Sony Xperia Z3 - Menyunting teks

background image

Menyunting teks

Anda boleh memilih, memotong,menyalin dan menampal teks sambil menulis. Anda

boleh mengakses pilihan penyuntingan dengan mengetik dua kali teks yang dimasukkan.

Pilihan penyuntingan kemudian akan tersedia melalui bar aplikasi.

Bar aplikasi

Tindakan berikut tersedia pada teks yang dipilih:

Potong

Salin

Tampal

Kongsi

Pilih semua

Pilihan

Tampal hanya muncul apabila anda mempunyai teks yang disimpan pada papan klip.

70

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk memilih teks

1

Masukkan sedikit teks, kemudian, ketik dua kali teks. Perkataan yang anda ketik

diserlahkan melalui tab di kedua-dua belah.

2

Seret tab ke kiri atau kanan untuk memilih lebih banyak teks.

Untuk menyunting teks

1

Masukkan sedikit teks, kemudian, ketik dua kali teks yang dimasukkan untuk

membuatkan bar aplikasi kelihatan.

2

Pilih teks yang anda ingin sunting, kemudian, gunakan bar aplikasi untuk

membuat perubahan yang anda inginkan.

Untuk menggunakan pembesar

Apabila anda memasukkan teks, ketik dan tahan medan teks untuk melihat dan

untuk letakkan kursor dimana anda ingini dalam medan teks.