Sony Xperia Z3 - Přístup k nastavení

background image

Přístup k nastavení

Nabídka Nastavení umožňuje zobrazit a změnit různé položky nastavení zařízení. Nabídku

Nastavení lze otevřít z obrazovky Aplikace nebo z panelu Rychlá nastavení.

Otevření nabídky nastavení zařízení z obrazovky Aplikace

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Ťukněte na tlačítko

Nastavení.

Zobrazení informací o zařízení

1

Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

2

Vyhledejte položku

Nastavení > Informace o telefonu a ťukněte na ni.

Aktivace obrazovky pomocí režimu Probudit ťuknutím

1

Ověřte, že je režim Probudit ťuknutím zapnutý. Zapnete ho ťuknutím na položky

Nastavení > Displej a přetažením přepínače vedle možnosti Ťuknutím probudit

doprava.

2

Dvakrát ťukněte na obrazovku.

Otevření panelu Rychlá nastavení

Pomocí dvou prstů přetáhněte stavový řádek směrem dolů.

Výběr nastavení, která se mají zobrazovat na panelu Rychlá nastavení

1

Pomocí dvou prstů přetáhněte stavový řádek směrem dolů a pak ťukněte na

položku .

2

Na panelu v horní části obrazovky stiskněte a podržte ikonu rychlého nastavení,

které chcete přidat, a poté ji přetáhněte do spodní části obrazovky.

Změna uspořádání panelu Rychlá nastavení

1

Pomocí dvou prstů přetáhněte stavový řádek směrem dolů a pak ťukněte na

položku .

2

Stiskněte a podržte ikonu a přetáhněte ji na požadované místo.