Sony Xperia Z3 - Přijímání hovorů

background image

Přijímání hovorů

Obdržíte-li příchozí hovor a zařízení se nachází v režimu spánku nebo je obrazovka

uzamčena, otevřete se aplikace telefonu ve formátu zobrazení celé obrazovky. Když

obdržíte příchozí hovor a obrazovka je aktivní, příchozí hovor se zobrazí jako upozornění,

tzn. v minimalizovaném plovoucím okně na kterékoli otevřené obrazovce. Při obdržení

takového oznámení si můžete vybrat, zda chcete na hovor odpovědět a otevřít

obrazovku aplikace telefonu, nebo odmítnout hovor a zůstat na aktuální obrazovce.

Přijetí příchozího hovoru, není-li obrazovka aktivní

Přetáhněte tlačítko doprava.

Přijetí příchozího hovoru při aktivní obrazovce

Ťukněte v upozornění zobrazeném v horní části obrazovky na možnost

PŘIJMOUT.

Místo přijetí hovoru můžete také přejít do hlavní obrazovky aplikace telefonu ťuknutím na horní

část okna oznámení upozornění. Pomocí této metody získáte další možnosti pro práci

s hovorem. Můžete se například rozhodnout odmítnout hovor odesláním zprávy nebo ho

přesměrovat do hlasové schránky.

Odmítnutí příchozího hovoru, není-li obrazovka aktivní

Přetáhněte ikonu doleva.

Odmítnutí příchozího hovoru při aktivní obrazovce

Ťukněte v upozornění zobrazeném v horní části obrazovky na možnost

ZAMÍTNOUT.

Místo odmítnutí hovoru můžete také přejít do hlavní obrazovky aplikace telefonu ťuknutím na

horní část okna oznámení upozornění. Pomocí této metody získáte další možnosti pro práci

s hovorem. Můžete se například rozhodnout odmítnout hovor odesláním zprávy nebo ho

přesměrovat do hlasové schránky.

Vypnutí vyzváněcího tónu u příchozího hovoru

Při příjmu hovoru stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Použití záznamníku

Aplikaci záznamníku v zařízení můžete využít k přijímání hovorů, jste-li zaneprázdněni

nebo zmeškáte-li hovor. Můžete povolit funkci automatického přijetí hovoru a určit, kolik

sekund se má vyčkat, než jsou hovory automaticky přijaty. Můžete rovněž ručně

přesměrovat hovory na záznamník, pokud jste příliš zaneprázdněni a nemůžete je

přijmout. Ke zprávám v záznamníku pak můžete přistupovat přímo ze zařízení.

Před použitím záznamníku musíte nahrát uvítací zprávu.

72

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Záznam uvítací zprávy pro záznamník

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Hovor > Záznamník Xperia™ > Uvítání.

3

Ťukněte na položku

Zaznamenat nové uvítání a postupujte podle pokynů na

obrazovce.

Povolení automatického přijetí hovoru

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Hovor > Záznamník Xperia™.

3

Přepínač vedle položky

Záznamník přetáhněte doprava.

Pokud nenastavíte časovou prodlevu pro automatické přijetí hovoru, použije se výchozí

hodnota.

Nastavení časové prodlevy pro automatické přijetí hovoru

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Hovor > Záznamník Xperia™.

3

Vyberte

Zvednout po uplynutí.

4

Posouváním nahoru a dolů upravte čas.

5

Vyberte

Hotovo.

Přepojení příchozího hovoru na záznamník

Objeví-li se příchozí hovor, přetáhněte položku

Možnosti odpovědi nahoru a pak

vyberte položku

Odmítnout se záznamníkem.

Při příchozím hovoru můžete také počkat přednastavenou dobu, po které záznamník hovor

přijme automaticky.

Poslech zpráv na záznamníku

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Hovor > Záznamník Xperia™ > Zprávy.

3

Vyberte hlasovou zprávu, kterou si chcete poslechnout.

Zprávy na záznamníku si můžete rovněž poslechnout přímo ze seznamu volání ťuknutím na

položku .

Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS

Hovor můžete odmítnout pomocí zprávy SMS. Když odmítnete hovor pomocí takové

zprávy, je zpráva automaticky odeslána volajícímu a uložena v konverzaci s daným

kontaktem.
Můžete vybírat z několika přednastavených zpráv, které jsou v zařízení k dispozici, nebo

můžete vytvořit vlastní zprávu. Vlastní přizpůsobené zprávy můžete rovněž vytvořit

úpravou předdefinovaných zpráv.

Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS, když je obrazovka neaktivní

1

Při přijímání příchozího hovoru ťukněte na možnost

Možnosti odpovědi.

2

Vyberte předdefinovanou zprávu nebo ťukněte na položku

Napsat novou zprávu.

Odmítnutí hovoru pomocí zprávy SMS, když je obrazovka aktivní

1

Při přijímání příchozího hovoru ťukněte do horní části plovoucího okna s

oznámením, kde se zobrazí telefonní číslo nebo jméno kontaktu.

2

Ťukněte na tlačítko

Možnosti odpovědi.

3

Vyberte předdefinovanou zprávu nebo ťukněte na položku

Napsat novou zprávu.

Odmítnutí druhého hovoru pomocí zprávy SMS

1

Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, ťukněte na možnost

Možnosti

odpovědi.

2

Vyberte předdefinovanou zprávu nebo ťukněte na položku

Napsat novou zprávu.

73

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Úprava zprávy SMS použité při odmítnutí hovoru

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Hovor > Rychlé odpovědi.

3

Klepněte na zprávu, kterou chcete upravit, a proveďte nutné změny.

4

Ťukněte na tlačítko

OK.