Sony Xperia Z3 - Používání seznamu volání

background image

Používání seznamu volání

V seznamu volání můžete zobrazit zmeškané hovory , přijaté hovory a volaná čísla

.

Otevření seznamu volání

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .

2

Najděte položku a ťukněte na ni.

Zobrazení zmeškaných hovorů

1

Když zmeškáte hovor, na stavovém řádku se zobrazí ikona . Přetáhněte stavový

řádek směrem dolů.

2

Ťukněte na možnost

Zmeškaný hovor.

Vytočení čísla ze seznamu volání

Ťukněte na číslo.

Chcete-li číslo před vytočením upravit, dlouze ho v seznamu volání stiskněte a pak ťukněte na

možnost

Před voláním upravit číslo.

74

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Přidání čísla ze seznamu volání mezi kontakty

1

Dotkněte se čísla a podržte je a poté ťukněte na možnost

Přidat ke kontaktům.

2

Vyberte existující kontakt, ke kterému chcete číslo přidat, a ťukněte na volbu

Vytvořit nový kontakt.

3

Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku

ULOŽIT.

Zobrazení možností seznamu volání

V otevřeném seznamu volání ťukněte na tlačítko .

Pomocí výše uvedených pokynů můžete také zobrazit obecná nastavení hovorů.