Sony Xperia Z3 - Bezvadu tehnoloģija Bluetooth®

background image

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth®

Izmantojiet funkciju Bluetooth®, lai nosūtītu failus citām ar Bluetooth® saderīgām ierīcēm

vai izveidotu savienojumu ar brīvroku papildierīcēm. Bluetooth® savienojumi vislabāk

darbojas 10 metru (33 pēdu) attāluma robežās un tad, ja starp ierīcēm neatrodas blīvi

priekšmeti. Ir gadījumi, kad savienojums starp šo ierīci un citām Bluetooth® ierīcēm

jāveido manuāli.

Bluetooth® ierīču sadarbspēja un saderība var atšķirties.

Ja ierīci izmanto arī citi lietotāji, katrs no tiem var mainīt Bluetooth® iestatījumus, un šīs

izmaiņas attiecas uz visiem lietotājiem.

Funkcijas Bluetooth

®

ieslēgšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Bluetooth.

3

Piesitiet pie ieslēgšanas/izslēgšanas slēdža blakus

Bluetooth, lai ieslēgtu funkciju

Bluetooth

®

. Jūsu ierīce tagad ir redzama tuvumā esošajām ierīcēm, un tiek

parādīts pieejamo Bluetooth

®

ierīču saraksts.

Nosaukuma piešķiršana ierīcei

Savai ierīcei varat piešķirt nosaukumu. Ja funkcija Bluetooth

®

ir ieslēgta un ierīces

uztveršana ir iestatīta, šis nosaukums būs redzams citām ierīcēm.

130

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Nosaukuma piešķiršana ierīcei

1

Pārliecinieties, vai ir ieslēgta funkcija Bluetooth

®

.

2

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

3

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Bluetooth.

4

Piesitiet pie >

Pārdēvēt ierīci.

5

Ievadiet savas ierīces nosaukumu.

6

Piesitiet pie

Pārdēvēt.

Savienošana pārī ar citu Bluetooth

®

ierīci

Savienojot ierīci pārī ar citu ierīci, varat, piemēram, savienot ierīci ar Bluetooth

®

austiņu

vai Bluetooth

®

automašīnas komplektu un izmantot šīs ierīces mūzikas kopīgošanai.

Ja ierīci savienojat pārī ar citu Bluetooth

®

ierīci, tā atceras šo pāra savienojumu.

Savienojot ierīci pārī ar Bluetooth

®

ierīci, iespējams, būs jāievada piekļuves kods. Ierīce

automātiski mēģinās izmantot vispārīgo piekļuves kodu 0000. Ja tas neder, skatiet
Bluetooth

®

ierīces lietotāja rokasgrāmatu, lai noskaidrotu ierīces piekļuves kodu.

Nākamreiz, veidojot savienojumu ar pārī savienotu Bluetooth

®

ierīci, piekļuves kods

nebūs jāievada atkārtoti.

Dažām Bluetooth

®

ierīcēm, piemēram, lielākajai daļai Bluetooth

®

austiņu, ir jāizveido gan pāris,

gan savienojums ar otru ierīci.

Ierīci var savienot pārī ar vairākām Bluetooth

®

ierīcēm, bet vienlaikus var pieslēgties tikai

vienam Bluetooth

®

profilam.

Ierīces savienošana pārī ar citu Bluetooth

®

ierīci

1

Pārliecinieties, vai ierīcē, kura jāsavieno pārī, ir aktivizēta funkcija Bluetooth

®

un vai

tā ir uztverama citām Bluetooth

®

ierīcēm.

2

Ierīces ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

3

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Bluetooth.

4

Velciet slīdni blakus

Bluetooth, lai ieslēgtu funkciju Bluetooth

®

. Tiek parādīts

pieejamo Bluetooth

®

ierīču saraksts.

5

Piesitiet tās Bluetooth

®

ierīces nosaukumam, kas jāsavieno pārī.

6

Ja tas tiek prasīts, ievadiet piekļuves kodu vai apstipriniet vienu un to pašu

piekļuves kodu abās ierīcēs.

Ierīces savienošana ar citu Bluetooth

®

ierīci

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Bluetooth.

3

Piesitiet Bluetooth

®

ierīcei, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.

Bluetooth

®

ierīces atvienošana no pāra

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet pie

Iestatījumi > Bluetooth.

3

Sadaļā

Pārī savienotās ierīces piesitiet pie blakus tās ierīces nosaukumam,

kuras savienojumu pārī vēlaties atcelt.

4

Piesitiet pie

Aizmirst.

Objektu sūtīšana un saņemšana, izmantojot tehnoloģiju Bluetooth

®

Izmantojiet tehnoloģiju Bluetooth

®

, lai kopīgotu objektus ar citām ierīcēm, kuras ir

saderīgas ar tehnoloģiju Bluetooth

®

, piemēram, tālruņiem un datoriem. Varat sūtīt un

saņemt šādus objektu veidus:

fotoattēlus un videoklipus;

mūziku un citus audio failus;

131

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Web lapas.

Objektu sūtīšana, izmantojot Bluetooth™

1

Saņemošajā ierīcē pārliecinieties, vai Bluetooth™ ierīcē, uz kuru vēlaties nosūtīt

objektu, ir ieslēgta funkcija Bluetooth™ un ierīce ir uztverama citās Bluetooth™

ierīcēs.

2

Sūtošajā ierīcē atveriet lietotni, kurā ir nosūtāmais objekts, un ritiniet līdz šim

objektam.

3

Atkarībā no lietotnes un objekta, kuru vēlaties sūtīt, iespējams, ir, piemēram,

jāpieskaras objektam un tas jātur, jāatver objekts vai jānospiež . Var būt citi veidi,

kā nosūtīt objektu.

4

Atlasiet kopīgošanas vai sūtīšanas izvēlnes objektu.

5

Parādītajā izvēlnē atlasiet

Bluetooth.

6

Ieslēdziet Bluetooth™, ja tas tiek prasīts.

7

Piesitiet pie saņemošās ierīces nosaukuma.

8

Saņemošā ierīce: ja tas tiek prasīts, akceptējiet savienojumu.

9

Ja tas tiek prasīts, ievadiet vienu un to pašu piekļuves kodu abās ierīcēs vai

apstipriniet ieteikto piekļuves kodu.

10

Saņemošā ierīce: akceptējiet ienākošo vienumu. Ja nepieciešams, velciet statusa

joslu lejup, lai atrastu paziņojumu.

Objektu saņemšana, izmantojot Bluetooth

®

1

Pārliecinieties, vai funkcija Bluetooth

®

ir ieslēgta un tā ir uztverama citām

Bluetooth

®

ierīcēm.

2

Sūtošā ierīce tagad sāk sūtīt datus uz jūsu ierīci.

3

Ja tas tiek prasīts, ievadiet vienu un to pašu piekļuves kodu abās ierīcēs vai

apstipriniet ieteikto piekļuves kodu.

4

Kad saņemat paziņojumu par ierīcē ienākošu failu, velciet statusa joslu uz leju un

piesitiet paziņojumam, lai akceptētu faila pārsūtīšanu.

5

Piesitiet pie

Akceptēt, lai sāktu faila pārsūtīšanu.

6

Lai skatītu pārsūtīšanas norisi, velciet statusa joslu uz leju.

7

Lai atvērtu saņemtu objektu, velciet statusa joslu uz leju un piesitiet atbilstošajam

paziņojumam.

To failu skatīšana, kurus esat saņēmis, izmantojot Bluetooth®

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet pie .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Bluetooth.

3

Nospiediet un atlasiet

Rādīt saņemtos failus.

132

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.