Sony Xperia Z3 - Испраќање и примање пораки по е-пошта

background image

Испраќање и примање пораки по е-пошта

1

Приказ на список со сите сметки на е-пошта и неодамнешни папки

2

Пребарувајте пораки на е-пошта

3

Пристап до поставките и опциите

4

Список со пораки по е-пошта

5

Напишете порака по е-пошта

Преземање нови пораки по е-пошта

Кога дојдовното сандаче за е-пошта е отворено, на списокот со пораки поминете со прст
надолу.

Пред да ги преземете новите пораки по е-пошта, проверете дали имате интернет-
конекција што работи. За повеќе информации за обезбедување успешни податочни
конекции, видете Поставки за интернет и MMS на страницата 47.

90

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Читање на пораките по е-пошта

1

Од својот Почетен екран, допрете на .

2

Најдете и допрете Е-пошта.

3

Доколку користите повеќе сметки за е-пошта, повлечете го левиот раб од екранот надесно
и одберете ја сметката којашто сакате да ја проверите. Доколку сакате да ги проверите
сите сметки за е-пошта одеднаш, повлечете го левиот раб од екранот надесно, а потоа
допрете Комбин. дојдовно санд..

4

Во дојдовното сандаче за е-пошта, лизгајте нагоре или надолу и допрете ја пораката по е-
пошта што сакате да ја прочитате.

Креирање и испраќање порака по е-пошта

1

Од својот Почетен екран, допрете , потоа најдете и допрете Е-пошта.

2

Доколку користите повеќе сметки за е-пошта, повлечете го левиот раб од екранот надесно
и одберете ја сметката од којашто сакате да ја испратите е-поштата.

3

Допрете , потоа пишете го името или адресата за е-пошта на примачот и одберете еден
или повеќе примачи од паѓачката листа.

4

Внесете ги насловот на е-поштата и текстот на пораката, потоа допрете

Одговарање на порака по е-пошта

1

Во дојдовното сандаче за е-пошта, најдете ја и допрете ја пораката на којашто сакате да
одговорите, а потоа допрете Одговори или Одговори на сите.

2

Внесете го својот одговор, потоа допрете .

Препраќање порака по е-пошта

1

Во дојдовното сандаче за е-пошта, најдете ја и допрете ја пораката што сакате да ја
препратите, па допрете Препрати.

2

Внесете го името или адресата за е-пошта на примачот, па одберете еден или повеќе
примачи од паѓачката листа.

3

Внесете го текстот од пораката, потоа допрете .

За да видите прилог на порака преку е-пошта

1

Најдете ја и допрете ја пораката од е-поштата којашто го содржи прилогот што сакате да го
видите. Е-поштата со прилози се идентификува со .

2

Откако ќе се отвори пораката од е-поштата, допрете ја опцијата Вчитај. Прилогот почнува
да се презема.

3

По преземање на прилогот, допрете ја опцијата Прика..

Зачувување на адресата за е-пошта на испраќачот во контактите

1

Пронајдете ја и допрете на пораката во дојдовното сандаче за е-пошта.

2

Допрете го името на испраќачот, допрете Додај во контакти и потоа допрете OK.

3

Одберете од постојните контакти или допрете Креирај нов контакт.

4

Уредете ги информациите за контактот ако сакате, па допрете Зачувај.