Sony Xperia Z3 - Maklumat undang-undang

background image

Maklumat undang-undang

Sony D6603/D6653

Panduan pengguna ini diterbitkan oleh Sony Mobile Communications Inc. atau syarikat bersekutu tempatannya,

tanpa sebarang waranti. Penambahbaikan dan perubahan pada Panduan pengguna ini yang disebabkan oleh

kesilapan tipografi, maklumat semasa yang tidak tepat atau penambahbaikan program dan/atau peralatan, boleh

dilakukan oleh Sony Mobile Communications Inc. pada bila-bila masa sahaja dan tanpa notis. Walau

bagaimanapun, perubahan tersebut akan disatukan ke dalam edisi baru Panduan pengguna ini. Semua ilustrasi

adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja dan mungkin tidak menggambarkan peranti sebenar dengan tepat.
Semua nama produk dan nama syarikat yang dinyatakan di sini merupakan tanda dagangan atau tanda dagangan

berdaftar pemiliknya masing-masing. Semua tanda dagangan lain merupakan hak milik pemiliknya masing-masing.

Mana-mana hak yang tidak diberikan secara nyata dalam buku panduan ini adalah terpelihara. Lawati

www.sonymobile.com/us/legal/ untuk mendapatkan maklumat lanjut.
Panduan pengguna ini boleh merujuk perkhidmatan atau aplikasi yang disediakan oleh pihak ketiga. Penggunaan

pengaturcaraan atau perkhidmatan sedemikian mungkin memerlukan pendaftaran yang berasingan dengan

pembekal pihak ketiga dan mungkin tertakluk pada terma penggunaan tambahan. Bagi aplikasi yang diakses pada

atau melalui tapak web pihak ketiga, sila semak dahulu terma penggunaan dan dasar privasi yang dikenakan oleh

tapak web sedemikian. Sony tidak menjamin ketersediaan atau prestasi sebarang tapak web pihak ketiga atau

perkhidmatan yang ditawarkan.
Peranti mudah alih anda berkeupayaan untuk memuat turun, menyimpan dan menghantar semula kandungan

tambahan, sebagai contoh, nada dering. Penggunaan kandungan tersebut mungkin disekat atau dilarang oleh hak

pihak ketiga, termasuk tetapi tidak terhad kepada sekatan di bawah undang-undang hak cipta yang diguna pakai.

Anda, dan bukannya Sony, bertanggungjawab sepenuhnya bagi kandungan tambahan yang anda muat turun atau

hantar semula dari peranti mudah alih anda. Sebelum anda menggunakan sebarang kandungan tambahan, sila

sahkan bahawa penggunaan yang anda hasratkan dilesenkan sewajarnya atau dibenarkan. Sony tidak menjamin

ketepatan, integriti atau kualiti apa-apa kandungan tambahan atau apa-apa kandungan pihak ketiga yang lain.

Dalam apa keadaan sekalipun, Sony tidak akan bertanggungjawab sama sekali terhadap penggunaan tidak wajar

kandungan tambahan atau kandungan lain pihak ketiga yang anda lakukan.
Lawati

www.sonymobile.com untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Produk ini dilindungi oleh hak harta intelektual tertentu Microsoft. Penggunaan atau pengedaran teknologi

sedemikian di luar produk ini dilarang tanpa lesen daripada Microsoft.
Pemilik kandungan menggunakan teknologi pengurusan hak digital Windows Media (WMDRM) untuk melindungi

hak milik intelektual mereka, termasuk hak cipta. Peranti ini menggunakan perisian WMDRM untuk mengakses

kandungan yang dilindungi WMDRM. Jika perisian WMDRM gagal melindungi kandungan, pemilik kandungan

boleh meminta Microsoft untuk membatalkan keupayaan perisian untuk menggunakan WMDRM untuk memainkan

atau menyalin kandungan yang dilindungi. Pembatalan tidak memberi kesan pada kandungan yang tidak dilindungi.

Apabila anda memuat turun lesen untuk kandungan yang dilindungi, anda bersetuju bahawa Microsoft boleh

memasukkan senarai pembatalan dengan lesen. Pemilik kandungan mungkin menghendaki anda menaik taraf

WMDRM untuk mengakses kandungan mereka. Jika anda menolak penaikan taraf, anda tidak akan dapat

mengakses kandungan yang memerlukan naik taraf tersebut.
Produk ini dilesenkan di bawah visual MPEG-4 dan lesen portfolio paten AVC untuk penggunaan peribadi dan

bukan komersil pengguna untuk (i) pengekodan video yang mematuhi standard visual MPEG-4 ("video MPEG-4")

atau standard AVC ("video AVC") dan/atau (ii) penyahkodan MPEG-4 atau video AVC yang dikodkan oleh pengguna

yang terlibat dalam aktiviti peribadi dan bukan komersil dan/atau telah mendapatkannya daripada pembekal video

yang dilesenkan oleh MPEG LA untuk membekalkan MPEG-4 dan/atau video AVC. Tiada lesen diberikan atau

boleh dikenakan secara tersirat untuk sebarang penggunaan lain. Maklumat tambahan termasuk yang berkaitan

dengan penggunaan dan pelesenan untuk promosi, dalaman dan komersil boleh diperoleh daripada MPEG LA,

L.L.C. Lihat

www.mpegla.com. Teknologi pengekodan audio MPEG Layer 3 dilesenkan daripada Fraunhover IIS

dan Thomson.
SONY MOBILE TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG KEHILANGAN, PEMADAMAN DAN/

ATAU PENULISAN GANTI DATA PERIBADI ATAU FAIL YANG DISIMPAN PADA PERANTI ANDA (TERMASUK

TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA KENALAN, TREK MUZIK DAN GAMBAR) YANG TIMBUL DARIPADA SEBARANG

KEMAS KINI PERANTI MELALUI SEBARANG KAEDAH YANG DITERANGKAN DALAM PANDUAN PENGGUNA

DAN DOKUMEN INI. DALAM APA JUGA KEADAAN, JUMLAH LIABILITI SONY MOBILE ATAU PEMBEKALNYA

TERHADAP ANDA UNTUK SEBARANG DAN SEMUA KEROSAKAN, KEHILANGAN DAN PUNCA TINDAKAN

(SAMA ADA DALAM KONTRAK ATAU TORT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA KECUAIAN ATAU

SEBALIKNYA) ADALAH TIDAK MELEBIHI AMAUN SEBENAR YANG ANDA BAYAR UNTUK PERANTI ANDA.
© 2015 Sony Mobile Communications Inc.
Hak cipta terpelihara.

149

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.