Sony Xperia Z3 - Automatické odomknutie zariadenia

background image

Automatické odomknutie zariadenia

Funkcia Smart Lock umožňuje nastaviť, aby sa zariadenie v určitých situáciách

automaticky odomklo, čím jeho odomykanie zjednodušuje. Zariadenie môžete nechať

odomknuté napríklad v prípade, že je pripojené k zariadeniu s technológiou Bluetooth®

alebo keď si ho niekam beriete.
Ak chcete zariadenie pripraviť na automatické odomknutie, najskôr treba vykonať

nasledujúce kroky presne v tomto poradí:

Pripojte sa na internet, najlepšie cez Wi-Fi, aby ste ušetrili na poplatkoch za dátový

prenos.

Cez aplikáciu Play Store™ aktualizujte všetky svoje aplikácie, aby ste mali istotu, že

aplikácia služieb Google Play™ je aktualizovaná. Keď je aplikácia služieb Google Play™

aktuálna, máte istotu, že môžete používať najnovšie možnosti funkcie Smart Lock.

Zapnite funkciu Smart Lock.

Nastavte, kedy sa má zariadenie automaticky odomknúť.

Funkciu Smart Lock vyvinula spoločnosť Google™ a jej konkrétne fungovanie sa môže

priebežne meniť na základe aktualizácií od spoločnosti Google™.

Funkcia Smart Lock nemusí byť k dispozícii na každom trhu ani v každej krajine či regióne.

Povolenie funkcie Smart Lock

1

Uistite sa, že ste nastavili vzor, PIN kód alebo heslo obrazovky uzamknutia.

2

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

3

Vyhľadajte položky

Nastavenia > Zabezpečenie > Zástupcovia dôveryhodnosti

a ťuknite na ne.

4

Posuňte jazdec vedľa položky

Smart Lock (Google) doprava.

5

Ťuknite na šípku smerujúcu dozadu vedľa položky

Zástupcovia dôveryhodnosti.

6

Vyhľadajte položku

Smart Lock a ťuknite na ňu.

7

Zadajte vzor, PIN kód alebo heslo. Tento zámok obrazovky budete musieť zadať

zakaždým, keď budete chcieť zmeniť nastavenia funkcie Smart Lock.

8

Vyberte typ funkcie Smart Lock.

Nastavenie, kedy sa má zariadenie automaticky odomknúť

Funkciu Smart Lock môžete nastaviť tak, aby držala vaše zariadenie odomknuté

pomocou týchto nastavení:

Dôveryhodné zariadenia – zariadenie zostane odomknuté, keď je pripojené

dôveryhodné zariadenie s technológiou Bluetooth®.

Dôveryhodné miesta – zariadenie zostane odomknuté, keď ste na dôveryhodnom

mieste.

Rozpoznávanie na tele – zariadenie zostane odomknuté, keď ho máte pri sebe.

Dôveryhodná tvár – odomknutie zariadenia pohľadom naň.

Dôveryhodný hlas – nastavenie rozpoznávania hlasu kvôli vyhľadávaniu na ľubovoľnej

obrazovke.
Keď zariadenie nepoužijete 4 hodiny alebo ho reštartujete, budete ho musieť odomknúť

manuálne.

14

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Pripojenie k dôveryhodným zariadeniam s technológiou Bluetooth®

Pripojené zariadenie s technológiou Bluetooth® môžete označiť ako dôveryhodné

a nastaviť, aby bolo vaše zariadenie Xperia™ odomknuté, keď je k nemu toto zariadenie

pripojené. Ak sa teda k niektorým zariadeniam s technológiou Bluetooth® pripájate

pravidelne, napríklad k reproduktorom v aute alebo k systému domácej zábavy,

hodinkám s technológiou Bluetooth® alebo k meraču tepovej frekvencie, tieto zariadenia

môžete pridať ako dôveryhodné a obísť tak dodatočné zabezpečenie zamykaním

zariadenia. Ušetrí vám to čas. Táto funkcia je vhodná, keď sa pri používaní týchto

zariadení zvyčajne nachádzate na relatívne bezpečnom mieste. V niektorých prípadoch

budete musieť zariadenie pred pripojením dôveryhodného zariadenia aj tak odblokovať

manuálne.

Neodporúča sa pridávať zariadenia, ktoré sú k vášmu zariadeniu neustále pripojené ako

dôveryhodné zariadenia, napríklad puzdrá alebo klávesnice s technológiou Bluetooth®.

Keď sa dôveryhodné zariadenie s technológiou Bluetooth® vypne alebo presunie mimo

dosah, obrazovka sa zamkne a na jej odblokovanie treba zadať kód PIN, vzor alebo heslo.

Pridanie dôveryhodného zariadenia s technológiou Bluetooth®

1

Skontrolujte, či je vaše zariadenie spárované a pripojené k zariadeniu

s technológiou Bluetooth®, ktoré chcete pridať ako dôveryhodné zariadenie.

2

V ponuke funkcie Smart Lock ťuknite na položku

Dôveryhodné zariadenia.

3

Ťuknite na položky

Pridať dôveryhodné zariadenie > Bluetooth.

4

Ťuknutím na názov zariadenia vyberte zariadenie zo zoznamu pripojených

zariadení. V zozname sa zobrazia len spárované zariadenia.

5

V závislosti od zabezpečenia svojho pripojenia budete možno musieť manuálne

odomknúť zariadenie. Len tak ho bude môcť dôveryhodné zariadenie ponechať

odomknuté.

Odstránenie dôveryhodného zariadenia s technológiou Bluetooth®

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte položky

Nastavenia > Zabezpečenie > Smart Lock > Dôveryhodné

zariadenia a ťuknite na ne.

3

Ťuknite na zariadenie, ktoré chcete odstrániť.

4

Ťuknite na položku

Odstrániť dôveryhodné zariadenie.

Bezpečné používanie dôveryhodných zariadení

Rôzne zariadenia s technológiou Bluetooth® podporujú rôzne štandardy Bluetooth®

a funkcie zabezpečenia. Niekto by mohol vaše zariadenie Xperia™ odomknúť imitovaním

vášho Bluetooth® pripojenia aj v prípade, že dôveryhodné zariadenie už nie je v blízkosti.

Vaše zariadenie nedokáže vždy rozpoznať, či je vaše pripojenie zabezpečené, alebo či sa

ho niekto pokúša imitovať.
Keď zariadenie Xperia™ nedokáže určiť, či používate zabezpečené pripojenie, zobrazí sa

na ňom upozornenie. Zariadenie potom treba väčšinou odomknúť manuálne a až potom

ho bude môcť dôveryhodné zariadenie udržiavať odomknuté.
Dosah pripojenia cez Bluetooth® sa líši v závislosti od rôznych faktorov, ako je model

zariadenia, pripojené zariadenie s technológiou Bluetooth® a prostredie. V závislosti od

týchto faktorov môže pripojenie cez Bluetooth® fungovať až na vzdialenosť 100 metrov.

Ak sa niekto dostane k vášmu zariadeniu Xperia™ vtedy, keď je v blízkosti niektoré

z dôveryhodných zariadení, táto osoba bude môcť vaše zariadenie Xperia™ používať, ak

ho dôveryhodné zariadenie odomklo.

Pripojenie k dôveryhodným miestam

Keď je nastavená funkcia Dôveryhodné miesta a ste na niektorom z označených

dôveryhodných miest, zabezpečenie obrazovky uzamknutia v zariadení Xperia™ sa

vypne. Táto funkcia sa dá použiť, len keď máte internetové pripojenie (ideálne cez Wi-Fi)

a v zariadení povolíte používanie informácií o vašej aktuálnej polohe.

15

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Ak chcete nastaviť dôveryhodné miesta, najskôr zapnite režim určovania polohy

s vysokou presnosťou alebo režim určovania polohy so šetrením batérie. Až potom

pridajte bydlisko alebo vlastné miesta.

Konkrétna rozloha dôveryhodného miesta je len odhadovaná a môže siahať až za steny vášho

domu alebo ďalšie miesta, ktoré ste pridali ako dôveryhodné. Vďaka tejto funkcii môže vaše

zariadenie zostať odomknuté v okruhu až 80 metrov. Nezabúdajte, že signály určovania polohy

je možné replikovať alebo nimi manipulovať. Používateľ so špeciálnym vybavením by teda

mohol vaše zariadenie odomknúť.

Pridanie bydliska

1

Skontrolujte, či je zapnutý režim určovania polohy a či používate nastavenie

Vysoká presnosť alebo Šetrenie batérie.

2

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

3

Vyhľadajte položky

Nastavenia > Zabezpečenie > Smart Lock >Dôveryhodné

miesta > Domov a ťuknite na ne.

4

Ťuknite na položku

Zapnúť túto polohu.

Úprava bydliska

1

Skontrolujte, či je zapnutý režim určovania polohy a či používate nastavenie

Vysoká presnosť alebo Šetrenie batérie.

2

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

3

Vyhľadajte položky

Nastavenia > Zabezpečenie > Smart Lock > Dôveryhodné

miesta a ťuknite na ne.

4

Vyberte svoje bydlisko.

5

Ťuknite na položku

Upraviť.

6

Do vyhľadávacieho panela zadajte polohu, ktorú chcete použiť ako svoje bydlisko.

Ak má vaše bydlisko na rovnakej adrese viacero budov, dôveryhodné miesto, ktoré chcete

pridať, sa môže líšiť od skutočnej adresy. Na zabezpečenie lepšej presnosti polohy môžete

ako vlastné miesto pridať skutočnú polohu svojho bydliska v rámci komplexu budov.

Odstránenie bydliska

1

Skontrolujte, či je zapnutý režim určovania polohy a či používate nastavenie

Vysoká presnosť alebo Šetrenie batérie.

2

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

3

Vyhľadajte položky

Nastavenia > Zabezpečenie > Smart Lock >Dôveryhodné

miesta > Domov a ťuknite na ne.

4

Ťuknite na položku

Vypnúť túto polohu.

Používanie vlastných miest

Každé miesto môžete pridať ako vlastné dôveryhodné miesto, kde môže vaše zariadenie

zostať odomknuté.

Pridanie vlastného miesta

1

Skontrolujte, či je zapnutý režim určovania polohy a či používate nastavenie

Vysoká presnosť alebo Šetrenie batérie.

2

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

3

Vyhľadajte položky

Nastavenia > Zabezpečenie > Smart Lock > Dôveryhodné

miesta a ťuknite na ne.

4

Ťuknite na položku

Pridať dôveryhodné miesto.

5

Ak chcete použiť aktuálnu polohu ako dôveryhodné vlastné miesto, ťuknite na

položku

Vybrať túto polohu.

6

Môžete tiež zadať inú polohu, ťuknúť na ikonu lupy a zadať adresu. Vaše

zariadenie vyhľadá zadanú polohu. Ak chcete použiť navrhovanú adresu, ťuknite

na ňu.

7

Ak chcete polohu spresniť, ťuknite na šípku smerujúcu dozadu, ktorá sa nachádza

vedľa adresy, následne posuňte špendlík určujúci polohu na požadovanú polohu

a ťuknite na položku

Vybrať túto polohu.

16

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Úprava vlastného miesta

1

Skontrolujte, či je zapnutý režim určovania polohy a či používate nastavenie

Vysoká presnosť alebo Šetrenie batérie.

2

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

3

Vyhľadajte položky

Nastavenia > Zabezpečenie > Smart Lock > Dôveryhodné

miesta a ťuknite na ne.

4

Vyberte miesto, ktoré chcete upraviť.

5

Ťuknite na položku

Upraviť adresu.

6

Ak chcete pridať inú polohu, ťuknite na ikonu lupy a zadajte adresu. Vaše

zariadenie vyhľadá zadanú polohu. Ak chcete použiť navrhovanú adresu, ťuknite

na ňu.

7

Ak chcete polohu spresniť, ťuknite na šípku smerujúcu dozadu, ktorá sa nachádza

vedľa adresy, následne posuňte špendlík určujúci polohu na požadovanú polohu

a ťuknite na položku

Vybrať túto polohu.

Odstránenie vlastného miesta

1

Skontrolujte, či je zapnutý režim určovania polohy a či používate nastavenie

Vysoká presnosť alebo Šetrenie batérie.

2

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

3

Vyhľadajte položky

Nastavenia > Zabezpečenie > Smart Lock > Dôveryhodné

miesta a ťuknite na ne.

4

Vyberte miesto, ktoré chcete odstrániť.

5

Ťuknite na položku

Odstrániť.

Nezamykanie zariadenia pri nosení

Funkcia Rozpoznávanie na tele spôsobuje, že zariadenie sa nezamkne, keď ho máte na

sebe, napríklad keď ho nesiete v ruke, vo vrecku či v batohu. Akcelerometer v zariadení

sa postará o to, aby bolo zariadenie odomknuté, keď zistí, že sa zariadenie nesie. Keď

akcelerometer zistí, že zariadenie sa už nenesie, zamkne ho.

Funkcia Rozpoznávanie na tele nedokáže rozlíšiť, s koho telom je zariadenie v kontakte. Keď je

zariadenie odomknuté prostredníctvom funkcie Rozpoznávanie na tele a dáte ho niekomu

inému, zariadenie zostane aj naďalej odomknuté. Nezabúdajte, že rozpoznávanie na tele je ako

funkcia zabezpečenia menej bezpečné než vzor, PIN kód alebo heslo.

Zapnutie detekcie na tele

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Zabezpečenie > Smart Lock >

Rozpoznávanie na tele.

3

Posuňte jazdec vedľa položky

Vypnuté doprava a potom ťuknite na možnosť

Pokračovať.

Používanie rozpoznávania na tele

Pri používaní funkcie rozpoznávania na tele by ste si mali byť vedomí nasledujúceho

správania:

Keď zariadenie určí, že sa nachádza na vašom tele, a odomknete ho, zostane

odomknuté.

Vždy, keď zariadenie už nemáte pri sebe a zariadenie zistí, že už nie je na vašom tele,

automaticky sa zamkne.

Keď už zariadenie nemáte pri sebe, napríklad keď ho položíte na stôl, približne do minúty

sa zamkne.

Keď nastúpite do auta, autobusu, vlaku alebo iných pozemných dopravných

prostriedkov, zariadenie sa s najväčšou pravdepodobnosťou zamkne do 5 – 10 minút.

Keď nastúpite do lietadla alebo na loď (prípadne do iných nepozemných dopravných

prostriedkov), zariadenie sa možno nezamkne automaticky. V prípade potreby ho preto

zamknite manuálne.

Keď si zariadenie znova zoberiete alebo keď z vozidla vystúpite, stačí ho odomknúť raz

a kým ho budete mať pri sebe, zostane odomknuté.

17

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Vypnutie detekcie na tele

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku .

2

Vyhľadajte a ťuknite na položky

Nastavenia > Zabezpečenie > Smart Lock >

Rozpoznávanie na tele.

3

Posuňte jazdec vedľa položky

Zapnuté doľava.