Sony Xperia Z3 - Upravljanje baterijom i napajanjem

background image

Upravljanje baterijom i napajanjem

Uređaj ima ugrađenu bateriju. Potrošnja baterije zavisi od toga koje se funkcije koriste.

Da bi baterija trajala duže, uzmite u obzir sledeće:

Pratite potrošnju baterije.

Pratite opšte savete o korišćenju da biste poboljšali performanse baterije.

Koristite režim štednje energije.
Uređaj ima čuvar baterije i Android funkcije za štednju energije zahvaljujući kojima uređaj

smanjuje potrošnju baterije. Android funkcije za štednju energije rade u pozadini, a čuvar

baterije možete da aktivirate ili deaktivirate sami.
Funkcije za štednju energije ograničavaju upotrebu pozadinskih podataka radi štednje

energije, a ako ne želite da to utiče na neku konkretnu aplikaciju, možete da je izuzmete

u meniju „Optimizacija baterije“.

Ažuriranja sistema mogu da promene režime štednje energije dostupne na uređaju.

Prikaz potrošnje baterije, procenjenog vremena i saveta o uštedi energije

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Baterija i tapnite na njih. Prikazuje se pregled

podataka o procentu napunjenosti baterije i procenjenom vremenu trajanja

baterije.

3

Tapnite na

PRIKAŽI UPOTREBU BATERIJE da biste prikazali listu funkcija i

usluga koje troše bateriju od poslednjeg ciklusa punjenja. Tapnite na neku stavku

da biste dobili informacije o tome kako da smanjite njenu potrošnju baterije.

Možete da konfigurišete, aktivirate i deaktivirate režime štednje energije u odeljku

Podešavanja > Baterija.

Prikaz potrošnje baterije za aplikacije

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Aplikacije i tapnite na njih.

3

Izaberite aplikaciju i pregledajte njenu potrošnju energije baterije preko opcije

Upotreba baterije.

Opšti saveti o korišćenju radi poboljšanja performansi baterije

Sledeći saveti vam mogu pomoći da poboljšate performanse baterije:

Smanjite nivo osvetljenosti ekrana. Pogledajte odeljak

Podešavanja ekrana

na

stranici 58.

Isključite Bluetooth®, Wi-Fi i usluge lokacije kada vam ove funkcije nisu potrebne.

Isključite uređaj ili koristite režim rada u avionu ako se nalazite u oblasti koja nije

pokrivena mrežom ili u kojoj je pokrivenost mrežom mala. U suprotnom, uređaj će

neprestano skenirati dostupne mreže, što troši energiju.

Koristite Wi-Fi mrežu umesto rominga kada ste u inostranstvu. Roming skenira u

potrazi za matičnom mrežom i dodatno troši bateriju jer je uređaju za prenos

potrebno više izlazne energije. Pogledajte odeljak

Wi-Fi

na stranici 47.

Promenite podešavanja sinhronizacije za e-poštu, kalendar i kontakte. Pogledajte

odeljak

Sinhronizacija sa nalozima na mreži

na stranici 54.

Proverite aplikacije koje troše mnogo baterije i primenite savete o štednji baterije

koje vam uređaj prikazuje za ove aplikacije.

Promenite nivo obaveštenja za aplikaciju. Pogledajte odeljak

Obaveštenja

na

stranici 29.

Isključite dozvolu za deljenje lokacije za aplikaciju. Pogledajte odeljak

Podešavanja

aplikacija

na stranici 60.

Deinstalirajte aplikacije koje ne koristite. Pogledajte odeljak

Ekran aplikacija

na

stranici 25.

Koristite Sony™ originalni handsfri uređaj da biste slušali muziku. Handsfri uređaji

troše manje baterije od zvučnika uređaja.

Ponovo pokrenite uređaj s vremena na vreme.

36

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Optimizacija baterije

Optimizacija baterije je moćan i praktičan ugrađeni režim koji znatno produžava trajanje

baterije tako što smanjuje njenu potrošnju kada ne koristite uređaj ili određene aplikacije.
To se postiže obustavljanjem mrežnih aktivnosti koje znatno troše bateriju, kao što su

usluge lokacije, sinhronizacija i Wi-Fi skeniranje u pozadini kada uređaj ne koristite neko

vreme.
Ovo ne utiče na telefonske pozive i razmenu SMS poruka.
Ne možete da onemogućite Optimizaciju baterije, ali možete da izuzmete određene

aplikacije.

Izuzimanje određenih aplikacija iz optimizacije baterije

1

Na ekranu

Početni ekran tapnite na stavku .

2

Pronađite stavke

Podešavanja > Baterija i tapnite na njih.

3

Tapnite na stavku i izaberite stavku

Optimizacija baterije. Videćete listu aplikacija

koje nisu optimizovane.

4

Da biste dodali aplikacije na ovu listu ili ih uklonili sa nje, tapnite na

Aplikacije i

izaberite ili opozovite izbor aplikacije sa liste da biste izmenili njena podešavanja

optimizacije.

5

Lista aplikacija koje nisu optimizovane ažuriraće se u skladu sa vašim

podešavanjima.

Možete i da obavite konfiguraciju stavke

Optimizacija baterije iz menija Aplikacije ako tapnete

na .

Čuvar baterije

Ušteda baterije je moćna funkcija za poboljšanje trajanje baterije smanjivanjem broja

usluga koje prazne bateriju kao što su vibracije, usluge lociranja i većina pozadinskih

podataka. Možete ga uključiti ručno ili ga postaviti da se automatski uključuje kada se

dostigne određeni procenat nivoa baterije.

Ušteda baterije se sključuje kada se vaš

uređaj puni.

Uključivanje i isključivanje funkcije uštede baterije

1

Iz prikaza Početni ekran, tapnite na .

2

Nađite i tapnite na

Podešavanja > Upotreba baterije.

3

Tapnite na i izaberite

Ušteda baterije.

4

Tapnite na prekidač za uključivanje i isključivanje da biste ga uključili ili isključili.

Kada je ovaj režim aktivan na statusnoj liniji se prikazuje .
Da biste podesili automatsko uključivanje jednostavno tapnite na

Automatski uključi i

izaberite željenu opciju.