Sony Xperia Z3 - Bezdrátová technologie Bluetooth®

background image

Bezdrátová technologie Bluetooth®

Bluetooth® slouží k odesílání souborů do jiných zařízení Bluetooth® nebo k připojení

příslušenství soupravy handsfree. Připojení Bluetooth® pracují nejlépe na vzdálenost do

10 metrů (33 stop) při přímé viditelnosti zařízení neomezené překážkami. V některých

případech budete muset provést ruční párování zařízení s dalšími zařízeními Bluetooth®.

Slučitelnost a kompatibilita zařízení Bluetooth® se může lišit.

Pokud používáte zařízení s více uživateli, každý z nich může měnit nastavení Bluetooth®

a změny se dotknou všech uživatelů.

Zapnutí funkce Bluetooth

®

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položku

Nastavení > Bluetooth a ťukněte na ni.

3

Ťuknutím na vypínač vedle položky

Bluetooth zapněte funkci Bluetooth

®

. Vaše

zařízení bude nyní viditelné pro jiná blízká zařízení a současně se zobrazí seznam
dostupných zařízení Bluetooth

®

.

Pojmenování vašeho zařízení

Své zařízení můžete pojmenovat. Tento název se zobrazí ostatním zařízením, když
zapnete funkci Bluetooth

®

a povolíte viditelnost vašeho zařízení.

Pojmenování zařízení

1

Ujistěte se, že je zapnutá funkce Bluetooth

®

.

2

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

3

Vyhledejte položku

Nastavení > Bluetooth a ťukněte na ni.

4

Ťukněte na možnost >

Přejmenovat toto zařízení.

5

Zadejte název pro své zařízení.

6

Vyberte

Přejmenovat.

Spárování s jiným zařízením Bluetooth

®

Po spárování s jiným zařízením můžete například připojit své zařízení k náhlavní soupravě
Bluetooth

®

nebo soupravě Bluetooth

®

do auta a použít ji k přehrávání hudby.

Jakmile své zařízení spárujete s jiným zařízením Bluetooth

®

, budou si obě zařízení toto

spárování pamatovat. Při párování vašeho zařízení se zařízením Bluetooth

®

budete

možná muset zadat přístupový kód. Vaše zařízení automaticky vyzkouší obecný

129

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

přístupový kód 0000. Pokud tento kód nefunguje, vyhledejte správný kód v dokumentaci
k zařízení Bluetooth

®

. Při příštím připojení spárovaného zařízení Bluetooth

®

již není třeba

přístupový kód znovu zadávat.

Některá zařízení Bluetooth

®

, například většina náhlavních souprav Bluetooth

®

, vyžadují

spárování i připojení k druhému zařízení.

Zařízení můžete spárovat s několika zařízeními Bluetooth

®

, ale lze jej vždy připojit pouze k

jednomu profilu Bluetooth

®

.

Spárování vašeho zařízení s jiným zařízením Bluetooth

®

1

Ujistěte se, že zařízení, které chcete spárovat, má aktivovanou funkci Bluetooth

®

v

režimu viditelném pro jiná zařízení Bluetooth

®

.

2

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

3

Vyhledejte položku

Nastavení > Bluetooth a ťukněte na ni.

4

Přetažením posuvníku

Bluetooth zapněte funkci Bluetooth

®

. Zobrazí se seznam

dostupných zařízení Bluetooth

®

.

5

Ťukněte na zařízení Bluetooth

®

, které chcete spárovat.

6

V případě potřeby zadejte přístupový kód nebo potvrďte stejný přístupový kód na

obou zařízeních.

Připojení vašeho zařízení k jinému zařízení Bluetooth

®

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položku

Nastavení > Bluetooth a ťukněte na ni.

3

Ťukněte na zařízení Bluetooth

®

, ke kterému chcete své zařízení připojit.

Zrušení spárování zařízení Bluetooth

®

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položku

Nastavení > Bluetooth a ťukněte na ni.

3

U nastavení

Párovaná zařízení ťukněte na položku vedle názvu zařízení, jehož

spárování chcete zrušit.

4

Ťukněte na tlačítko

Zapom..

Odesílání a přijímání položek pomocí technologie Bluetooth

®

Sdílejte položky s dalšími zařízeními kompatibilními s bezdrátovou technologií Bluetooth

®

,

jako jsou telefony nebo počítače, pomocí technologie Bluetooth

®

. Můžete odesílat

a přijímat následující druhy položek:

Fotografie a videa

Hudba a další zvukové soubory

Webové stránky

130

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Odeslání obsahu pomocí technologie Bluetooth™

1

Na přijímajícím zařízení se ujistěte, že má zařízení Bluetooth™, do kterého

chcete daný obsah odeslat, zapnutou funkci Bluetooth™ a že je viditelné pro

ostatní zařízení Bluetooth™.

2

V odesílajícím zařízení otevřete aplikaci obsahující položku, kterou chcete odeslat,

a přejděte na tuto položku.

3

V závislosti na aplikaci a položce, kterou chcete odeslat, může být například nutné

dotknout se položky a podržet ji, položku otevřít nebo stisknout . Mohou

existovat i jiné způsoby odeslání položky.

4

Vyberte z nabídky možnost sdílet nebo odeslat.

5

V zobrazené nabídce vyberte možnost

Bluetooth.

6

Zobrazí-li se výzva, zapněte funkci Bluetooth™.

7

Ťukněte na název přijímajícího zařízení.

8

Přijímající zařízení: Jste-li vyzváni, přijměte připojení.

9

Jste-li vyzváni, zadejte stejný přístupový kód na obou zařízeních, nebo potvrďte

nabízený přístupový kód.

10

Přijímající zařízení: Přijměte příchozí položku. Je-li to nutné, zobrazte oznámení

přetáhnutím stavového řádku dolů.

Přijímání obsahu pomocí Bluetooth

®

1

Ujistěte se, že je zapnutá funkce Bluetooth

®

a že je vaše zařízení viditelné pro

ostatní zařízení Bluetooth

®

.

2

Počkejte, až odesílající zařízení začne navazovat spojení s vaším zařízením.

3

V případě zobrazení výzvy zadejte do obou zařízení stejný kód nebo potvrďte

navržený kód.

4

Po zobrazení oznámení příchozího souboru přetáhněte stavový řádek dolů a

ťuknutím na oznámení přijměte přenos souboru.

5

Ťuknutím na položku

Přijmout zahájíte přenos souboru.

6

Chcete-li zobrazit průběh přenosu, přetáhněte stavový řádek dolů.

7

Chcete-li otevřít přijatou položku, přetáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na

příslušné oznámení.

Zobrazení souborů přijatých přes připojení Bluetooth®

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položku

Nastavení > Bluetooth a ťukněte na ni.

3

Stiskněte tlačítko a vyberte možnost

Zobrazit přijaté soubory.

131

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.