Sony Xperia Z3 - Ustawienia trybu „nie przeszkadzać”

background image

Ustawienia trybu „nie przeszkadzać”

Można ustawić w urządzeniu tryb „nie przeszkadzać” i ręcznie określić czas aktywności

tego trybu. Można również skonfigurować urządzenie tak, aby automatycznie

przechodziło w tryb „nie przeszkadzać”.

Bez ograniczeń

czasowych

Wycisz urządzenie do momentu, w którym ręcznie włączysz dźwięk.

Przez godzinę

Wycisz urządzenie na jedną godzinę. Możesz użyć ikony plusa i minusa, aby

dostosować czas wyciszenia.

Jak włączyć tryb Nie przeszkadzać

Przytrzymaj naciśnięty klawisz zmniejszania głośności do wyświetlenia elementu

.

60

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak szybko przełączać tryb Nie przeszkadzać, tryb wibracji i tryb dźwięku

1

Przytrzymaj wciśnięty klawisz zmniejszania lub zwiększania głośności do momentu

wyświetlenia ikony ,

lub .

2

Stuknij pozycję , lub , aby szybko przełączyć tryby wibracji i dźwięku. Aby

włączyć tryb Nie przeszkadzać, naciśnij w trybie wibracji dolną część klawisza

głośności.

Jak zaplanować przedziały czasu w trybie Nie przeszkadzać

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Dźwięk i powiadomienie > Nie

przeszkadzać > Automatyczne reguły.

3

Wybierz czas lub zdarzenie, kiedy według harmonogramu ma być włączany tryb

Nie przeszkadzać, lub dodaj nową regułę.

4

Znajdź i stuknij pozycję

Dni, zaznacz pola wyboru odpowiednich dni, a następnie

stuknij pozycję

Gotowe.

5

Aby dostosować godzinę rozpoczęcia, stuknij pozycję

Godzina rozpoczęcia,

wybierz wartość, a następnie stuknij pozycję

OK.

6

Aby dostosować godzinę zakończenia, stuknij pozycję

Godzina zakończenia,

wybierz wartość, a następnie stuknij pozycję

OK. Urządzenie pozostaje w trybie

Nie przeszkadzać w wybranym okresie.

Ustawianie wyjątków w trybie Nie przeszkadzać

Możesz określić, które typy powiadomień mogą generować dźwięk w trybie Nie

przeszkadzać, a także filtrować wyjątki na podstawie osób przesyłających

powiadomienia. Najczęstsze typy wyjątków:

Zdarzenia i przypomnienia

Połączenia

Wiadomości

Alarmy

Jak zezwolić na wyjątki w trybie Nie przeszkadzać

1

Na ekranie głównym stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Dźwięk i powiadomienie > Nie

przeszkadzać > Zezwól tylko na priorytetowe.

3

Przeciągnij suwak obok żądanej opcji.

Jak ustawić powiadomienia jako wyjątki w trybie Nie przeszkadzać

1

Na ekranie głównym stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Dźwięk i powiadomienie > Nie

przeszkadzać > Zezwól tylko na priorytetowe.

3

Wybierz jedną z opcji.

Jak skojarzyć wyjątki z określonymi typami kontaktów

1

Na ekranie głównym stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Dźwięk i powiadomienie > Nie

przeszkadzać > Zezwól tylko na priorytetowe.

3

Stuknij pozycję

Połączenia lub Wiadomości.

4

Wybierz jedną z opcji.

Jak zezwolić na alarmy dźwiękowe w trybie Nie przeszkadzać

1

Przytrzymaj naciśnięty klawisz zmniejszania głośności do wyświetlenia elementu

.

2

Stuknij pozycję

, a następnie dostosuj ustawienie suwaka .

61

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.