Sony Xperia Z3 - Подобрување на звукот

background image

Подобрување на звукот

Подобрување на звукот со еквилајзер

1

Отворете го менито на почетниот екран на Музика, па допрете Поставки > Аудио
поставки
> Звучни ефекти > Еквилајзер.

2

Ако сакате рачно да го приспособите звукот, влечете ги копчињата за фреквентниот опсег
нагоре или надолу. За автоматско приспособување на звукот, допрете

и изберете стил.

Вклучување на функцијата опкружувачки звук

1

Отворете го менито на почетниот екран на Музика, па допрете Поставки > Аудио
поставки
> Звучни ефекти > Опкружувачки звук (VPT).

2

Потчукнете лево за да одберете поставка, па допрете ја опцијата ОК за да потврдите.