Sony Xperia Z3 - Navigācija lietotnēs

background image

Navigācija lietotnēs

Lai naviģētu no vienas lietotnes uz otru, varat izmantot navigācijas taustiņus, izlases joslu

un nesen izmantoto lietotņu logu, kas ļauj viegli pārslēgties starp visām nesen

izmantotajām lietotnēm. Navigācijas taustiņi ir sākuma taustiņš, pēdējo lietotņu taustiņš

un taustiņš Atpakaļ. Kad nospiežat sākuma taustiņu , lai izietu, dažas lietotnes tiek

aizvērtas, taču citu lietotņu darbība tiek apturēta, vai tās joprojām turpina darboties fonā.

Ja lietotnes darbība ir apturēta vai arī tā turpina darboties fonā, nākamreiz atverot šo

lietotni, varat turpināt darbu no vietas, kur to pārtraucāt.

1

Nesen izmantoto lietotņu logs — atvērt nesen izmantoto lietotni

2

Pēdējo lietotņu taustiņš — atvērt nesen izmantoto lietotņu logu un izlases joslu

3

Sākuma taustiņš — iziet no lietotnes un atgriezties sākuma ekrānā

4

Taustiņš Atpakaļ — atgriezties lietotnes iepriekšējā ekrānā vai aizvērt šo lietotni

Lai atvērtu nesen lietoto programmu logu

Nospiediet .

Visu nesen izmantoto lietotņu aizvēršana

Piesitiet pie un pēc tam piesitiet vienumam

.

Izvēlnes atvēršana programmā

Izmantojot programmu, nospiediet .

Izvēlne visās programmās nav pieejama.