Sony Xperia Z3 - Personalizimi i tastierës në ekran

background image

Personalizimi i tastierës në ekran

Kur futni tekst duke përdorur tastierën në ekran, mund të qaseni në cilësimet e tastierës

dhe në cilësimet e tjera të futjes së tekstit që ju ndihmojnë, për shembull, të cilësoni

opsionet për gjuhët e shkrimit, parashikimin e tekstit dhe korrigjimin. Mund të merrni

sugjerime për fjalët për një gjuhë në një moment duke çaktivizuar tiparin Zbulimi

inteligjent i gjuhës.
Tastiera mund të përdorë tekstin që keni shkruar në mesazhim dhe aplikacionet e tjera

për të mësuar stilin e shkrimit tuaj. Ekziston edhe një udhëzues Personalizimi i cili ju

udhëzon për cilësimet më themelore, që të filloni shpejt. Mund të zgjidhni që të përdorni

tastierat e tjera dhe të ndërroni tastierat. Për shembull, mund të zgjidhni tastierën kineze

të Xperia™ ose tastierën japoneze të Xperia™.

Për të përdorur cilësimet e tastierës në ekran

1

Kur futni tekst duke përdorur tastierën në ekran, trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë , pastaj trokitni lehtë

Cilësimet e tastierës dhe ndryshoni cilësimet

sipas dëshirës.

3

Për të shtuar gjuhën e shkrimit për futjen e tekstit, trokitni lehtë mbi

Gjuhët e

shkrimit dhe shenjoni kutitë përkatëse të zgjedhjes.

4

Trokitni lehtë mbi

OK për të konfirmuar.

Për të ndryshuar cilësimet e sugjerimit të fjalëve

1

Kur futni tekst duke përdorur tastierën në ekran, trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi

Cilësimet e tastierës> Sugjerimet

e fjalëve.

3

Përzgjidhni një opsion.

Për të përzgjedhur një tastierë

1

Kur futni tekst me anë të tastierës në ekran, trokitni lehtë

poshtë djathtas në

ekran.

2

Përzgjidhni një opsion.

Për të aktivizuar opsione të tjera të tastierës, trokitni lehtë

Më shumë tastiera dhe më pas

zvarritni rrëshqitësit përkatës në të djathtë.

Për të ndryshuar gjuhën e shkrimit duke përdorur tastierën në ekran

Ky tipar është i disponueshëm vetëm nëse keni shtuar më shumë se një gjuhë të hyrjes dhe

tipari Zbulimi inteligjent i gjuhës është joaktiv, ose nëse gjuhët që keni zgjedhur përfshijnë

gjuhë jo latine.

Kur futni tekst me anë të tastierës në ekran, trokitni lehtë ikonën e gjuhës së

shkrimit për të ndërruar mes gjuhëve të zgjedhura të shkrimit. Për shembull,

trokiktni lehtë deri sa të shfaqet gjuha e shkrimit që dëshironi.

72

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të përdorur stilin tuaj të të shkruarit

1

Kur futni tekst duke përdorur tastierën në ekran, trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi

Cilësimet e tastierës > Përdor stilin

tim të të shkruarit dhe përzgjidhni një burim.

Për të ndryshuar cilësimin e Zbulimit inteligjent të gjuhës

Për të përdorur Zbulimin inteligjent të gjuhës, duhet të zgjidhni më shumë se një gjuhë te

Gjuhët e shkrimit. Kini parasysh po ashtu se mbështeten vetëm gjuhët që përdorin një alfabet

latin.

1

Kur të shfaqet tastiera në ekran, trokitni lehtë .

2

Trokitni lehtë dhe më pas trokitni lehtë te

Cilësimet e tastierës.

3

Për të aktivizuar ose çaktivizuar funksionin e Zbulimit inteligjent të gjuhës, zvarriteni

rrëshqitësin pranë

Zbulimi inteligjent i gjuhës te pozicioni aktiv ose joaktiv.

Për të përzgjedhur një variant të strukturës së tastierës

Variantet e strukturës për tastierën në ekran mund të mos jenë të disponueshme në të gjitha

gjuhët e shkrimit. Mund të zgjidhni struktura të ndryshme të tastierës për çdo gjuhë të shkrimit.

1

Kur futni tekst duke përdorur tastierën në ekran, trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi

Cilësimet e tastierës.

3

Trokitni lehtë

Gjuhët e shkrimit dhe më pas trokitni lehtë pranë një gjuhe të

shkrimit.

4

Përzgjidhni një variant të strukturës së tastierës.

5

Trokitni lehtë mbi

OK për të konfirmuar.

73

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.