Sony Xperia Z3 - Ikke forstyrr-modusinnstillinger

background image

Ikke forstyrr-modusinnstillinger

Enheten kan stilles inn på Ikke forstyrr-modus og bestemme hvor lenge enheten skal

være i Ikke forstyrr-modus manuelt. Enheten kan også forhåndsinnstilles til når enheten

skal være i Ikke forstyrr-modus automatisk.

Ingen tidsbegrensning Hold enheten stille til du slår lyden på igjen manuelt.

I én time

Hold enheten stille i én time. Du kan ta hurtig på minus- og pluss-ikonet for å justere

varigheten.

Slik aktiverer du Ikke forstyrr-modus

Skyv volumtasten nedover til vises.

Slik veksler du raskt mellom Ikke forstyrr-modus, vibreringsmodus og lydmodus

1

Skyv volumtasten nedover eller oppover til , eller vises.

2

Trykk på , eller for å veksle raskt mellom vibrasjons-/lydmodus. Hvis du vil

aktivere Ikke forstyrr-modus, trykker du ned på volumtasten mens du er i

vibrasjonsmodus.

Slik planlegger du tidsintervaller for Ikke forstyrr-modus

1

På Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Lyd og varsler > «Ikke forstyrr» > Automatiske

regler.

3

Velg tidspunktet eller hendelsen for å planlegge Ikke forstyrr-modus, eller legg til

en ny regel.

4

Finn og trykk på

Dager og merk av i avmerkingsboksene for de relevante dagene.

Deretter trykker du på

Utført.

5

Angi starttidspunktet ved å trykke på

Starttidspunkt og velge en verdi, og trykk

deretter på

OK.

6

Angi sluttidspunktet ved å trykke på

Sluttidspunkt og velge en verdi, og trykk

deretter på

OK. Enheten forblir i Ikke forstyrr-modus i det valgte tidsintervallet.

55

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Angi unntak for Ikke forstyrr-modus

Du kan velge hvilke varseltyper som kan bruke lydsignaler i Ikke forstyrr-modus, og du

kan fitrere unntak basert på hvem varslene kommer fra. De vanligste typene unntak

omfatter:

Hendelser og påminnelser

Anrop

Meldinger

Alarmer

Slik tillater du unntak i Ikke forstyrr-modus

1

Gå til startskjermen, og trykk på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Lyd og varsler > Ikke forstyrr > Bare prioritert

tillatt.

3

Dra glidebryteren ved siden av ønsket alternativ.

Slik angir du varsler som unntak i Ikke forstyrr-modus

1

Gå til startskjermen, og trykk på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Lyd og varsler > Ikke forstyrr > Bare prioritert

tillatt.

3

Velg et alternativ.

Slik kobler du unntak med bestemte typer kontakter

1

Gå til startskjermen, og trykk på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Lyd og varsler > Ikke forstyrr > Bare prioritert

tillatt.

3

Trykk på

Anrop eller Meldinger.

4

Velg et alternativ.

Slik tillater du alarmlyd i Ikke forstyrr-modus

1

Skyv volumtasten nedover til vises.

2

Trykk på

, og juster deretter glidebryteren ved siden av .