Sony Xperia Z3 - TTY (текст телефон) режим

background image

TTY (текст телефон) режим

Функцијата TTY (текст телефон) на уредот им овозможува на глувите или на луѓето со оштетен
слух или коишто имаат потешкотии со говорот или јазикот да комуницираат со помош на TTY уред
или релеј услуга.

За да го вклучите TTY режимот

1

Од Почетен екран, допрете .

2

Најдете и допрете Поставки > Повици > Пристапност > Режим TTY.

3

Изберете го применливиот TTY режим.