Sony Xperia Z3 - Počúvanie hudby

background image

Počúvanie hudby

Aplikácia Hudba vám umožňuje počúvať obľúbenú hudbu a zvukové knihy.

1

Prechod na plochu aplikácie Hudba

2

Vyhľadávanie vo všetkých skladbách uložených v zariadení

3

Zobrazenie aktuálneho frontu prehrávania

4

Obal albumu (ak je k dispozícii)

5

Indikátor priebehu – posunutím indikátora alebo ťuknutím na čiaru skladbu rýchlo posuniete dopredu

alebo dozadu

6

Uplynulý čas aktuálnej skladby

7

Celková časová dĺžka aktuálnej skladby

8

Opakovanie všetkých skladieb v aktuálnom fronte prehrávania

9

Ťuknutím prejdete na nasledujúcu skladbu vo fronte prehrávania

Ťuknutím a podržaním rýchlo posuniete aktuálne prehrávanú skladbu dopredu

10 Prehrávanie alebo pozastavenie prehrávania skladby

11 Prechod na predchádzajúcu skladbu vo fronte prehrávania ťuknutím

Rýchle posunutie aktuálne prehrávanej skladbu dozadu ťuknutím a podržaním

12 Prehrávanie skladieb v aktuálnom fronte prehrávania v náhodnom poradí

95

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Plocha aplikácie Hudba

1

Otvorenie ponuky plochy aplikácie Hudba posunutím ľavého okraja obrazovky doprava

2

Posunom nahor a nadol zobrazíte obsah

3

Prehratie skladby pomocou aplikácie Hudba

4

Prehratie všetkých skladieb v režime náhodného poradia

5

Návrat na obrazovku prehrávača hudby

Prehratie skladby pomocou aplikácie Hudba

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku a ťuknite

na ňu.

2

Ľavý okraj obrazovky posuňte napravo.

3

Vyberte kategóriu hudby.

4

Ťuknutím prehrajte skladbu.

Položky chránené autorskými právami nemusí byť možné prehrať. Overte, či máte na obsah,

ktorý chcete zdieľať, požadované oprávnenie.

Vyhľadanie informácií o skladbe online

Počas prehrávania skladby v aplikácii Hudba ťuknite na obal albumu a potom

ťuknite na položku

Viac informácií.

Zdroje online súvisiace so skladbou môžu zahŕňať videá v službe YouTube™, texty skladieb

a informácie o interpretovi na lokalite Wikipedia.

Nastavenie hlasitosti zvuku

Stlačte tlačidlo ovládania hlasitosti.

Minimalizovanie aplikácie Hudba

Počas prehrávania skladby ťuknutím na položku prejdite na obrazovku Plocha.

Aplikácia Hudba bude prehrávať na pozadí.

Otvorenie aplikácie Hudba prehrávajúcej na pozadí

1

Počas prehrávania skladby na pozadí ťuknutím na položku otvorte okno s

naposledy používanými aplikáciami.

2

Ťuknite na aplikáciu Hudba.