Sony Xperia Z3 - Postavke načina rada bez uznemiravanja

background image

Postavke načina rada bez uznemiravanja

Svoj uređaj možete postaviti u način rada bez uznemiravanja i odlučiti kako duge će vaš

uređaj biti u ručnom načinu rada bez uznemiravanja. Možete također prethodno postaviti

kada će vaš uređaj biti u automatskom načinu rada bez uznemiravanja.

Bez vremenskog

ograničenja

Držite uređaj tihim sve dok ručno ne uključite zvuk.

Jedan sat

Držite uređaj tiho za jedan sat. Možete dotaknuti simbole minusa i plusa za

podešavanje trajanja.

Aktivacija načina rada bez uznemiravanja

Pritisnite tipku za smanjenje glasnoće dok se ne pojavi .

Brzi prijelaz između načina rada bez ometanja / s vibracijom / sa zvukom

1

Pritisnite tipku za povećanje ili smanjenje glasnoće dok se ne pojavi ,

ili .

2

Dotaknite , ili da biste brzo prešli s načina rada s vibracijom na načina rada

sa zvukom i obrnuto. Da biste aktivirali način rada bez ometanja, u načinu rada s

vibracijom pritisnite tipku smanjenja glasnoće.

55

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Zakazivanje planiranih intervala načina rada bez uznemiravanja

1

Na zaslonu Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Zvuk i obavijest > Ne ometaj > Automatska

pravila.

3

Odaberite vrijeme ili događaj da biste zakazali način rada bez uznemiravanja ili

dodajte novo pravilo.

4

Pronađite i dotaknite

Dani pa potvrdite okvire za odgovarajuće dane, a zatim

dotaknite

Dovršeno.

5

Da biste podesili vrijeme početka, dotaknite

Vrijeme početka i odaberite

vrijednost, a zatim dotaknite

U redu.

6

Da biste podesili vrijeme završetka, dotaknite

Vrijeme završetka i odaberite

vrijednost, a zatim dotaknite

U redu. Uređaj će tijekom odabranog intervala ostati

u načinu rada bez uznemiravanja.

Postavljanje iznimaka u načinu rada Ne ometaj

Možete odabrati kojim je vrstama obavijesti dopušteno oglašavanje u načinu rada Ne

ometaj te filtrirati izuzetke prema tome od koga obavijesti dolaze. Najčešće vrste

izuzetaka obuhvaćaju:

događaje i podsjetnike

pozive

poruke

alarme

Dopuštanje iznimaka u načinu rada bez uznemiravanja

1

Na početnom zaslonu dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Zvuk i obavijest > Ne ometaj > Dopušteno

samo u Prior..

3

Povucite klizač pokraj željene opcije.

Postavljanje obavijesti kao izuzetaka u načinu rada Ne ometaj

1

Na početnom zaslonu dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Zvuk i obavijest > Ne ometaj > Dopušteno

samo u Prior..

3

Odaberite opciju.

Povezivanje izuzetaka s određenim vrstama kontakta

1

Na početnom zaslonu dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Zvuk i obavijest > Ne ometaj > Dopušteno

samo u Prior..

3

Dotaknite

Pozivi ili Poruke.

4

Odaberite opciju.

Dopuštanje oglašavanja alarma u načinu rada Ne ometaj

1

Pritisnite tipku za smanjenje glasnoće dok se ne pojavi .

2

Dotaknite

pa prilagodite klizač pokraj opcije .