Sony Xperia Z3 - Menggunakan Smile Shutter™‎ untuk menangkap muka tersenyum

background image

Menggunakan Smile Shutter™ untuk menangkap muka

tersenyum

Gunakan teknologi Smile Shutter™ untuk menangkap foto muka apabila ia tersenyum.

Kamera mengecam sehingga lima muka dan memilih satu muka untuk pengecaman

senyuman dan fokus auto. Apabila muka yang dipilih tersenyum, kamera mengambil foto

secara automatik.

103

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menghidupkan Smile Shutter™

1

Aktifkan kamera.

2

Ketik .

3

Cari dan ketik

Pengatup Senyum dan pilih aras senyuman.

Untuk mengambil foto menggunakan Smile Shutter™

1

Apabila kamera dibuka dan Smile Shutter™ dihidupkan, halakan kamera ke arah

subjek anda. Kamera memilih muka mana yang hendak difokuskan.

2

Muka yang dipilih muncul dalam bingkai berwarna dan foto diambil secara

automatik.

3

Jika tiada senyuman dikesan, tekan kekunci kamera untuk mengambil foto secara

manual.