Sony Xperia Z3 - Juridiskā informācija

background image

Juridiskā informācija

Sony D6603/D6653

Šo lietotāja rokasgrāmatu publicē uzņēmums Sony Mobile Communications Inc. vai tā vietējā filiāle, nesniedzot

nekādas garantijas. Sony Mobile Communications Inc. jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma var veikt šīs

lietotāja rokasgrāmatas uzlabojumus un izmaiņas, ja tas ir nepieciešams drukas kļūdu, pašreizējās informācijas

neprecizitātes vai lietotņu un/vai aprīkojuma uzlabojumu dēļ. Izmaiņas tiks iekļautas šīs lietotāja rokasgrāmatas

nākamajos izdevumos. Visi attēli ir izmantoti tikai ilustratīvos nolūkos un var precīzi neatspoguļot faktisko ierīci.
Visi šeit minētie produktu un uzņēmumu nosaukumi ir to attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai reģistrētas preču

zīmes. Visas citas preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums. Visas šajā dokumentā īpaši nepiešķirtās tiesības ir

aizsargātas. Apmeklējiet

www.sonymobile.com/us/legal/ , lai iegūtu papildinformāciju.

Šajā lietotāja rokasgrāmatā var būt iekļautas norādes uz trešo personu sniegtiem pakalpojumiem vai nodrošinātām

lietotnēm. Šādu lietotņu vai pakalpojumu lietošanai var būt nepieciešama atsevišķa reģistrēšanās pie trešās

personas pakalpojumu sniedzēja, un uz to var attiekties papildu lietošanas noteikumi. Attiecībā uz lietotnēm, kurām

var piekļūt trešo personu vietnēs vai izmantojot šīs vietnes, vispirms skatiet šajās vietnēs pieejamos lietošanas

noteikumus un piemērojamo konfidencialitātes politiku. Sony negarantē un negalvo ne par vienas trešās personas

vietņu vai piedāvāto pakalpojumu pieejamību vai darbību.
Jūsu mobilajā ierīcē var lejupielādēt, glabāt un pārsūtīt papildu saturu, piemēram, zvana signālus. Šāda satura

izmantošanu var ierobežot vai liegt trešo personu tiesības, tostarp (bet ne tikai) piemērojamie autortiesību likumi.

Jūs, nevis Sony, esat atbildīgs par ierīcē lejupielādētu un no savas mobilās ierīces pārsūtītu papildu saturu. Pirms

lietojat jebkādu papildu saturu, pārbaudiet, vai jums ir atbilstošās licences vai citas pilnvaras. Sony negarantē

nekāda papildu satura vai cita trešo personu satura precizitāti, integritāti vai kvalitāti. Sony nekādā gadījumā

neatbild ne par kādu nepareizu papildu satura vai cita trešo personu satura izmantošanu.
Apmeklējiet

www.sonymobile.com , lai iegūtu papildinformāciju.

Šo produktu aizsargā noteiktas Microsoft intelektuālā īpašuma tiesības. Ja jums nav atbilstošas Microsoft licences,

šādas tehnoloģijas lietošana vai izplatīšana ārpus šī produkta ir aizliegta.
Satura īpašnieki izmanto Windows® multivides cipartiesību pārvaldības (Windows® Media digital rights

management — WMDRM) tehnoloģiju, lai aizsargātu savu intelektuālo īpašumu, ieskaitot autortiesības. Lai piekļūtu

saturam, ko aizsargā tehnoloģija WMDRM, šī ierīce izmanto WMDRM programmatūru. Ja WMDRM programmatūrai

neizdodas aizsargāt saturu, satura īpašnieki var lūgt Microsoft atsaukt programmatūras spēju izmantot tehnoloģiju

WMDRM aizsargāta satura atskaņošanai vai kopēšanai. Atsaukšana neattiecas uz neaizsargātu saturu.

Lejupielādējot aizsargāta satura licences, jūs piekrītat, ka Microsoft kopā ar licencēm var iekļaut atsaukšanas

sarakstu. Satura īpašnieki var noteikt, ka jums jājaunina WMDRM, lai piekļūtu viņu saturam. Ja atsakāties jaunināt,

jūs nevarēsit piekļūt saturam, kam nepieciešama jaunināšana.
Šis produkts ir licencēts atbilstoši MPEG-4 vizuālo patentu un AVC patentu paketes licencēm, lai patērētājs to

izmantotu personiskiem un nekomerciāliem mērķiem — i) kodētu videomateriālu atbilstoši MPEG-4 vizuālajam

standartam (MPEG-4 video) vai AVC standartam (AVC video), un/vai ii) dekodētu MPEG-4 vai AVC videomateriālu,

ko iekodējis patērētājs, veicot personiska vai nekomerciāla rakstura darbības, un/vai ko patērētājs iegādājies no

videopakalpojumu sniedzēja, kam ir atbilstoša MPEG LA licence, kura ļauj piedāvāt MPEG-4 un/vai AVC

videomateriālus. Licence netiek izsniegta nekādam citam lietojumam un neattiecas ne uz kādu citu lietojumu.

Papildu informāciju, tostarp informāciju par lietošanu reklamēšanas nolūkā, iekšējām vajadzībām vai komerciālā

nolūkā un licencēšanu, varat saņemt no MPEG LA, L.L.C. Skatiet informāciju vietnē.

www.mpegla.com. Audio

dekodēšanas tehnoloģiju MPEG Layer-3 ir licencējis uzņēmums Fraunhofer IIS and Thomson.
SONY MOBILE NEATBILD NE PAR KĀDIEM TĀLRUNĪ SAGLABĀTO PERSONISKO DATU VAI FAILU

(KONTAKTPERSONU, MŪZIKAS IERAKSTU, ATTĒLU U.C.) ZUDUMIEM, DZĒSUMIEM UN/VAI PĀRRAKSTĪŠANU,

KAS RADUSIES, ATJAUNINOT IERĪCI KĀDĀ NO ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ VAI DOKUMENTĀCIJĀ

APRAKSTĪTAJIEM VEIDIEM. NEVIENĀ NO GADĪJUMIEM SONY MOBILE VAI TĀ PIEGĀDĀTĀJU KOPĒJĀS

SAISTĪBAS PRET JUMS PAR JEBKĀDIEM UN VISIEM BOJĀJUMIEM, ZUDUMIEM UN RĪCĪBAS IEMESLIEM

(SASKAŅĀ AR LĪGUMU VAI TĀ PĀRKĀPUMU, TOSTARP NEVĒRĪBAS DĒĻ VAI CITĀDI, U.C.) NEPĀRSNIEDZ

FAKTISKO SUMMU, KĀDA TIKA SAMAKSĀTA PAR IERĪCI.
© 2015 Sony Mobile Communications Inc.
Visas tiesības aizsargātas.

148

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.