Sony Xperia Z3 - Ойнату тізімдері

background image

Ойнату тізімдері

Музыка негізгі экранында

құрылғыда сақталған әндерді қосу арқылы жеке ойнату тізімдерін

жасу

ға болады.

Жеке ойнату тізімдерін жасау

1

Музыка негізгі экранынан ойнату тізіміне

қосу қажет альбом немесе ән атауын түртіп ұстап

т

ұрыңыз.

2

Ашыл

ған мәзірдің Ойнату тізіміне қосу > Жаңа ойнату тізімін жасау

тарма

ғын таңдаңыз.

3

Ойнату тізіміні

ң атауын енгізіп, OK түймесін түртіңіз.

Жаңа ойнату тізімі жасау үшін альбом суретін, содан кейін Ойнату тізіміне қосу
тармағын таңдауға болады.

97

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Ойнату тізімдеріңізді ойнату

1

Музыка негізгі экраны м

әзірін ашып, Ойнату тізімдері түймесін түртіңіз.

2

Ойнату тізімдері б

өлімінің астында ашу қажет ойнату тізімін таңдаңыз.

3

Барлы

қ әндерді ойнатқыңыз келсе, Араластыру түймесін басыңыз.

Ойнату тізімдеріне әндерді қосу

1

Музыка негізгі экранынан ойнату тізіміне

қосу қажет әнді немесе альбомды іздеңіз.

2

Ән немесе альбом атауын басып тұрыңыз, одан кейін Ойнату тізіміне қосу түймесін

т

үртіңіз.

3

Альбомды не

әнді қосу керек ойнату тізімінің атын түртіңіз. Альбом не ән енді ойнату

тізіміне

қосылды.

Ойнату тізімінен әуенді жою

1

Ойнату тізімінде, жой

ғыңыз келетін әуеннің атауын түртіп тұрыңыз.

2

Ойнату тізімінен жою т

үймесін түртіңіз.

Жад картасына немесе құрылғының ішкі жадына сақтаған әнді жою мүмкін болмауы
мүмкін.

Ойнату тізімін жою

1

Музыка негізгі экраны м

әзірін ашып, Ойнату тізімдері түймесін түртіңіз.

2

Жойылатын ойнату тізімін т

үртіп ұстап тұрыңыз.

3

Жою т

үймесін түртіңіз.

4

Растау

үшін Жою түймесін қайтадан түртіңіз.

Смарт ойнату тізімдерін жою мүмкін емес.