Sony Xperia Z3 - Regjimi i pajisjes shtesë tekstofonike (TTY)

background image

Regjimi i pajisjes shtesë tekstofonike (TTY)

Tipari i pajisjes shtesë tekstofonike (TTY) në pajisjen tuaj lejon që personat që janë të

shurdhër, kanë probleme dëgjimi ose që kanë aftësi të kufizuara të ligjërimit ose të

gjuhës, të mund të komunikojnë me pajisjen shtesë tekstofonike ose një shërbim

tekstofonike (TRS).

Për të aktivizuar regjimin TTY

1

Nga Ekrani bazë juaj, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe takoni

Cilësimet > Telefonata > Qasshmëria > Regjimi TTY.

3

Përzgjidhni rregjimin e zbatueshëm TTY.