Sony Xperia Z3 - Právní informace

background image

Právní informace

Sony D6603/D6653

Tuto Uživatelskou příručku vydala společnost Sony Mobile Communications Inc. nebo její místní dceřiná společnost

bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu opravy tiskových chyb, nepřesností

v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení může společnost Sony Mobile Communications

Inc. provést kdykoli bez předchozího upozornění. Takové změny však budou zahrnuty v nových vydáních této

uživatelské příručky. Všechny obrázky jsou uvedeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat

skutečnému zařízení.
Všechny zde uvedené názvy produktů a společností jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky

příslušných vlastníků. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Všechna další zde

výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena. Další informace naleznete na webu

www.sonymobile.com/us/legal/.

Tato Uživatelská příručka může odkazovat na služby nebo aplikace poskytované třetími stranami. Použití takových

programů či služeb může vyžadovat samostatnou registraci u třetí strany a může podléhat dalším podmínkám

použití. U aplikací, k nimž máte přístup prostřednictvím webové stránky třetí strany, si předem ověřte podmínky

používání této webové stránky a platné zásady ochrany osobních údajů. Společnost Sony neručí za dostupnost ani

výkon webových stránek třetích stran či nabízených služeb.
Toto mobilní zařízení je vybaveno funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například

vyzvánění. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, mezi která patří mimo

jiné omezení vyplývající ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho mobilního

zařízení nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony. Před použitím dodatečného

obsahu prosím ověřte, že obsah je řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony

nezaručuje přesnost, spolehlivost nebo kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Společnost Sony nebude za žádných okolností odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného

obsahu třetí strany.
Další informace naleznete na webu

www.sonymobile.com.

Tento výrobek je chráněn určitými právy na duševní vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo šíření této

technologie mimo tento výrobek bez licence společnosti Microsoft je zakázáno.
Vlastníci obsahu chrání své duševní vlastnictví včetně autorských práv pomocí technologie WMDRM (Windows

Media digital rights management). Toto zařízení přistupuje k obsahu chráněnému systémem WMDRM pomocí

softwaru WMDRM. Pokud software WMDRM obsah neochrání, mohou vlastníci obsahu požádat společnost

Microsoft o odvolání oprávnění softwaru přehrávat nebo kopírovat obsah chráněný technologií WMDRM. Odvolání

oprávnění nemá vliv na nechráněný obsah. Stažením licencí k chráněnému obsahu vyjadřujete souhlas s tím, že

společnost Microsoft může k licenci přidat seznam odvolaných položek. Vlastníci obsahu mohou vyžadovat, abyste

pro přístup k jejich obsahu software WMDRM aktualizovali. Když aktualizaci odmítnete, nebudete moci přistupovat

k obsahu vyžadujícímu aktualizaci.
Licence k tomuto výrobku je udělena podle licencí MPEG-4 visual a AVC patent portfolio k osobnímu

a nekomerčnímu využití spotřebitelem ke (i) kódování videa podle vizuálního standardu MPEG-4 („video MPEG-4“)

nebo standardu AVC („video AVC“) a k (ii) dekódování videa MPEG- 4 nebo AVC zakódovaného spotřebitelem při

osobních a nekomerčních činnostech nebo získaného od poskytovatele vlastnícího licenci společnosti MPEG LA

k poskytování videa MPEG-4 a AVC. Licence není udělena k jiným způsobům užití a nezahrnuje je. Další informace,

včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního používání, můžete získat od společnosti MPEG

LA, L.L.C. Viz web

www.mpegla.com. Licenci k technologii dekódování zvuku MPEG Layer-3 poskytly společnosti

Fraunhofer IIS a Thomson.
SPOLEČNOST SONY MOBILE ODMÍTÁ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY, VYMAZÁNÍ NEBO PŘEPSÁNÍ

DAT A SOUBORŮ ULOŽENÝCH V TELEFONU (VČETNĚ NAPŘÍKLAD KONTAKTŮ, HUDEBNÍCH SKLADEB A

OBRÁZKŮ) ZPŮSOBENÝCH AKTUALIZACÍ ZAŘÍZENÍ KTERÝMKOLI ZE ZPŮSOBŮ POPSANÝCH V TÉTO

UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE NEBO DOKUMENTACI. CELKOVÁ NÁHRADA ŠKODY ZA JAKÉKOLI POŠKOZENÍ ČI

ZTRÁTY (AŤ UŽ VYJÁDŘENÉ, NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ NAPŘÍKLAD ZPŮSOBENÉ NEDBALOSTÍ) ZE

STRANY SPOLEČNOSTI SONY MOBILE NEBO JEJÍCH DODAVATELŮ NEMŮŽE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ

PŘESÁHNOUT ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZA ZAŘÍZENÍ SKUTEČNĚ ZAPLATILI.
© 2015 Sony Mobile Communications Inc.
Všechna práva vyhrazena.

147

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.