Sony Xperia Z3 - Volání

background image

Volání

Volání

Hovor lze uskutečnit ručním zadáním telefonního čísla, výběrem čísla uloženého

v seznamu kontaktů v zařízení nebo ťuknutím na telefonní číslo v zobrazení seznamu

volání. Můžete rovněž použít funkci chytrého vytáčení k rychlému nalezení čísel ze

seznamu kontaktů a seznamů volání tím, že zadáte část jména nebo čísla kontaktu a

vyberete požadovanou položku z nabídnutého seznamu K videohovorům můžete využít

aplikaci Hangouts™ pro textové, hlasové a video konverzace. Viz část

Rychlé zasílání

zpráv a videochat

na straně 87.

1

Zobrazení dalších možností

2

Smazání čísla

3

Číselník

4

Tlačítko volání

Otevření telefonního číselníku

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Najděte položku a ťukněte na ni.

3

Pokud se číselník neobjeví, ťukněte na tlačítko .

Vytočení telefonního čísla

1

Otevřete telefonní číselník.

2

Zadejte telefonní číslo a ťukněte na možnost .

Chcete-li vymazat chybně vložené číslo, ťukněte na tlačítko

.

Uskutečnění hovoru pomocí chytrého vytáčení

1

Otevřete telefonní číselník.

2

Zadejte písmena nebo číslice odpovídající kontaktu, který chcete zavolat. Při

zadání každého písmena nebo číslice se zobrazí seznam možných shod.

3

Ťukněte na kontakt, který chcete volat.

Uskutečnění mezinárodního hovoru

1

Otevřete telefonní číselník.

2

Dotkněte se tlačítka 0 a podržte je stisknuté, dokud se nezobrazí znaménko +.

3

Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodních nul) a telefonní

číslo. Potom ťukněte na tlačítko .

71

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Přidání čísla přímé volby na plochu

1

Dotkněte se prázdného místa na obrazovce Úvodní obrazovka a podržte je, dokud

zařízení nezavibruje a nezobrazí se nabídka přizpůsobení.

2

V nabídce přizpůsobení ťukněte na možnost

Widgety > Zkratky.

3

V seznamu aplikací vyberte možnost

Přímá volba.

4

Vyberte kontakt a číslo, které chcete pro zkratku přímé volby použít.

Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla

Můžete zvolit, zda se má na zařízeních osob, jimž voláte, zobrazovat vaše telefonní číslo.

Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .

2

Ťukněte na položky

Nastavení > Hovor > Další nastavení > ID volajícího.