Sony Xperia Z3 - Synchronizowanie urządzenia z kontami online

background image

Synchronizowanie urządzenia z kontami online

Kontakty, pocztę e-mail, zdarzenia kalendarza oraz inne informacje można

synchronizować między urządzeniem i kontami online, na przykład kontami e-mail w

usłudze Gmail™ lub Exchange ActiveSync albo kontami w serwisach Facebook™,

Flickr™ i Twitter™. Dane takich kont mogą być synchronizowane automatycznie —

wystarczy włączyć funkcję Synchronizacja automatyczna. Można również ręcznie

synchronizować poszczególne konta.

Jak skonfigurować konto online na potrzeby synchronizacji

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję

Ustawienia > Konta > Dodaj konto, a następnie wybierz konto,

które chcesz dodać.

3

Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi tworzenia konta lub zaloguj się, jeśli

masz już konto.

Jak ręcznie zsynchronizować zawartość z kontem online

1

Na ekranie Ekran główny stuknij kolejno pozycje >

Ustawienia > Konta.

2

W sekcji

Konta stuknij nazwę konta, z którym chcesz zsynchronizować zawartość.

Zostanie wyświetlona lista elementów, które można zsynchronizować z kontem.

3

Stuknij elementy, które chcesz zsynchronizować.

Jak usunąć konto online

1

Na ekranie Ekran główny stuknij kolejno pozycje >

Ustawienia > Konta.

2

W obszarze

Konta stuknij nazwę konta, które chcesz usunąć.

3

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję

Usuń konto.

4

Ponownie stuknij

Usuń konto, aby potwierdzić.