Sony Xperia Z3 - Керек-жарақтарды басқару және Smart Connect™‎ бағдарламасымен орнату

background image

Керек-жарақтарды басқару және Smart Connect™
бағдарламасымен орнату

Керек-жара

қ қосылған немесе ажыратылған кезде құрылғыда не болатынын орнату үшін Smart

Connect™

қолданбасын пайдаланыңыз. Мысалы, гарнитураны қосқан кезде, FM радио

ба

ғдарламасы әрқашан іске қосылғанын қалауға болады.

Солай да, Smart Connect™ ба

ғдарламасын кіріс мәтіндік хабарларды оқу үшін орнатуға болады.

ба

ғдарламасын күннің белгілі уақыттарында құрылғыда іске қосылатын әрекетті немесе

әрекеттер тобын орнату үшін пайдалануға болады. Мысалы, гарнитураны 07:00 мен 09:00 уақыт

аралы

ғында қоссаңыз, келесі параметрді пайдалануға болады:

FM радио ба

ғдарламасы басталады.

Та

ңдаулы әлеуметтік желі қолданбасы ашылады, мысалы, Facebook.

Қоңыраудың дыбыс деңгейі дірілдеуге орнатылады.
Smart Connect™ ар

қылы Xperia™ SmartTags немесе Sony SmartWatch сериялы сағат сияқты

аксессуарларды бас

қара аласыз. Қосымша ақпарат алу үшін тиісті керек-жарақтың пайдаланушы

н

ұсқаулығын қараңыз.

Бірнеше пайдаланушысы бар құрылғы пайдалансаңыз, Smart Connect™ бағдарламасын
пайдалану үшін құрылғының иесі, яғни негізгі пайдаланушысы ретінде жүйеге кіру қажет.

1

Барлы

қ қосылған құрылғыларды көрсету үшін түрту

2

Құрылғыны немесе оқиғаны қосу

3

М

әзір опцияларын көру

4

Барлы

қ қосылған оқиғаларды көрсету үшін түрту

5

О

қиғаны іске қосу үшін түрту

6

О

қиғаның мәліметтерін көру үшін түрту

134

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Smart Connect оқиғасын жасау

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін басыңыз, содан соң тауып, түймесін түртіңіз.

2

Егер Smart Connect ба

ғдарламасын бірінші рет ашып жатсаңыз, кіріспе экранын жабу үшін

OK т

үймесін түртіңіз.

3

Оқиғалар б

өлімінде түймесін түртіңіз.

4

Егер о

қиғаны бірінші рет жасап жатсаңыз, кіріспе экранын жабу үшін OK түймесін

т

үртіңіз.

5

О

қиғаны триггерлеу қажет жағдайларын қосыңыз. Жағдай кере-жарақпен немесе белгілі

бір уа

қыт аралығымен не екеуімен қосылуы мүмкін.

6

Жал

ғастыру үшін түймесін түртіңіз.

7

Керек-жара

қты қосқан кезде орындалатын әрекетті қосып, басқа параметрлерді

қажетінше орнатыңыз.

8

Жал

ғастыру үшін түймесін түртіңіз.

9

О

қиға атауын орнатып, Аяқтау түймесін түртіңіз.

Bluetooth® керек-жарағын қосу үшін оны алдымен құрылғымен байланыстыру керек.

Smart Connect оқиғасын түзету

1

Smart Connect

қолданбасын іске қосыңыз.

2

Оқиғалар б

өлімінде оқиғаны түртіңіз.

3

О

қиға өшірілсе, слайдерді оң жаққа сүйреп, оны қосыңыз.

4

Өңдеу белгішесін т

үртіп, одан кейін параметрлерді қажетті түрде реттеңіз.

Оқиғаны жою

1

Smart Connect

қолданбасын іске қосыңыз.

2

Оқиғалар б

өлімінде жойылатын оқиғаны түртіп ұстап тұрып, одан кейін Оқиғаны

жою т

үймесін түртіңіз.

3

Растау

үшін Жою түймесін түртіңіз.

Жойылатын оқиғаны ашып, одан кейін > Оқиғаны жою > Жою түймесін түртуге де
болады.

Кіріс мәтіндік хабарларды оқып шығу үшін Smart Connect бағдарламасын орнату

1

Smart Connect ба

ғдарламасын іске қосыңыз.

2

т

үймешігін түртіңіз, содан соң Параметрлер түймешігін түртіңіз.

3

Мәтінді сөзге айналдыру жанына белгі

қойып, қажет болған жағдайда, белсендіруді

раста

ңыз.

Егер бұл мүмкіндік қосулы болса, барлық кіріс хабарлар дауыстап оқылады.
Құпиялығыңызды сақтау үшін құрылғыңызды, мысалы, әлеуметтік ортада немесе жұмыста
пайдаланған жағдайда, бұл мүмкіндікті өшіріңіз.

Керек-жарақтарды басқару

Құрылғыға қосуға болатын интеллектуалды аксессуарлар ауқымын, соның ішінде Xperia™

SmartTags, SmartWatch сериялы са

ғатын не Sony сымсыз гарнитураларын басқару үшін Smart

Connect™

қолданбасын пайдаланыңыз. Smart Connect™ қол жетімді кезде кез келген қажетті

қолданбаларды жүктеп, үшінші тарап қолданбаларын табады. Бұрын қосылған керек-жарақтар

әр керек-жарақтың сипаттары туралы қосымша ақпаратты алуға мүмкіндік беретін тізімде

к

өрсетіледі.

Қосалқы бөлшекті жұптастыру және жалғау

1

Smart Connect™

қолданбасын іске қосыңыз. Егер Smart Connect™ қолданбасын бірінші

рет ашып жатса

ңыз, кіріспе экранын жабу үшін OK түймесін түртіңіз.

2

Аксессуарлар т

үймесін, содан кейін белгішесін түртіңіз.

3

Bluetooth® функциясы

қосылмаған болса, оны қосыңыз, содан кейін жұптастырғыңыз

ж

әне жалғағыңыз келетін керек-жарақтың атауын түртіңіз.

4

Егер

қажет болса, құпиясөзді енгізіңіз, құрылғыда да және керек-жарақта да сол

құпиясөзді растаңыз.

135

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Қосылған керек-жарақтың параметрлерін реттеу

1

Керек-жара

қты құрылғыңызбен байланыстырып, оған қосыңыз.

2

Smart Connect

қолданбасын іске қосыңыз.

3

Аксессуарлар белгішесін, одан кейін

қосылған керек-жарақтың атауын түртіңіз.

4

Қалаған параметрлерді реттеңіз.