Sony Xperia Z3 - Подобрување на излезниот звук

background image

Подобрување на излезниот звук

Звукот од вашиот уред можете рачно да го засилите со овозможување на одделните поставки на
звукот, како што се еквилајзер и опкружувачки звук. Можете и да го вклучите Динамичкиот
нормализатор за да ги минимизирате на разликите во јачината на звукот.

Рачно зголемување на излезот на звукот

1

Од почетниот екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки > Звук и известување > Аудио поставки.

3

Повлечете го надесно лизгачот до ClearAudio+.

Рачно прилагодување на поставките за звук

1

Од почетниот екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки > Звук и известување > Аудио поставки.

3

Повлечете го лизгачот покрај ClearAudio+ налево.

4

Допрете Звучни ефекти > Еквилајзер.

5

Прилагодете ги поставките за звукот со влечење на копчињата за фреквентниот опсег
нагоре или надолу.

Рачното прилагодување на поставките на излезниот звук не влијае на апликациите за
гласовна комуникација. На пример, нема промена во квалитетот на звукот на гласовниот
повик.

Намалување на разликите во звукот користејќи динамично балансирање

1

Од почетниот екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки > Звук и известување > Аудио поставки.

3

Повлечете го надесно лизгачот до Динамично балансирање.