položky

Nastavení > Wi-Fi a ťukněte na ně.

3

Ťukněte na možnost >

Přidat síť.

4

Zadejte údaj

Název sítě (SSID).

5

Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ťukněte na pole

Zabezpečení.

6

Zobrazí-li se výzva, zadejte heslo.

7

Chcete-li upravit pokročilá nastavení, například nastavení proxy a IP adresy,

ťukněte na možnost

Rozšířené možnosti a proveďte požadované úpravy

8

Ťukněte na tlačítko

Uložit.

Kontaktujte správce sítě Wi-Fi, který vám poskytne síťový identifikátor SSID a heslo.

46

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Zlepšení síly signálu Wi-Fi

Existuje několik postupů, kterými můžete zvýšit sílu signálu Wi-Fi.

Přesuňte zařízení blíže k přístupovému bodu Wi-Fi.

Přesuňte přístupový bod Wi-Fi dále od případných překážek či zdrojů rušení.

Nazakrývejte oblast antény Wi-Fi na zařízení (oblast zvýrazněná na obrázku).

Nastavení sítě Wi-Fi®

Pokud jste připojeni k síti Wi-Fi nebo jsou ve vašem okolí k dispozici sítě Wi-Fi, můžete

zobrazit stav těchto sítí. Zařízení také můžete nastavit tak, aby vás při zjištění otevřené

sítě Wi-Fi upozornilo.

Povolení oznámení sítě Wi-Fi®

1

Zapněte síť Wi-Fi, pokud ještě není zapnutá.

2

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .

3

Vyhledejte položky

Nastavení > Wi-Fi a ťukněte na ně.

4

Ťukněte na možnost >

Pokročilé.

5

Jezdce

Oznamování sítě přetáhněte doprava.

Zobrazení podrobných údajů o připojené síti Wi-Fi

1

Na obrazovce

Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .

2

Vyhledejte položky

Nastavení > Wi-Fi a ťukněte na ně.

3

Ťukněte na síť Wi-Fi, ke které jste právě připojeni. Zobrazí se podrobné informace

o síti.

Přidání zásad spánku rozhraní Wi-Fi

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .

2

Vyhledejte položky

Nastavení > Wi-Fi a ťukněte na ně.

3

Ťukněte na položku a potom na

Pokročilé > Ponechat Wi-Fi během spánku.

4

Vyberte požadovanou možnost.

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup™) je standard pro bezdrátové sítě, který pomáhá při

navázání bezpečného bezdrátového síťového připojení. Funkce WPS vám usnadní

zabezpečení sítě prostřednictvím šifrování Wi-Fi Protected Access® (WPA). Do nové sítě

můžete také přidávat nová zařízení bez nutnosti zadávání dlouhých hesel.
Funkci WPS lze povolit jednou z následujících metod:

Stisknutím tlačítka – Stačí jen stisknout tlačítko na zařízení s podporou technologie WPS,

např. na směrovači.

Pomocí kódu PIN – Telefon vytvoří náhodný kód PIN (Personal Identification Number),

který zadáte v zařízení s podporou technologie WPS.

47

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Připojení k síti Wi-Fi pomocí tlačítka WPS

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .

2

Vyhledejte položky

Nastavení > Wi-Fi a ťukněte na ně.

3

Zapněte síť Wi-Fi, pokud ještě není zapnutá.

4

Ťukněte na položku >

Pokročilé > Tlačítko WPS a pak na zařízení s podporou

technologie WPS stiskněte tlačítko WPS.

Připojení k síti Wi-Fi® pomocí kódu WPS PIN

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .

2

Vyhledejte položky

Nastavení > Wi-Fi a ťukněte na ně.

3

Zapněte síť Wi-Fi, pokud ještě není zapnutá.

4

Ťukněte na možnosti >

Pokročilé > Zadání kódu WPS PIN.

5

Na zařízení s podporou technologie WPS zadejte zobrazený kód PIN.