Sony Xperia Z3 - Sledovanie videí v aplikácii Video

background image

Sledovanie videí v aplikácii Video

V aplikácii Video môžete prehrávať filmy a videá, ktoré ste si uložili alebo prevzali do

zariadenia. Aplikácia Video navyše umožňuje ku každému filmu získať plagát, zhrnutie

deja a informácie o žánri alebo o režisérovi. Taktiež môžete prehrávať filmy zo zariadení,

ktoré sú pripojené k rovnakej sieti.

Niektoré videosúbory sa v aplikácii Video pravdepodobne nebudú dať prehrať.

1

Ťuknutím na ikonu otvoríte ponuku plochy aplikácie Video

2

Zobraziť naposledy prehrávané video

3

Posuňte ľavý okraj obrazovky doprava. Zobrazia sa všetky prevzaté a uložené videá.

4

Zobraziť všetky videá uložené v zariadení

5

Zobraziť online videá

6

Ťuknutím spustite prehrávanie uložených alebo prevzatých súborov videa

7

Zobraziť možnosti ponuky videa

8

Posunom nahor a nadol zobrazíte obsah

Prehratie videa v aplikácii Video

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku

Video

a ťuknite na ňu.

2

Vyhľadajte video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň. Ak sa video na obrazovke

nezobrazuje, posunutím ľavého okraja obrazovky doprava otvorte ponuku plochy

aplikácie Video, nájdite video, ktoré chcete prehrať, a ťuknite naň.

3

Na zobrazenie alebo skrytie ovládacích prvkov ťuknite na obrazovku.

4

Ťuknutím na ikonu prehrávanie pozastavíte. Ak chcete pokračovať v prehrávaní,

ťuknite na položku .

5

Posunutím ukazovateľa priebehu doľava presuniete prehrávanie rýchlo dozadu.

Posunutím ukazovateľa priebehu doprava presuniete prehrávanie rýchlo dopredu.

Zmena nastavení v aplikácii Video

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku a potom nájdite položku

Video

a ťuknite na ňu.

2

Otvorte ponuku plochy aplikácie Video posunutím ľavého okraja obrazovky

doprava a ťuknite na položku

Nastavenia.

3

Nastavenia upravte podľa potreby.

122

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Zmena nastavenia zvuku pri prehrávaní videa

1

Pri prehrávaní videa zobrazte ovládacie prvky ťuknutím na obrazovku.

2

Ťuknite na položky >

Nastavenia zvuku a potom podľa potreby zmeňte

nastavenia.

3

Po dokončení ťuknite na položku

OK.

Zdieľanie videa

1

Počas prehrávania videoklipu ťuknite na položky a

Zdieľať.

2

Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete použiť na zdieľanie videa, a potom ho odošlite

podľa uvedených krokov.