Sony Xperia Z3 - Pasqyrimi i ekranit të pajisjes tuaj në një televizor me anë të një kablloje

background image

Pasqyrimi i ekranit të pajisjes tuaj në një televizor me anë të një

kablloje

Mund ta lidhni pajisjen tuaj me një televizor të përputhshëm me anën e një kablloje MHL

dhe të pasqyroni ekranin e pajisjes suaj në ekranin e televizorit.

Kabllot dhe përshtatësit MHL dhe HDMI™ shiten më vete.

Sony nuk garanton se pajisja juaj i mbështet të gjitha llojet e kabllove dhe përshtatësve MHL

dhe HDMI™.

Për të parë përmbajtje nga pajisja juaj në një TV që lejon përdorimin e MHL

1

Lidheni pajisjen tuaj me TV duke përdorur kabllon MHL. Pasi vendoset lidhja,

shfaqet në shiritin e gjendjes të pajisjen tuaj.

2

TV shfaq ekranin e pajisjes tuaj.

Nëse pajisja juaj nuk arrin të zbulojë ekranin që është lidhur me kabllin MHL, rilidhni kabllin

MHL dhe takoni

Cilësimet > Lidhja e pajisjes > Lidhshmëria e USB > Zbulo pajisjen USB.

Për të parë përmbajtjen nga pajisja juaj në një televizor i cili mbështet hyrjen HDMI™

1

Lidheni pajisjen tuaj me një përshtatës MHL dhe lidheni përshtatësin me një portë

USB me energji.

2

Lidhni përshtatësin tuaj me televizorin duke përdorur një kabllo HDMI™. Pasi

vendoset lidhja, shfaqet në shiritin e statusit të pajisjes tuaj.

3

Televizori shfaq ekranin e pajisjes suaj.

Për të parë ndihmën rreth përdorimit të një telekomande televizori

1

Ndërsa pajisja juaj është e lidhur me një televizor, zvarritni shiritin e gjendjes poshtë

për të hapur panelin e njoftimeve.

2

Trokitni lehtë mbi

MHL-ja u lidh. Cilësimet e MHL-së shfaqen në ekranin e

televizorit.

3

Përzgjidhni

Përdorimi i telekomandës.

Mund të përzgjidhni

Madhësia e daljes së videos për të rregulluar madhësinë e daljes në

ekranin e televizorit. Nëse televizori ka tashmë një opsion të shkallëzimit automatik të

aktivizuar, ky cilësim nuk shfaqet nën cilësimet e MHL-së.

Për të hapur panelin e njoftimeve, mund të shtypni edhe butonin e verdhë në telekomandën e

televizorit.

Për të shkëputur pajisjen tuaj nga televizori

Shkëpusni kabllon MHL ose përshtatësin MHL nga pajisja juaj.