Sony Xperia Z3 - הגדרות עוצמת קול

background image

תוארתהו

שקהו

וילע

.

3

רורג

תא

ינווחמ

תמצוע

לוקה

םמוקימל

יוצרה

.

לכות

םג

ץוחלל

לע

שקמ

תמצוע

לוקה

הלעמל

וא

הטמל

רחאלו

ןכמ

שיקהל

לע

ידכ

ןנווכל

דרפנב

תא

תומר

תמצוע

לוקה

לש

לוצלצה

,

לש

תלעפה

הידמה

וא

לש

הארתהה

.

52

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

ידכ

רידגהל

תא

ןקתהה

בצמל

טטר

רובע

תוחיש

תוסנכנ

1

ךסמב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

שפח

תא

תורדגה

<

םילילצ

תוארתהו

שקהו

וילע

.

3

רורג

תא

ןווחמה

דצלש

לעפה

םג

טטר

רובע

תוחיש

הלאמש

.

ידכ

רידגהל

ןוטגניר

1

ךסמב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

שפח

תא

תורדגה

<

םילילצ

תוארתהו

<

לילצ

החיש

שקהו

וילע

.

3

רחב

תורשפא

ךותמ

המישרה

וא

שקה

לע

רחבו

ץבוק

הקיזומ

רמשנש

ןקתהב

.

4

ידכ

רשאל

,

שקה

לע

עצוב

.

ידכ

רוחבל

תא

לילצ

יוויחה

1

ךסמב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

שפח

תא

תורדגה

<

םילילצ

תוארתהו

<

לילצ

הארתה

שקהו

וילע

.

3

רחב

תורשפא

ךותמ

המישרה

וא

שקה

לע

רחבו

ץבוק

הקיזומ

רמשנש

ןקתהב

.

4

ידכ

רשאל

,

שקה

לע

עצוב

.

קלחל

םימושייהמ

שי

ילילצ

יוויח

םידחוימ

םהל

,

ךתורשפאבש

רוחבל

תורדגהמ

םושייה

.

ידכ

רשפאל

ילילצ

םישקמ

1

ךסמב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

רתא

תא

טירפה

תורדגה

<

םילילצ

תוארתהו

<

םילילצ

םירחא

שקהו

וילע

.

3

רורג

הנימי

תא

םינווחמה

דצל

םילילצ

לש

חול

גויחה

ו

לילצ

הריחב

.

תורדגה

בצמ

אל

עירפהל

ךתורשפאב

רידגהל

תא

ןקתהה

בצמל

'

אל

עירפהל

'

טילחהלו

ןפואב

ינדי

המכ

ןמז

ןקתהה

ךלש

היהי

בצמב

'

אל

עירפהל

.'

ףסונב

,

ךתורשפאב

רידגהל

שארמ

ןפואב

יטמוטוא

תא

דעומה

ובש

ןקתהה

ךלש

היהי

בצמב

'

אל

עירפהל

.'

ןיא

תלבגה

ןמז

רומש

לע

ןקתה

טקש

דע

הלעפהל

תינדי

לש

לילצה

.

ךשמל

העש

תחא

רומש

לע

ןקתה

טקש

ךשמל

העש

.

ןתינ

שיקהל

לע

ינמיס

סונימה

סולפהו

ידכ

ןנווכל

תא

ךשמה

.

ידכ

ליעפהל

תא

בצמ

'

אנ

אל

עירפהל

'

ץחל

לע

שקמ

תמצוע

לוקה

דע

תעפוהל

למסה

.

ידכ

רובעל

תוריהמב

ןיב

םיבצמה

'

אנ

אל

עירפהל

'/'

טטר

'/'

לילצ

'

1

ץחל

לע

שקמ

תשלחה

וא

תרבגה

תמצוע

לוקה

דע

תעפוהל

למסה

,

וא

.

2

שקה

לע

,

וא

ידכ

רובעל

תוריהמב

ןיב

בצמ

טטר

/

לילצ

.

ידכ

ליעפהל

תא

בצמ

'

אנ

אל

עירפהל

,'

ץחל

לע

שקמ

תתחפה

תמצוע

לוקה

בצמב

טטר

.

ידכ

ןמזתל

יחוורמ

ןמז

בצמל

'

אנ

אל

עירפהל

'

1

ךסמב

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

רתא

תא

תורדגה

<

םילילצ

תוארתהו

<

אנ

אל

עירפהל

<

םיללכ

םייטמוטוא

שקהו

וילע

.

3

רחב

תא

ןמזה

וא

עוריאה

ןומזתל

בצמל

'

אנ

אל

עירפהל

,'

וא

ףסוה

ללכ

שדח

.

4

רתא

תא

תורשפאה

םימי

שקהו

הילע

,

רחאלו

ןכמ

ןמס

תא

תובית

ןומיסה

לש

םימיה